Logo IFRS
IFRS (Wikimedia Commons)

Rådet för finansiell rapportering (RFR) har sänt ut ett förslag till ändringsmeddelande på remiss.

Ändringarna avser RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Förslaget är öppet för synpunkter med sista svarsdag 29 oktober 2021.

Vid årsskiftet kan vi sedan se fram emot årsuppdateringen av rekommendationen till år 2022.

Ändringarna gäller IFRS-företag

RFR 2 ska tillämpas av juridiska personer som är IFRS-företag. Noterade företag ska tillämpa RFR 1 för koncernredovisningen och RFR 2 i juridisk person. Företag som frivilligt tillämpar IFRS ska också följa RFR 1 och RFR 2.

RFR löser konflikter i förekommande fall mellan IFRS och svensk lagstiftning, främst årsredovisningslagen och inkomstskattelagen.

RFR tar i förslaget till ändringsmeddelande upp fyra områden i RFR 2 som berörs av uppdateringar av IFRS och föregångaren IAS.

IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

IASB har publicerat ändringar av IAS 1 som innebär att företag ska lämna upplysningar om redovisningsprinciper som är väsentliga, i stället för som nu betydande. Ett tillägg till IAS 1 ska ge vägledning om identifiering av väsentliga redovisningsprinciper, samt ett antal exempel.

Ska börja gälla: Räkenskapsår som börjar 2023-01-01 eller senare, men tidigare tillämpning är tillåten. Ändringarna i IAS 1 ska dock godkännas av EU först, innan de börjar gälla i medlemsländerna.

Förslag från RFR: Ändringarna ska tillämpas fullt ut i juridisk person enligt RFR 2, när EU har godkänt dem.

Kommentar: Jag ser ändringarna i ljuset av redovisningsdebatten på området. Vissa noterade företag har mycket omfattande upplysningar om redovisningsprinciper och i noter, med beskrivningar av innehållet i redovisningsstandarderna vilket bedöms som onödigt. Den väsentliga informationen riskerar då att drunkna i textmassorna. Jämför gärna med att redovisningsprinciperna i årsredovisningar enligt K-reglerna ska innehålla en kommentar om vilken lag och vilket regelverk som tillämpas. Sedan förväntas läsaren känna till innebörden av regelverket, så det räcker med att kommentera vilka alternativ som har tillämpats i de fall det finns valmöjligheter. Mer om detta kan du läsa i till exempel följande artiklar från nättidskriften Balans.

Uppdatering 2021-10-07: På hemsidan för IFRS finns en kort och bra sammanfattning av bakgrunden och ändringarna.

IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel

IASB har publicerat ändringar av IAS 8 som innebär att begreppet uppskattning definieras. Ändringarna förväntas underlätta bedömningar av vilka förändringar som ska behandlas enligt standarden.

Ska börja gälla: Räkenskapsår som börjar 2023-01-01 eller senare, men tidigare tillämpning är tillåten. Ändringarna i IAS 8 ska dock godkännas av EU först, innan de börjar gälla i medlemsländerna.

Förslag från RFR: Ändringarna ska tillämpas fullt ut i juridisk person enligt RFR 2, när EU har godkänt dem.

IAS 12 Inkomstskatter

IASB har publicerat ändringar av IAS 12 som innebär att ett krav införs på redovisning av uppskjuten skatt även vid första redovisningen av transaktioner som ger upphov till både en tillgång och en skuld. Denna typ av transaktioner är idag undantagna från kravet på redovisning av uppskjuten skatt, men undantaget ska tas bort. Exempel är tillämpning av IFRS 16 Leasingavtal, eller anskaffningsvärde för materiella anläggningstillgångar med samtidig avsättning för framtida återställande. Ändringarna av IAS 12 ska redovisas retroaktivt.

Ska börja gälla: Räkenskapsår som börjar 2023-01-01 eller senare, men tidigare tillämpning är tillåten. Ändringarna av IAS 12 ska redovisas retroaktivt. Ändringarna ska dock godkännas av EU först, innan de börjar gälla i medlemsländerna.

Förslag från RFR: Ändringarna ska tillämpas fullt ut i juridisk person enligt RFR 2, när EU har godkänt dem.

IFRS 17 Försäkringsavtal

RFR ska återkomma i ett separat förslag till ändringsmeddelande om uppdatering av RFR 2 som föranleds av IFRS 17.

Kommentar: Processen med att komma fram till en färdig standard har varit mycket långdragen, både inom IASB och EU. Det kan förklara varför RFR inte har kunnat inkludera IFRS 17 i detta ändringsmeddelande.

Sammanfattningsvis börjar vi ändå få en klar bild av hur RFR 2 kommer att se ut för nästa år och även året därefter!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev