Underskrift och avlämnande
Underskrift och avlämnande Bild: pxhere.com (har beskurits)

Den 18 juni 2021 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) om två remisser med förslag till ändringar i tre av K-reglerna. Remisstiden löper ut den 30 september 2021. Ändringarna gäller följande K-regelverk.

  • K2 ÅB – Årsbokslut (BFNAR 217:3)
  • K2 ÅR – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
  • K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)

Uppdatering 9 november 2021: Remissen om uppdatering av koncerndefinitionen i K3 har beslutats av BFN.

Ändringar om underskrifter och begreppet “avges”

Den ena remissen gäller en ändring i alla tre K-reglerna. Ändringen gäller definitionen när en årsredovisning är avgiven.

En ändring är välkommen, eftersom begreppet “avgiven” inte är helt entydigt. Ändå förekommer begreppet i till exempel rättsfall om bokföringsbrott, där ett av kriterierna är om årsredovisningen är avgiven mer än sex månader efter balansdagen. I ett sådant sammanhang blir det direkt avgörande att vi får en entydighet i begreppet.

BFN lyfter fram en annan aspekt, nämligen att definitionen av “avgiven” innebär en tidsgräns för hur lång fram händelser efter balansdagen ska beaktas.

BFN lämnar två förslag. Bägge förslagen innebär att dagens definition upphör, men att den ersätts på olika sätt på annan plats i K-regelverken.

Dagens definition är att årsbokslutet eller årsredovisningen avges på dagen för beslutet. Dagen för beslutet är i sin tur dagen för undertecknandet. Vi har alltså tre begrepp: avge, besluta och underteckna.

Huvudförslaget är att ersätta den gamla definitionen med en ny och i mina ögon enklare definition. Vi får två begrepp: avge och underteckna.

K2 ÅB och K2 ÅR: 3.8 K2 ÅB och 3.11 K2 ÅR upphävs.
“Årsbokslutets [K2 ÅR: Årsredovisningens] undertecknande enligt 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska göras av dem som innehar respektive befattning när årsbokslutet [K2 ÅR: årsredovisningen] avges.

Dagen för undertecknande ska vara densamma som den dag årsbokslutet [K2 ÅR: årsredovisningen] avges, dvs. den dag det beslutas.”

K2 ÅB: 2.9 K2 ÅB får ett nytt andra stycke.

“Årsbokslutet avges den dag det är undertecknat.”

2.9 kommentaren K2 ÅB ändras från att hänvisa till 3.8 K2 ÅB till följande.

“Det framgår av 2 kap. 7 § ÅRL vilka som ska underteckna årsbokslutet. Den dag årsbokslutet är undertecknat av samtliga befattningshavare som ska underteckna årsbokslutet enligt 2 kap. 7 § ÅRL är årsbokslutet avgivet.”

K2 ÅR: 2.11 K2 ÅR får ett nytt andra stycke.

“Årsredovisningen avges den dag den är undertecknad.”

2.11 kommentaren K2 ÅR ändras från att hänvisa till 3.11 K2 ÅR till följande.

“Det framgår av 2 kap. 7 § ÅRL vilka som ska underteckna årsredovisningen. Den dag årsredovisningen är undertecknad av samtliga befattningshavare som ska underteckna årsredovisningen enligt 2 kap. 7 § ÅRL är årsredovisningen avgiven.”

2 kap. K2 ÅB och 2 kap. K2 ÅR behandlar “Grundläggande principer”.

Ändring av K2 ÅB och K2 ÅR enligt huvudförslaget

K3: 3.4 K3 upphävs.

“Den finansiella rapportens undertecknande enligt 7 kap. 7 § och 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska göras av dem som innehar respektive befattning när rapporten avges.

Dagen för undertecknande ska vara densamma som den dag rapporten avges, dvs. den dag den beslutas.”

32.2 K3 får ett nytt andra stycke.

“Den finansiella rapporten avges den dag den är undertecknad.”

32 kap. K3 behandlar “Händelser efter balansdagen”.

Ändring av K3 enligt huvudförslaget

Även i BFNs alternativa förslag upphävs de gamla punkterna, men formuleringen flyttas oförändrad till nya platser.

3.8 K2 ÅB, 3.11 K2 ÅR och 3.4 K3 upphävs, liksom i huvudförslaget.

K2 ÅB: 3.6 K2 ÅB får ett nytt andra stycke.

“Årsbokslutet ska även innehålla uppgift om den dagen det avges, dvs. den dag det beslutas.”

3.6 får en ny kommentar.

“Den dag årsbokslutet avges är den dag det beslutas. Det kan vara genom ett formellt beslut på ett styrelsemöte eller på annat sätt. I företag där endast en person ska skriva under årsbokslutet kan beslutet till exempel vara den dag årsbokslutet anses vara färdigt för underskrift eller den dag årsbokslutet skrivs under.”

K2 ÅR: 3.7 K2 ÅR får en ny punkt c).

“Årsredovisningen ska även innehålla uppgift om

c) den dag den avges, dvs. den dag den beslutas.”

3.7 K2 ÅR får en ny kommentar.

“Den dag årsredovisningen avges är den dag den beslutas. Det kan vara genom ett formellt beslut på ett styrelsemöte eller på annat sätt. I företag med endast en styrelseledamot kan beslutet till exempel vara den dag styrelseledamoten anser att årsredovisningen är klar eller senast när styrelseledamoten skriver under.”

K3: 3.6 K3 får en ny punkt f).

“Den finansiella rapporten ska utöver de uppgifter som ska lämnas enligt 2 kap. 5 § andra och tredje styckena årsredovisningslagen (1995:1554), i förekommande fall, innehålla följande information:

f) Den dag den finansiella rapporten avges, dvs. den dag den beslutas.”

I det alternativa förslaget för K3 definieras begreppet “avges” men inte begreppet “beslutas”. Kopplingen till undertecknandet saknas.

Ändring av K2 ÅB, K2 ÅR och K3 enligt det alternativa förslaget

Vilket förslag tycker du är bäst? Eller vill du tillföra synpunkter? Ta chansen att avge ett remissvar till BFN, men senast 30 september. Följ länken i början av avsnittet och anvisningarna för remissvar i remissbrevet från BFN.

Ändringar av koncernregler

Den andra remissen gäller en ändring i K3. Ändringen gäller företag för särskilt ändamål samt ett par redaktionella ändringar i kapitel 18.

BFN föreslår att 9.3 K3 slopas. Punkten behandlar “företag för särskilt ändamål, SPE”, företag som är bildade för att uppnå ett begränsat och väldefinierat syfte. På engelska är begreppet “Special Purpose Entity”, därför används ofta förkortningen SPE.

Kommentaren till punkten säger idag att koncernredovisningen ska omfatta sådana SPE som moderföretaget har ett bestämmande inflytande över. Dagens formulering innebär dock att även fall där moderföretaget inte äger andelar i SPE ska ta in SPE i koncernredovisningen redan på grund av ett bestämmande inflytande. Det stämmer inte med koncerndefinitionen (1 kap. 4 § ÅRL).

ÅRL tar upp fyra alternativ där ett företag kan vara ett dotterföretag, men samtliga alternativ förutsätter att moderföretaget äger andelar i dotterföretaget. Därför föreslår BFN nu att kravet på att konsolidera SPE vid ett bestämmande inflytande tas bort, åtminstone tills en lagändring öppnar för ett sådant krav.

Regeringen tillsatte den 17 juni 2021 en utredning med uppdrag att se över bland annat koncerndefinitionen, Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar (Dir. 2021:46). Utredningen ska komma med sitt betänkande senast den 1 juni 2022. BFN säger dock i sin konsekvensanalys av remissen att dels är resultatet av utredningen ovisst, dels tar en eventuell lagändring tid. Därför vill BFN slopa 9.3 K3 tills en lagändring eventuellt kommer som möjliggör en konsolidering av SPE på grund av bestämmande inflytande.

Har du synpunkter? Ta chansen att avge ett remissvar till BFN, men senast 30 september. Följ länken i början av avsnittet och anvisningarna för remissvar i remissbrevet från BFN.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev