Graf som symboliserar att kapitalförsäkringen är en förpackning av de ingående placeringarna
Placeringar inom ramen för en kapitalförsäkring (Graf: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat Frågor och svar om kapitalförsäkringar den 3 september 2021. Svaren gäller tre av K-regelverken, men inte förenklade årsbokslut.

Jag använder följande förkortningar här.

  • K2 ÅB – K2/K3 Årsbokslut (BFNAR 2017:3)
  • K2 ÅR – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
  • K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)

Löpande redovisning av placeringar i värdepapper

När ett företag placerar pengar direkt i olika finansiella instrument (aktier etc) så bokför vi varje inköp, varje försäljning och varje utdelning.

I bokslutet gör vi sedan en portföljvärdering av placeringarna, det vill säga jämför summa anskaffningsvärde och summa marknadsvärde. Värdenedgång redovisas direkt som nedskrivning. Värdeuppgång redovisas först vid försäljning.

I K3 kan vi alternativt värdera varje värdepapper för sig, i stället för att göra en portföljvärdering.

Ingen redovisning av placeringar inom en kapitalförsäkring

Redovisningen av en kapitalförsäkring fungerar annorlunda. När företaget placerar pengar i en kapitalförsäkring så bokför vi det som en finansiell anläggningstillgång eller omsättningstillgång, i bägge fallen om försäkringen uppfyller två förutsättningar.

  1. Försäkringen ska vara förenad med återköpsrätt
  2. Utbetalningarna ska tillfalla företaget

(10.3 K2 ÅB och 11.3 K2 ÅR, kapitalförsäkring nämns inte specifikt i K3)

Däremot redovisar vi inte löpande vad som händer i kapitalförsäkringen, alltså köp och försäljningar av värdepapper eller utdelningar.

Fråga: Ska utdelning och försäljning inom en kapitalförsäkring bokföras?

Svar: Utdelning och försäljning av tillgångar inom en kapitalförsäkring ska inte bokföras.

En kapitalförsäkring ska redovisas till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet för en kapitalförsäkring är premierna som betalas in till försäkringen.

Anläggningstillgång: Skrivs ner vid behov.
Omsättningstillgång: Ska tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
K3: Får redovisas till verkligt värde.

BFN Frågor och svar om kapitalförsäkringar

Värderingen ska alltså utgå från anskaffningsvärdet, men vi ska göra nedskrivning om värdet av kapitalförsäkringen är lägre än anskaffningsvärdet.

Men hur gör vi då om värdet är högre?

Fråga: När redovisas värdeökningar i en kapitalförsäkring som klassificeras som anläggningstillgång?

Svar: Värdeökningar i kapitalförsäkringen redovisas vid uttag ur försäkringen.

I första hand redovisas uttaget som intäkt. Då påverkas inte värdet av försäkringen.

I andra hand redovisas uttag utöver värdeökningen som en minskning av värdet på försäkringen.

BFN Frågor och svar om kapitalförsäkringar

BAS-kontoplanen

Min egen koppling av svaren från BFN till BAS-kontoplanen är följande.

Premier till kapitalförsäkring bokför vi som anläggningstillgång på:

  • 1385 Kapitalförsäkring

Om försäkringen ska betalas ut, helt eller delvis, inom 12 månader bokför vi en omsättningstillgång på:

  • 1689 Övriga kortfristiga fordringar

Uttag från försäkringen inom ramen för en värdeökning bokför vi som intäkt. BAS-kontoplanen anger inte något motkonto, men bland relaterade konton hittar vi:

  • 8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag

Uttag upp till beloppet för värdeökning bokför vi enligt BFN som intäkt (kredit 8250). Uttag utöver beloppet för värdeökning bokför vi som minskning av värdet av kapitalförsäkringen (kredit 1385 eller 1689).

Jag ser återkommande frågor om redovisning av kapitalförsäkringar i olika sammanhang. Jag hoppas att du får hjälp av denna beskrivning av svaren från BFN och kopplingen till BAS!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev