Fastigheter 2 uppl. Bild på böcker levererade från tryckeriet
Fastigheter 2 uppl. (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 15 mars kom andra upplagan av min bok Fastigheter ut från tryckeriet, drygt tre veckor före tidplanens målsättning 8 april. Bra jobbat eddy.se och Norstedts Juridik!

Målgrupper

Boken Fastigheter – En praktisk vägledning om redovisning och beskattning vänder sig till rådgivare och fastighetsägare med enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag, samt bostadsrättsföreningar, kommuner och regioner.

Innehåll

Formgivningen av innehållet är helt omarbetad för att öka överskådligheten och underlätta din läsning. Strukturen är dock bevarad, så gamla läsare kommer att kunna känna igen sig.

Du kan se fram emot utförliga beskrivningar av varje fas i ett fastighetsinnehav. Varje kapitel redogör för skatteregler, redovisningsregler och mycket mer. Hanteringen i redovisningen är illustrerad med 103 redovisningsexempel, baserade på senaste versionen av BAS-kontoplanen. Talrika referenser visar dig konsekvent vad vad beskrivningarna stödjer sig på.

Kapitel 1 Regelverk
Kapitel 2 Begreppet fastighet
Kapitel 3 Anskaffning
– 27 redovisningsexempel
Kapitel 4 Avskrivning
– 9 redovisningsexempel
Kapitel 5 Uppskrivning
– 5 redovisningsexempel
Kapitel 6 Nedskrivning
– 6 redovisningsexempel
Kapitel 7 Avyttring
– 38 redovisningsexempel
Kapitel 8 Ersättningsfond
– 7 redovisningsexempel
Kapitel 9 Omstrukturering
– 11 redovisningsexempel
Bilaga 1 Värdeminskning byggnader
Bilaga 2 Omräkning avskrivningsplan
Förkortningar och begrepp
Källor
Sakregister

INNEHÅLL I BOKEN “FASTIGHETER”

Boken avslutas med ett omfattande sakregister, så att du lätt ska kunna hitta avsnitt om begreppen du är intresserad av.

Uppdaterad fram till 1 januari 2022

Ur förordet:

Kära läsare!

Varmt välkommen till andra upplagan av Fastigheter, en samlad beskrivning av reglerna för redovisning och beskattning av fastigheter från köp till försäljning.

Uppdaterad. Innehållet utgår från gällande regler per den 1 januari 2022. Det har hänt mycket sedan första upplagan 2016. Några av nyheterna:

Nyheter om lagstiftning. Lagen om ekonomiska föreningar från 1988 ersattes av en ny lag 2019. Lagen om kommunal redovisning från 1998 ersattes av en ny lag om kommunal bokföring och redovisning 2018. Rådet för kommunal redovisning publicerade alla rekommendationer i ny form med giltighet från 2019. 2017 fick vi ett nytt fastighetsbegrepp i momslagen när EU-definitionen ersatte vår gamla koppling till Jordabalken. 2021 fick vi bunden överkursfond som alternativ till fri överkursfond, det påverkade flera lagar. Begreppet regioner ersatte begreppet landsting, det påverkade ett antal lagar och många referenser. Inkomstskattelagen har ändrats många gånger. En stor ändring kom 2019 med generella ränteavdragsbegränsningar och bland mycket annat sänkningar av bolagsskatten i två omgångar, sänkning av expansionsfondsskatten, primäravdrag för hyreshus samt skattemässiga återföringar av aktiverade räntor från redovisningen. Skatteverket har haft hög aktivitet med ställningstaganden som har tillkommit, uppdaterats eller upphört.

Nyheter om rättsfall. Vi har fått ett antal viktiga rättsfall som gäller ämnet för boken. Fönsterfallet i Högsta Förvaltningsdomstolen 2019 flyttade gränserna mellan värdehöjande förbättringar respektive reparation och underhåll för fastigheter. EU-domstolen har underkänt både den svenska momslagstiftningen om överlåtelse av jämkningsansvar och de riktade ränteavdragsbegränsningarna i inkomstskattelagen. Skattemässigt utrangeringsavdrag vägrades i Högsta Förvaltningsdomstolen när bärande stomdelar hade sparats, det väcker frågor om utrangeringar av komponenter enligt K3. Lantmäteriet har ändrat praxis för stämpelskatt för lagfart efter en dom i Högsta domstolen om jämförelsevärde.

Nyheter om kompletterande normgivning. Vi har också många och stora nyheter från Bokföringsnämnden sedan 2016. De två K2-reglerna om årsredovisning i mindre aktiebolag respektive mindre ekonomiska föreningar ersattes 2016 av K2 Årsredovisning i mindre företag, inklusive anpassningar till de stora förändringarna i årsredovisningslagen från 2016. Det nya regelverket K2 Årsbokslut publicerades 2017, varvid de allmänna reglerna för bokslut kunde upphävas. 2020 kom ett nytt regelverk om redovisning av fusion som från 2022 ersätter de två gamla regelverken om fusion. Rådet för finansiell rapportering har publicerat årsuppdateringar av RFR 1 och RFR 2 sex gånger under åren 2017–2022.

Nyheter om övrigt. BAS-kontoplanen har årsuppdaterats sex gånger under åren 2017–2022. Myndigheter och organisationer har bytt namn. Mängder av referenser i boken har uppdaterats. Du hittar löpande bevakning av främst redovisningsnyheter på min ekonomiblogg consultjourney.com.

Källhänvisningar. Det finns rikligt med källhänvisningar i boken. De hjälper dig att kunna läsa vidare själv i lagtext och andra källor för att ta reda på mer, när du inspireras av ett tips eller behöver stöd för att argumentera.

FRÅN INLEDNINGEN TILL ANDRA UPPLAGAN AV “FASTIGHETER”

Ett stort tack till mitt förlag Norstedts Juridik och min förläggare Isabel Carendi, som har gjort denna bok och den nya upplagan möjlig.

Ett stort tack också till eddy.se och min projektledare Jenny Nordenankar, som har drivit produktionen av boken framåt på ett både smidigt och effektivt sätt.

Beställning

Boken finns hos Norstedts Juridik och hos nätbokhandlarna. Du kan välja mellan tryckt bok eller digital utgåva. Välkommen att beställa ditt exemplar!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev