Förstasidorna till RFR 1 och RFR 2 för 2022, illustrerar att de är publicerade
RFR 1 och RFR 2 för 2022, © RFR (Bild: Peter Berg, peter@hpberg.se)

Sedan den 16 december 2021 finns årsuppdateringarna av RFR 1 och RFR 2 att hämta på hemsidan för Rådet för finansiell rapportering (RFR).

Rekommendationerna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2022-01-01 och senare, av noterade företag och av företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler.

Här följer länkar till RFRs hemsida:

Du hittar en bra beskrivning av utgångspunkterna för RFRs rekommendationer och arbetssätt i deras förord.

Årets nyheter antagna av EU

EU har antagit följande nya och uppdaterade standarder och tolkningar sedan publiceringen av RFR 1 och RFR 2 för 2021, fram till 2021-12-01 (bilaga 2 till RFR 1 och RFR 2 för 2022).

 1. IFRS 17 Försäkringsavtal
  • RFR återkommer med separat ändringsmeddelande
 2. Ändringar av IFRS 16 Leasingavtal
  • Covid-19-relaterade hyreslättnader efter den 30 juni 2021
  • Ändringsmeddelande RFR 2 från 5 maj 2021
 3. Ändringar av IFRS 3 Rörelseförvärv
 4. Ändringar av IFRS 4 Försäkringsavtal
  • Förlängning av det tillfälliga undantaget från att tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument
 5. Ändringar av IFRS 9 Finansiella instrument, IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering, IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar, IFRS 4 Försäkringsavtal och IFRS 16 Leasingavtal
  • Referensräntereform – fas 2
 6. Ändringar av IAS 16 Materiella anläggningstillgångar
 7. Ändringar av IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar
 8. Årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2018-2020

Nyheter ännu inte antagna av EU

EU har ännu inte antagit följande nya och uppdaterade standarder och tolkningar. De ska därmed inte tillämpas ännu och ingår inte i RFR 1 och RFR 2 för 2022 (bilaga 3 till RFR 1 och RFR 2 för 2022).

 1. Ändringar av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
  • Klassificering av skulder som långfristiga eller kortfristiga
 2. Ändringar av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IFRS Tillämpningsrekommendation 2
  • Upplysningar om redovisningsprinciper
  • Ändringsmeddelande RFR 2 från 16 december 2021: Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare, förutsatt att EU antar ändringarna (tidigare tillämpning är tillåten)
 3. Ändringar av IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel
  • Definition av uppskattningar
  • Ändringsmeddelande RFR 2 från 16 december 2021: Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare, förutsatt att EU antar ändringarna (tidigare tillämpning är tillåten)
 4. Ändringar av IAS 12 Inkomstskatter
  • Uppskjuten skatt för tillgångar och skulder från samma transaktion
  • Ändringsmeddelande RFR 2 från 16 december 2021: Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare, förutsatt att EU antar ändringarna (tidigare tillämpning är tillåten)

Jag har beskrivit nyheterna för 2023 här.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2022 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2021 (RFR 1 bilaga 1). Därför finns inte heller något ändringsmeddelande för RFR 1 i år. Det innebär att standarder och tolkningar som har antagits sedan RFR 1 2021 gäller i Sverige utan undantag eller tillägg.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i sin koncernredovisning. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att kunna tillämpa antagna IFRS inom ramen för ÅRL och  svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2022 har uppdaterats med av EU beslutade ändringar jämfört med RFR 2 för 2021, i förekommande fall med anpassningar till svensk lagstiftning.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev