K3 uppdaterad 2021-10-19, bild på förstasidan
K3 uppdaterad, © BFN (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 1 november 2021 publicerade Bokföringsnämnden (BFN) den senaste uppdateringen av K3, som beslutades den 19 oktober 2021.

Ändringarna gäller från och med den 19 oktober 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas från och med den 31 december 2021.

Referenser till ÅRL avser årsredovisningslagen (1995:1554).

Remiss sommaren 2021

BFN sände ut två förslag till ändringar på remisser den 18 juni 2021, med sista svarsdag 30 september 2021. Jag har beskrivit innehållet i remisserna här.

Skrolla ner till rubriken Ändringar av koncernregler så hittar du beskrivningen av remissen som nu har lett till beslut.

SPE utan ägande ska inte konsolideras

9.3 K3 har upphävts, inklusive rubriken och kommentaren. Punkten behandlade “företag för särskilt ändamål, SPE”, företag som är bildade för att uppnå ett begränsat och väldefinierat syfte. Förkortningen SPE kommer från det engelska begreppet Special Purpose Entity.

Koncernredovisningen skulle tidigare omfatta SPE som moderföretaget har ett bestämmande inflytande över utan att vara ägare. Det stämmer dock inte med koncerndefinitionen (1 kap. 4 § ÅRL).

ÅRL tar upp fyra alternativ där ett företag kan vara ett dotterföretag, men samtliga alternativ förutsätter att moderföretaget äger andelar i dotterföretaget. Därför har BFN nu tagit bort kravet på att konsolidera SPE vid ett bestämmande inflytande, åtminstone tills en lagändring öppnar för ett sådant krav.

Regeringen tillsatte den 17 juni 2021 en utredning med uppdrag att se över bland annat koncerndefinitionen, Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar (Dir. 2021:46). Utredningen ska komma med sitt betänkande senast den 1 juni 2022. BFN säger dock i sin konsekvensanalys av remissen att dels är resultatet av utredningen ovisst, dels kommer en eventuell lagändring att ta tid. Därför upphävde BFN 9.3 K3, tills en lagändring eventuellt kommer som möjliggör krav på konsolidering av SPE på grund av bestämmande inflytande.

BFNs kanslichef Stefan Pärlhem är en av experterna i utredningen. Det borgar för en bra samordning mellan BFN och utredningen.

Konsolidering av SPE före uppdateringen av K3

Kommentar: Uppdateringen av K3 löser en konflikt mellan K3 och ÅRL. Moderföretag som har låtit bli att konsolidera SPE redan före ändringen av K3 bör kunna motivera detta med att de följer ÅRL. I så fall ska företaget lämna upplysning om avvikelsen i årsredovisningar avslutade före 31 december 2021 enligt följande regel:

Om avvikelse görs från vad som följer av allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. Lag (1999:1112)

2 kap. 3 § andra stycket ÅRL

BFN återger utdraget ur ÅRL efter 3.3 K3, men utan kommentar. Om K3 inte tillämpas i sin helhet får företaget visserligen inte ange att K3 tillämpas (1.6 K3), medan ÅRL medger avvikelser. Dels enligt citatet ovan och dels i oväsentliga fall (2 kap. 3 a § ÅRL).

Min tolkning är att BFNs stränga krav om tillämpning av K3 i sin helhet trots allt bör ses i ljuset av undantagen i ÅRL. Att en regel i ett K-regelverk direkt strider mot en regel i ÅRL bör vara en mycket ovanlig situation, som inte förutsågs när 1.6 K3 formulerades.

Immateriella anläggningstillgångar

BFN har gjort en redaktionell ändring av 18.8 K3, som handlar om kostnadsföringsmodellen för internt upparbetade immateriella tillgångar. Den nya formuleringen i K3 från 19 oktober 2021 är dock identisk med den tidigare formuleringen i K3 från 11 december 2020.

BFN har också gjort en redaktionell ändring 18.23 K3 (av tredje stycket), som handlar om omprövning av avskrivningsmetod. Även här är dock den nya formuleringen identisk med den tidigare formuleringen.

Inga ändringar för immateriella anläggningstillgångar denna gång, alltså.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev