Regular mistakes in accounting and how to fix them | Vanliga misstag i redovisningen och hur du löser dem
Rättelser av fel (Picture: Pixabay)

Bokföringsnämnden har svarat på en fråga om rättelse av fel i samband med byte av K-regelverk.

Jag använder följande förkortningar här.

 • K2 ÅR – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
 • K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)

Utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar

I det aktuella fallet har ett företag som tillämpar K2 ÅR aktiverat utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar under flera år. Företaget byter sedan regelverk från K2 ÅR till K3.

Det är förbjudet att aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar i K2 ÅR, men tillåtet i K3. Kan företaget i det här fallet ta med sig de felaktigt aktiverade utgifterna från K2 ÅR och redovisa dem som tillgång enligt K3?

Principiellt svar från BFN

BFN svarar inte direkt på själva sakfrågan, men lämnar ett allmängiltigt svar om vilka principer som ska gälla vid rättelser av fel. Jag delar in åtgärderna i två steg utifrån BFNs brevsvar.

 1. Bedöm om det finns ett fel
  • Enligt regelverket som tillämpades när felet inträffade
 2. Rätta felet
  • Enligt regelverket som tillämpas när felet upptäcks

Min tolkning av det aktuella fallet

Steg 1: Utgifterna får inte aktiveras enligt regelverket som tillämpades för de aktuella åren (10.4 K2 ÅR).

Hur skulle detta fel ha hanterats i K2 ÅR, om företaget inte hade bytt regelverk?

Steg 2, när? Felet ska åtgärdas i årsredovisningen för det år felet upptäcktes (2.12 K2 ÅR).

Steg 2, hur? Tillgången skulle ha bokats bort mot eget kapital, i första hand fonden för utvecklingsutgifter och i andra hand, för eventuellt överskjutande belopp, mot balanserat resultat (20.2 K2 ÅR, som visserligen gäller första gången K2 ÅR tillämpas men bör kunna gälla även i detta fall). Jämförelsetalen för föregående år ska inte räknas om, men upplysningar kan behöva lämnas om bristande jämförbarhet.

Men nu har företaget bytt regelverk till K3, hur ska felet från K2 ÅR-tiden då hanteras i K3?

Steg 2, när? Felet ska åtgärdas i årsredovisningen för det år felet upptäcktes (10.12 K3). Samma princip som i K2 ÅR. I en tidigare artikel kommer jag fram till att samma princip gäller i samtliga K-regelverk.

Steg 2, hur? Regler om första gången K3 tillämpas hittar vi i 35 kap. BFN konstaterar dock att tidigare felaktig tillämpning av K-regelverk inte är någon övergångsproblematik, därför faller tillämpningen av 35 kap. K3. Därmed ska 10.12 K3 tillämpas, som handlar om rättelser av fel generellt. Enligt den punkten ska felet rättas genom omräkning av jämförelsetalen för föregående år, om felet uppstod då, eller omräkning av ingående balans för de berörda posterna om felet uppstod tidigare.

Min slutsats:

 1. Bedöm om det finns ett fel
  • Enligt det regelverk som gällde när felet gjordes
  • Företaget får inte aktivera utgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar i K2 ÅR (10.4 K2 ÅR)
 2. Gör rättelse av felet
  • Enligt det regelverk som tillämpas när felet upptäcks
  • Företaget ska rätta felet i årsredovisningen för det år felet upptäcks, genom att boka bort tillgången i K3 och följa reglerna om omräkning (10.12 K3)

Frågeställningen är inte helt lätt att följa, men jag hoppas att min tolkning och analys hjälper dig att förstå BFNs resonemang och mitt förslag till tillämpning.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev