Graf överkursfondernas livscykel
Överkursfondernas livscykel (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Artikeln Överkursfond – Fri eller bunden har väckt oväntat stort intresse. Roligt! Nyheten har också väckt frågor om den praktiska hanteringen. Vi ska titta på det i denna artikel, som består av följande avsnitt.

 • Stegen fram till färdig nyemission
 • När uppstår det nya aktiekapitalet?
 • När uppstår överkursfonden?
 • När upphör överkursfonden?

Se även artikeln om redovisning av minskning av aktiekapital, som på slutet innehåller ett alternativt förslag till redovisning mellan bolagsstämmans beslut och Bolagsverkets registrering.

Stegen fram till färdig nyemission

En nyemission ska göras i följande steg (ABL syftar på aktiebolagslagen).

 1. Styrelsen upprättar förslag till beslut (13 kap. 3 § ABL)
  • Vid nyemission till överkurs ska förslaget ange hur överkursen ska fördelas mellan bunden och fri överkursfond (13 kap. 4 § 3 st. ABL, i lydelsen 2021-01-01 2020-01-01)
 2. En bolagsstämma beslutar om nyemissionen (13 kap. 11 § ABL)
 3. Aktietecknarna betalar för de tilldelade aktierna
 4. Styrelsen anmäler beslutet om nyemission för registrering hos Bolagsverket (13 kap. 27 § ABL)
 5. Ökningen av aktiekapitalet gäller från dagen för Bolagsverkets registrering (13 kap. 29 § ABL)

När uppstår det nya aktiekapitalet?

Det är lätt att svara på när en nyemission leder till att det nya aktiekapitalet uppstår. Det är på dagen för Bolagsverkets beslut om registrering av ökningen. De olika stegen i redovisningen ser då ut så här.

 1. Bolagsstämman beslutar om nyemission
  • Debet 1690 Fordran för tecknat men inte inbetalt aktiekapital
  • Kredit 2082 Ej registrerat aktiekapital
 2. Aktietecknare betalar för de tilldelade aktierna
  • Debet 1930 Bankkonto
  • Kredit 1690 Fordran för tecknat men inte inbetalt aktiekapital
 3. Bolagsverket registrerar ökningen av aktiekapitalet
  • Debet 2082 Ej registrerat aktiekapital
  • Kredit 2081 Aktiekapital

När uppstår överkursfonden?

Med samma logik uppstår överkursfonden när nyemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Men hur ska överkursen redovisas fram till dess?

Beloppet bör inte ingå i krediteringen av 2082 Ej registrerat aktiekapital, eftersom det inte ska bli aktiekapital. Beloppet ska inte ens ingå i bundet eget kapital om förslaget till nyemission säger att överkursen ska hänföras till fritt eget kapital.

BAS-kontoplanen har följande konton för överkursfonden.

 • Bundet eget kapital
  • 2087 Överkursfond (anpassat konto fr o m BAS 2021)
 • Fritt eget kapital
  • 2097 Överkursfond

Till skillnad från för aktiekapitalet har vi däremot inget konto för ej registrerad överkursfond. Det ser alltså ut som att vi skulle behöva bokföra överkursfonden redan vid bolagsstämmans beslut, trots att Bolagsverket inte har registrerat ökningen av kapitalet ännu.

I praktiken blir det dock bara ett problem om det inträffar en balansdag mellan beslutet om nyemission och Bolagsverkets registrering. Vi får i så fall markera i förvaltningsberättelsen vad som är registrerad respektive inte registrerad överkursfond, som jag ser det.

När upphör överkursfonden?

BFN säger följande i K2 Årsredovisning i mindre företag, i avsnittet Särskilda regler för aktiebolag (4.12 K2 ÅR). BAS-kontogruppen har gjort motsvarande förtydligande i konteringsanvisningarna för 2097 Överkursfond.

I posten Överkursfond redovisas det belopp, utöver aktiekapital, som tillförts bolaget vid nyemissioner under räkenskapsåret. Beloppet ska ingå i styrelsens förslag till resultatdisposition och ska, efter bolagsstämmans beslut, inte längre redovisas i posten Överkursfond.

Överkursfonden upphör alltså att särredovisas på dagen för nästa årsstämma. Jag tror att det här missas ibland i praktiken, så att vi ser gamla överkursfonder ligga kvar på egna konton i redovisningen fast de skulle ha disponerats.

Skrivningen från BFN gäller dock överkursfonden som ligger under fritt eget kapital. Hur blir det då med bundna överkursfonder? De ska ju inte ingå i styrelsens förslag till resultatdisposition.

Reglerna i ABL om minskning av reservfonden ändras till att även gälla den bundna överkursfonden. I bägge fallen får fonderna minskas för att täcka förlust, om det inte finns fritt eget kapital att täcka förlusten med, eller för att öka aktiekapitalet (20 kap. 35 § i nya lydelsen från 2021-01-01). Det tyder på att den bundna överkursfonden är tänkt att finnas kvar i redovisningen så länge den inte används för ett tillåtet ändamål.

Svaret på frågan i underrubriken skulle därmed kunna sammanfattas till följande:

 • Fria överkursfonden – Kortlivad
  • Existerar från nyemissionen till nästa årsstämma
 • Bundna överkursfonden – Kan bli långlivad
  • Existerar från nyemissionen tills den används för ett tillåtet ändamål

BFN ska ta upp frågan om ändringar i K-reglerna vid sitt nästa möte. Vi får se vad de kommer fram till!

Uppdatering: BFN har nu uppdaterat K-reglerna om årsredovisning med den bundna överkursfonden.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter