Swedish Tax Journal (Svensk Skattetidning) published my article on sale of impaired assets in edition 8/2017 (text in Swedish follows further below). The article is in Swedish.
In the article I describe different tax approaches for different impairments. Some write-downs are deductible immediately, but mostly they will be deductible only after the asset is sold. Here I’ve seen mistakes. The profit or loss of the sold asset has been calculated with comparison to the impaired value, leading to a too high profit or too low loss, and the impairment was never reversed. If the impairment was non-deductible, as is often the case, this treatment will result in unnecessary high corporate tax.

I promote a consistent two-step method of accounting for sold impaired assets. You should always reverse the impairment first, mirror-wise from how the impairment was done originally. Only then you calculate the profit or loss of the sold asset, now compared to the original acquisition value, when you account for the sale. This way you’ll achieve a gross treatment in the accounting, separating the reversal of the impairment from the sale of the asset.

Often the reversal of the impairment is free of tax, when the impairment was not deductible, and the taxable result of the sale will be equally lower. This way you have tax to win, at least in Sweden! And as a bonus you’ll also follow the accounting standards of how to account for impairments and their reversal.

I hope you find this article useful. Here you’ll find other published articles written by me.

 

In Swedish

Svensk Skattetidning publicerade min artikel om avyttring av nedskrivna tillgångar i utgåva 8/2017.

I artikeln beskriver jag olika skatteregler för olika nedskrivningar. Vissa nedskrivningar är avdragsgilla direkt, men de flesta blir avdragsgilla först när tillgången säljs. Här har jag sett misstag. Vinsten eller förlusten vid försäljningen av tillgången har beräknats utifrån det nedskrivna värdet, vilket leder till för hög vinst eller för låg förlust, och nedskrivningen har aldrig återförts. Om nedskrivningen inte var avdragsgill, vilket oftast är fallet, leder en sådan redovisning till onödigt hög företagsbeskattning.

Jag förordar en konsekvent tvåstegsmetod för redovisningen av sålda nedskrivna tillgångar. Du bör alltid återföra nedskrivningen först, spegelvänt mot hur nedskrivningen gjordes från början. Först därefter beräknar du vinsten eller förlusten på den sålda tillgången, nu utifrån det ursprungliga anskaffningsvärdet, när du redovisar försäljningen. På så uppnår du en bruttoredovisning som separerar återföringen av nedskrivningen från försäljningen av tillgången.

Ofta är återföringen av nedskrivningen skattefri, när nedskrivningen inte var avdragsgill, och det skattepliktiga resultatet av försäljningen blir motsvarande lägre. Här har du skatt att tjäna. Som en bonus kommer du också att följa redovisningsreglerna för nedskrivningar och återföringar.

Här återges hela artikeln, med tillstånd av Svensk Skattetidning och Wolters Kluwer.

Jag hoppas du har nytta av innehållet. Här hittar du fler publicerade artiklar som jag har skrivit.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.