RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag
RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag från FAR, stöd för tillämpning av K3 (Foto: Mary Cullen, Flickr)

Årets stöd för tillämpning av K3, RedR 1 2020, har kommit. Vägledningarna från Bokföringsnämnden innehåller uppställningsformer för årsbokslut och årsredovisningar, med ett undantag: BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). I stället hänvisar K3 till bestämmelserna i årsredovisningslagen (ÅRL). Bilagorna till årsredovisningslagen visar visserligen uppställningar för balansräkning och resultaträkning, men bara schematiskt.

FAR ger därför ytterligare stöd för utformningen av hela årsredovisning enligt K3, genom sin rekommendation RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag som uppdateras årligen.

  • For English summary see the end of this post

Årets uppdatering av RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag

Pernilla Lundqvist och Jan Marton berättade i Balans den 16 december 2019 i branschkrönikan Vilka ändringar är att vänta i FAR:s rekommendation Årsredovisning i aktiebolag? om nyheterna. Därefter kom FAR:s Policygrupp för redovisning med en sammanfattning den 28 januari 2020 i Viktigaste punkterna i uppdateringen av RedR 1.

Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader från olika typer av finansiella tillgångar redovisas tillsammans i resultaträkningen för respektive slag av tillgång. Till exempel innehåller posten Intäkter från andelar i koncernföretag normalt sett både intäkter i form av utdelningar och kostnader i form av nedskrivningar. En av de grundläggande redovisningsprinciperna i ÅRL är dock kvittningsförbudet. Intäkter och kostnader får inte kvittas mot varandra (2 kap. 4 § 6 p.). Det kan dock lösas genom en upplysning om att kvittningen har gjorts och vilka bruttobelopp som har kvittats mot varandra (5 kap. 5 § 2 st.). Det här kravet på upplysning gäller alla företag som upprättar årsredovisning, oavsett storlek.

RedR 1 har nu lagt till en hänvisning till upplysningskravet i ÅRL.

Avsättningar för pensioner

I uppställningsformen för balansräkningen har ÅRL, under rubriken Avsättningar, posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser.

FAR delar nu upp denna avsättning i två poster i RedR 1, dels avsättningar enligt tryggandelagen, dels avsättningar utanför tryggandelagen.

  • Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse)
  • Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Direktpensioner i form av pensionslöften som har säkerställts med en företagsägd kapitalförsäkring redovisas brutto, med avsättningen i den nya posten Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser och kapitalförsäkringen som en finansiell tillgång. Den nya särredovisningen av pensionsavsättningen innebär, till skillnad från förut, att den särskilda löneskatten inte behöver betalas före utbetalningen av direktpensionen.

FAR har också förtydligat kravet på upplysningar om pensionskostnader och pensionsförpliktelser till ledningen, med att det är redovisat värde för åtagandet som ska tas upp i upplysningen.

Långfristig och kortfristig skuld

RedR 1 har förtydligats med att gränsdragningen ska göras med hänsyn till den avtalade amorteringsplanen och villkoren för återbetalning. Det är förhållandena på balansdagen som styr. En omförhandling av räntevillkoren påverkar inte klassificeringen.

Kommentar

Gränsdragningen mellan långfristig och kortfristig skuld har varit uppe till diskussion på flera håll det senaste året.

Srf uppdaterade den 28 maj 2019 sitt uttalande Srf U 8 om klassificering av skulder. Bland annat uttalade Srf att det är låneavtalets villkor om amortering och löptid som är avgörande för klassificering av kortfristig och långfristig del av lånet (Srf U 8 Klassificering av skulder). Ett liknande synsätt som FAR har alltså.

BAS-kontoplanen för 2020 innehåller förändringar med koppling till klassificeringar av långa och korta balansposter (BAS 2020 Nyheter).

IASB publicerade den 23 januari 2020 en uppdatering av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter, som handlar om klassificeringen av åtaganden som långfristiga eller kortfristiga. Uppdateringen väntar på att antas av EU innan den börjar gälla inom EU och till exempel kan påverka rekommendationerna från Rådet för finansiell rapportering (Ekonominyheter YouTube februari 2020, avsnittet om EFRAG).

Slutligen planerade FAR:s policygrupp för redovisning att ta fram ett uttalande om klassificering av skulder (Jörgen Nilsson och Johan Roempke, Klassificering av skulder, kort- eller långfristiga?, Balans 17 maj 2019). Tanken på ett sådant uttalande har dock ersatts av förtydligandet i RedR 1 som jag berättade om ovan.


Summary in English

FAR have published it’s yearly update of RedR 1 2020, on how to apply the Swedish standard K3 when setting up financial reports.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad! | Visit the Web Shop and get inspired!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter