Bild av stolpar med elledningar, illustrerar redovisning av elstöd
Bokföringsnämnden (BFN) informerar om hur elstöd till företag ska redovisas och när (Bild Pixabay, beskuren)

Bokföringsnämnden (BFN) har nu publicerat fler frågor och svar om elstöd till företag, när de ska redovisas och hur.

Detta är tredje gången som BFN fyller på avdelningen frågor och svar om elstöd. De tidigare svaren har jag beskrivit här.

Att svaren kommer vid flera tillfällen beror på att vi har flera olika typer av elstöd. BFN inväntar beslutade förordningar för respektive stöd innan svaren publiceras.

För att ge dig en helhetsbild beskriver jag inte bara de nya svaren här utan jag tar även med de tidigare från artikeln 31 mars 2023. Nu får du allt på ett ställe.

Översikt

Jag har även beskrivit de olika elstöden närmare i en översikt på hemsidan för RedovisningsHuset i Södertälje.

Det finns 4 elstöd som hanteras av 3 myndigheter.

Gemensamt om redovisning, beskattning, K-regelverk

Redovisning: Detta gäller samtliga stöd och samtliga regelverk. (Nytt)

Fråga: Hur bokför jag elstöd?

Svar: Elstöd bokförs som en övrig rörelseintäkt.

Bokföring av elstöd
Samtliga elstöd, samtliga regelverk

Min kommentar: I BAS 2023 kan du använda konto 3980 Erhållna offentliga bidrag.

Beskattning: Skatteverket har förtydligat att elstöd är ett skattepliktigt näringsbidrag.

K-regelverk: BFN har lämnat svar för vart och ett av regelverken och respektive stöd, totalt 11 svar. Jag sorterar beskrivningarna per regelverk.

  • K1 ENV – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
  • K1 Föreningar – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1)
  • K2 ÅB – Årsbokslut (BFNAR 2017:3)
  • K2 ÅR – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
  • K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)

Förkortningen ENV avser enskild näringsverksamhet.

K1 ENV – Förenklat årsbokslut

Detta gäller stöd 1 i den inledande listan.

Fråga: När ska en enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut redovisa elstödet för elintensiva företag?

Svar: ENV som har fått beslut om stöd för elintensiva företag innan det förenklade årsbokslutet för 2022 är upprättat får redovisa stödet som intäkt 2022. ENV som inte har fått beslut om stöd innan det förenklade årsbokslutet upprättas redovisar stödet som intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2023, liksom ENV som väljer att inte redovisa stödet 2022.

Motivering: Perioden oktober-december 2022 är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Stödet ska redovisas som intäkt när beslutet har fattats eller företaget kan förfoga över inkomsten (7.2 K1 ENV).

RIKTAT STÖD TILL ELINTENSIVA FÖRETAG
FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT FÖR ENV

Min kommentar: Stödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

Detta gäller stöd 2 i den inledande listan. (Nytt)

Fråga: När ska en enskild näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut redovisa elstödet till företag (underförstått i elområde 3 och 4)?

Svar: Stödet ska redovisas som intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2023.

Motivering: Stödet ska redovisas som intäkt när beslutet har fattats eller företaget kan förfoga över inkomsten (7.2 K1 ENV). SKV ska fatta beslut om stödet senast 31 december 2023.

RIKTAT STÖD TILL FÖRETAG i elområde 3 och 4
FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT FÖR ENV

Min kommentar: Stödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

Detta gäller stöd 3 i den inledande listan.

Fråga: När ska en enskild näringsidkare som fått elstödet till hushåll för oktober 2021-september 2022 redovisa stödet?

Svar: Stödet till hushåll för oktober 2021-september 2022 ska redovisas som intäkt i det förenklade årsbokslutet för 2023, inte 2022. Bara den del av stödet som hör till näringsverksamheten ska bokföras.

Motivering: Perioden är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Stödet kan disponeras under 2023, därför ska det redovisas under 2023 (7.2 K1 ENV).

RIKTAT STÖD TILL HUSHÅLL (ELOMRÅDE 3-4)
FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT FÖR ENV

Min kommentar: Stödet till hushållet är privat, men den del av stödet som hör till näringsverksamheten är en skattepliktig intäkt.

K1 Föreningar – Förenklat årsbokslut

Detta gäller stöd 2 i den inledande listan. (Nytt)

Fråga: När ska en ideell förening som upprättar förenklat årsbokslut redovisa elstödet till företag (underförstått i elområde 3 och 4)?

Svar: Elstödet ska redovisas som intäkt under räkenskapsår som avslutas 2023 om SKV har fattat beslut om stödet senast när det förenklade årsbokslutet färdigställs, annars under nästa räkenskapsår. BFN säger inget om stödet behöver periodiseras eller inte.

Motivering: Stödet ska redovisas som intäkt när bidraget betalas till föreningen eller det år som bidraget hänför sig till (7.3 K1 Föreningar). SKV ska fatta beslut om stödet senast 31 december 2023.

RIKTAT STÖD TILL FÖRETAG i elområde 3 och 4
FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT FÖR föreningar

Min kommentar: Stödet bör vara en skattepliktig intäkt bara om det avser elkostnader i skattepliktig näringsverksamhet.

K2 ÅB – Fullständigt årsbokslut (ENV)

Detta gäller stöd 3 i den inledande listan och är avgränsat till ENV.

Fråga: När ska en enskild näringsidkare som fått elstödet till hushåll för oktober 2021-september 2022 redovisa elstödet?

Svar: Stödet till hushåll för oktober 2021-september 2022 ska redovisas som intäkt i årsbokslutet för 2023, inte 2022. Bara den del av stödet som hör till näringsverksamheten ska bokföras.

Motivering: Perioden är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Förordningen beslutades i december 2022, men först under 2023 klargjordes det att enskilda näringsidkare som fått stöd enligt denna förordning också får behålla stödet. Stödet kan alltså disponeras under 2023, därför ska det redovisas under 2023 (5 kap. K2 ÅB).

RIKTAT STÖD TILL HUSHÅLL (ELOMRÅDE 3-4)
FULLSTÄNDIGT ÅRSBOKSLUT

Min kommentar: Klargörandet att stödet får behållas har vi här.

Stödet till hushållet är privat, men den del av stödet som hör till näringsverksamheten är en skattepliktig intäkt.

K2 ÅB – Fullständigt årsbokslut (övriga företag)

Detta gäller stöd 1 i den inledande listan och är avgränsat till företag som inte är ENV.

Fråga: När kan företag som upprättar årsbokslut redovisa elstödet för elintensiva företag?

Svar: Företag med brutet räkenskapsår kan redovisa elstödet för elintensiva företag som intäkt i årsbokslut som upprättas per den 28 februari 2023 eller senare. En förutsättning är dock att företaget på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot stödet.

Företag med kalenderår som räkenskapsår redovisar elstödet som intäkt i årsbokslutet för 2023, inte 2022.

Motivering: Perioden oktober-december 2022 är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Förordningen beslutades den 16 februari 2023, därför kan stödet tas upp som intäkt i årsbokslut per balansdagen 28 februari 2023 och senare (5 kap. K2 ÅB).

RIKTAT STÖD TILL ELINTENVISA FÖRETAG
FULLSTÄNDIGT ÅRSBOKSLUT

Min kommentar: Stödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

Detta gäller stöd 2 i den inledande listan. (Nytt)

Fråga: När ska företag som upprättar årsbokslut redovisa elstödet till företag (underförstått i elområde 3 och 4)?

Svar: Elstödet ska redovisas som intäkt under räkenskapsår som avslutas 2023 om SKV har fattat beslut om stödet senast på balansdagen, annars under nästa räkenskapsår. Stödet behöver inte periodiseras.

Motivering: Perioden oktober 2021-september 2022 är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Förordningen beslutades den 8 maj 2023, därför kan stödet tas upp som intäkt i årsredovisningen men först när stödet har beslutats av SKV ((5 kap. K2 ÅB).

RIKTAT STÖD TILL FÖRETAG i elområde 3 och 4
FULLSTÄNDIGt ÅRSbokslut

Min kommentar: Stödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

K2 ÅR – Förenklad årsredovisning
K3 – Fullständig årsredovisning och koncernredovisning

Detta gäller stöd 1 i den inledande listan.

Fråga: När kan företag som upprättar årsredovisning redovisa elstödet för elintensiva företag?

Svar: Företag med brutet räkenskapsår kan redovisa elstödet för elintensiva företag som intäkt i årsredovisning som upprättas per den 28 februari 2023 eller senare. En förutsättning är dock att företaget på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot stödet.

Företag med kalenderår som räkenskapsår redovisar elstödet som intäkt i årsredovisning för 2023, inte 2022. Det framgår inte direkt av svaret från BFN, men indirekt.

Upplysningar ska i förekommande fall lämnas om exceptionella intäkter (5 kap. 19 § ÅRL) och om väsentliga händelser efter balansdagen (5 kap. 22 § ÅRL).

Motivering: Perioden oktober-december 2022 är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Förordningen beslutades den 16 februari 2023, därför kan stödet tas upp som intäkt i årsredovisningen per balansdagen 28 februari 2023 och senare (6 kap. K2 ÅR, 24 kap. K3).

RIKTAT STÖD TILL ELINTENVISA FÖRETAG
FÖRENKLAD OCH FULLSTÄNDIG ÅRSREDOVISNING

Min kommentar: Stödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

Detta gäller stöd 2 i den inledande listan. (Nytt)

Fråga: När ska företag som upprättar årsredovisning redovisa elstödet till företag (underförstått i elområde 3 och 4)?

Svar: Elstödet ska redovisas som intäkt under räkenskapsår som avslutas 2023 om SKV har fattat beslut om stödet senast på balansdagen, annars under nästa räkenskapsår. Stödet ska inte periodiseras (K3), behöver inte periodiseras (K2 ÅR).

Upplysningar ska i förekommande fall lämnas om exceptionella intäkter (5 kap. 19 § ÅRL) och om väsentliga händelser efter balansdagen (5 kap. 22 § ÅRL).

I svaret som gäller K3 hänvisar BFN till 5 kap. 22 § ÅRL för bägge upplysningarna, men det är alltså fel beträffande upplysningen exceptionella intäkter som regleras i 5 kap. 19 § ÅRL. Svaret som gäller K2 ÅR har rätt referenser till ÅRL.

Motivering: Perioden oktober 2021-september 2022 är ett beräkningsunderlag, men själva stödet hör inte till en viss period. Förordningen beslutades den 8 maj 2023, därför kan stödet tas upp som intäkt i årsredovisningen men först när stödet har beslutats av SKV (6 kap. K2 ÅR, 24 kap. K3).

RIKTAT STÖD TILL FÖRETAG i elområde 3 och 4
FÖRENKLAD OCH FULLSTÄNDIG ÅRSREDOVISNING

Min kommentar: Stödet är en skattepliktig intäkt i näringsverksamheten.

Jag hoppas denna artikel kan hjälpa dig att hålla reda på alla de olika alternativen!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev