Förstasidor RFR 1 och RFR 2 2021
RFR 1 och 2 finns för nedladdning, © RFR (Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Nu finns 2021 års versioner av RFR 1 Koncernredovisning och RFR 2 Årsredovisning i juridisk person tillgängliga för nedladdning. Här har du länkarna till RFRs hemsida.

Rekommendationerna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare, av noterade företag och av övriga företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler.

Fem ändringar av standarder har antagits av EU under 2020, däremot har vi inga nyheter om tolkningar under året (bilaga 2 i RFR 1 och RFR 2). De antagna ändringarna omfattas av RFR. En av standardändringarna var lättnaden i IFRS 16 Leasingavtal för omräkning av corona-relaterade hyresrabatter.

På tio områden har IASB publicerat nyheter för standarder och tolkningar som inte har antagits av EU. Därmed omfattas de inte heller av RFR ännu (bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

Du hittar en bra beskrivning av utgångspunkterna för RFRs rekommendationer och arbetssätt i deras förord.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2021 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2020 (RFR 1 bilaga 1). Därför finns inte heller något ändringsmeddelande för RFR 1 i år. Det innebär att standarder och tolkningar som har antagits sedan RFR 1 2020 gäller i Sverige utan undantag eller tillägg.

Det finns inte heller några nu kända framtida ändringar som påverkar RFR 1.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i sin koncernredovisning. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att kunna tillämpa antagna IFRS inom ramen för ÅRL och  svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2021 har uppdaterats med av EU beslutade ändringar jämfört med RFR 2 för 2020, i förekommande fall med anpassningar till svensk lagstiftning. Ändringarna beskrivs i ett ändringsmeddelande (RFR 2 bilaga 1). Du har länk till ändringsmeddelandet högst upp i detta inlägg.

En kommande ändring påverkar RFR 2 när EU har antagit den. Det gäller IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts. Standarden kommer att finnas i svensk översättning när den har antagits av EU.

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS efter att respektive IFRS och tolkning har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS genom remissvar till IASB m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering (BFNAR 2012:3), som senast uppdaterades den 3 maj 2019 (BFNAR 2019:2).

Vid varje årsskifte publicerar RFR uppdateringar av rekommendationerna RFR 1 och RFR 2. Rekommendationerna handlar främst om hur konflikter ska lösas mellan av EU antagna IFRS och svensk lagstiftning om redovisning (ÅRL) och inkomstbeskattning (IL).

RFR beskriver ändringar jämfört med RFR 1 och RFR 2 för föregående år i ändringsmeddelanden, och fastställer dem efter ett remissförfarande.

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med de officiella svenska översättningarna av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS-volymen 2020. I mars 2021 kommer IFRS-volymen 2021 ut.

Regelverket är omfattande. IFRS-volymen 2020 omfattar nästan 1 000 sidor. Trots detta omfattar RFR 1 och RFR 2 bara 11 respektive 34 sidor för 2021. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelserna från IFRS vid tillämpning i Sverige.

IFRS i mina publikationer och föreläsningar

IFRS har stor betydelse för svenska regler om redovisning, på flera områden även för onoterade företag. Därför är det naturligt att jag refererar till RFR i mina böcker, artiklar och föreläsningar (se Nätbutiken).


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Prenumerera

Nyhetsbrev