Graf minskning av aktiekapital
Minskning av aktiekapital (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat fråga och svar om När och hur ska minskning av aktiekapital redovisas?

Jag har behandlat frågan i BAS-kontogruppens tidskrift Bulletinen.

Styrelsen i BAS-intressenternas förening lämnade ett trevligt gensvar. Bland annat avsåg de att ta vissa frågor vidare till BFN.

Svaret från BFN

Svaret från BFN ser ut så här (referensen till ABL avser aktiebolagslagen). Se även tillägg längre ner!

Minskning av aktiekapital ska redovisas när minskningsbeslutet har registrerats hos Bolagsverket.  I de fall minskningen kräver tillstånd redovisas minskningen när tillståndet har registrerats.

Vid minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust eller avsättning till fritt eget kapital redovisas minskningen av posten Aktiekapital mot posten Balanserat resultat.

Vid minskning för återbetalning till aktieägarna redovisas minskningen normalt mot posten Övriga skulder.

Av  20 kap. 20 § andra stycket ABL framgår att aktiekapitalet är minskat när minskningsbeslutet har registrerats eller i sådana fall där tillstånd för minskning av aktiekapitalet krävs, när ett lagakraftvunnet beslut om sådant tillstånd har registrerats.

När och hur – Stämmer med min artikel

När? Minskningen av aktiekapitalet ska bokföras när Bolagsverket har registrerat beslutet, enligt BFN. Det stämmer med min beskrivning i Bulletinen 2/2020 (avsnitt 6.2 Förlusttäckning, 6.3 Överföring till fritt eget kapital, 6.4 Återbetalning till aktieägare).

Hur? Minskning för förlusttäckning redovisas mot balanserat resultat, liksom minskning för avsättning till fritt eget kapital. Minskning för återbetalning till aktieägare redovisas mot övriga skulder, enligt BFN. Det stämmer med min beskrivning i Bulletinen 2/2020 (avsnitt 6.2 Förlusttäckning, 6.3 Överföring till fritt eget kapital, 6.4 Återbetalning till aktieägare).

Vägen dit – Är inte besvarad ännu

Vägen dit? I min artikel tog jag upp synsättet att redan bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet behöver bokföras, på samma sätt som när bolagsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet. Det innebär att vi får en redovisning i en negativ post Oregistrerat aktiekapital under tiden mellan bolagsstämmans beslut och Bolagsverkets registrering. Den frågan har inte BFN kommenterat. Vi får se om BAS-kontogruppen berör frågan i sina konteringsinstruktioner, till exempel i BAS 2021.

Uppdatering 2021-02-12: BFN har nu gjort ett tillägg till sitt svar, som gensvar på detta inlägg.

Bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapital är inte en affärshändelse och ska därför inte bokföras.

Neutral redovisning av förändringar i eget kapital?

Jag uppskattar mycket att min artikel väckte så aktivt gensvar från BAS-kontogruppen. Mycket fint också att se synen från BFN nu. För mig växer dock tanken fram att vi kan behöva en neutralare redovisning.

Vissa beslut av bolagsstämman som påverkar eget kapital på ett blandat sätt täcks inte av dagens uppställningsformer för balansräkningen, varken i Årsredovisningslagen (ÅRL) eller i K2 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR). Därmed är det svårt för dagens BAS-kontoplan att fylla glappet.

Dagens BAS-konto 2082 Oregistrerat aktiekapital motsvaras av en egen post i uppställningsformen för balansräkningen (4.12 K2 ÅR). BFN beskriver posten som att den avser “beslutad ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission”. Men var hamnar beslutad minskning av aktiekapitalet fram till registreringen? Mitt förslag i artikeln var att göra denna post neutral, genom att ändra beskrivningen till “beslutad ändring av aktiekapitalet …”.

I min senaste artikel om överkursfonderna här i ekonomibloggen stöter jag dock på ett annat problem, nämligen hur vi ska redovisa överkursen i en nyemission mellan bolagsstämmans beslut och Bolagsverkets registrering.

Ska vi på motsvarande sätt ha ett konto för Oregistrerad bunden överkursfond och Oregistrerad fri överkursfond? Och separata konton för andra tänkbara händelser med samma tidsmässiga lucka mellan beslut och registrering? Min slutsats blir nej, det börjar bli för detaljerat.

Vad sägs om att ersätta posten Oregistrerat aktiekapital med en post Oregistrerat bundet eget kapital och att införa en ny post Oregistrerat fritt eget kapital? Det skulle täcka in alla typer av förändringar av eget kapital där vi har ett glapp mellan bolagsstämmans beslut och Bolagsverkets registrering.

Frågan är fri! 🙂


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Metod: Från teori till praktik | Bringing Theory to Practice
Resultat: Nätbutiken | Web Shop
Håll dig informerad: Nyhetsbrev | Newsletter


Prenumerera | Subscribe

Nyhetsbrev | Newsletter