EN: CH International invited me to deliver the keynote speech at their conference in Stockholm on September 13, 2018.  The conference was held at the beautifully located Elite Hotel Marina Tower, with a view over the fantastic cruising ships and Stockholm’s Old City. The participants came from 25 countries in Asia, Europe, Middle East and South America. English became the natural conference language, as well as my key note language.
SW: CH International bjöd in mig till att hålla inledningsanförandet och en workshop under deras konferens i Stockholm den 13 september 2018. Konferensen hölls i det mycket vackert belägna Elite Hotel Marina Tower, med utsikt över de fantastiska kryssningsfartygen och Gamla Stan. Deltagarna kom från 25 länder i Asien, Europa, Mellan Östern och Sydamerika. Engelska var det naturliga konferensspråket, liksom mitt språk för föreläsningen.

CH International

EN: CHI present themselves as “an international association of accountants, auditors, tax specialists and business advisors, working with small to medium-sized companies all over the world to help them achieve their goals”. Their cheers is Global support, with a local touch.

Presently CHI have members in 57 countries. Last year’s conference was held in Dubai and next year will be in New Delhi. Sweden is represented with two member bureaus, Ekonomiansvarig and Skogsberg Revision AB. Mr. Martin Karlsson from Ekonomiansvarig is the president of CHI for 2017/18. It was also Mr. Martin Karlson who introduced me to CHI, to assign me for the keynote. Ms. Claire Berg (not a relative!) from CHI coordinated the contacts with me for the conference, and her colleague Ms. Carly Haines helped me to take photos of the event. A big thank you Martin, Claire and Carly!

SW: CHI presenterar sig själva som “en internationell sammanslutning av redovisningskonsulter, revisorer, skatterådgivare och affärsrådgivare, som arbetar med små och medelstora företag över hela världen för att hjälpa dem uppnå sina mål”. Deras motto är Global support, med en lokal känsla.

För närvarande har CHI medlemmar i 57 länder. Förra årets konferens hölls i Dubai och nästa år blir det New Delhi. Sverige representeras av två medlemsbyråer, Ekonomiansvarig och Skogsberg Revision AB. Martin Karlsson från Ekonomiansvarig är ordförande för CHI för 2017/18. Det var också Martin Karlsson som introducerade mig för CHI, för att ge mig uppdraget som inledningstalare. Claire Berg (inte släkt!) från CHI samordnade kontakterna med mig inför konferensen och hennes kollega Carly Haines hjälpte mig att ta bilder av genomförandet. Ett stort tack till Martin, Claire och Carly!

Accounting bureaus in Transition  |  Redovisningsbyråer i förändring

EN: The subject of my keynote was Business Consultancy in Transition. I was to speak about how todays rapid digitalization and automation is affecting our work and how can we turn the development to opportunities in stead of threats?

SW: Ämnet för mitt inledningstal var Affärsrådgivning i förändring. Jag skulle tala om hur dagens snabba digitalisering och automatisering påverkar vårt arbete och hur vi kan göra utvecklingen till möjligheter i stället för hot.

My Content  |  Mitt innehåll

 • Six Key Factors for the Bureau’s Transition  |  Sex nyckelfaktorer för byråernas förändring
 1. Digitalizing  |  Digitalisera
  • … the information  |  … informationen
 2. Automating  |  Automatisera
  • … the processing  |  … det löpande arbetet
 3. Upgrading  |  Uppgradera
  • … our consultancy skills  |  Vår rådgivningskompetens
 4. Packaging  |  Paketera
  • … our services  |  … våra tjänster
 5. Pricing  |  Prissätta
  • … our packages  |  Våra paketeringar
 6. Profiting  |  Lönsamhet
  • … of the transition  |  … från förändringen
 • Work Shop
 • Bringing it All Together  |  Summering

Workshop

EN: After my presentation I asked the participants to discuss in nine groups. Each group was mixed with participants from different countries, to support the exchange of experiences from different legislation and working environments. The task was to discuss the six key factors from the following points of views.

SW: Efter inledningen bad jag deltagarna diskutera i nio grupper. Varje grupp bestod av deltagare från olika länder, för att stödja utbytet av erfarenheter från olika lagstiftningar och arbetsmiljöer. Uppgiften var att diskutera de sex nyckelfaktorerna ur följande synvinklar.

Workshop

 1. At which stage is your country?  |  På vilken nivå befinner sig ditt land?
 2. At which stage is your bureau?  |  På vilken nivå befinner sig din byrå?
 3. Do you need to transform?  |  Behöver ni förändra er?
 4. How does that affect your profitability?  |  Hur påverkar det lönsamheten?
The workshop is getting started

The workshop is getting started  |  Grupparbetet börjar (Photo Carly Haines, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

 

Group discussions everywhere

Group discussions everywhere  |  Gruppdiskussioner överallt (Photo Carly Haines, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Eavesdropping on one of the groups

Eavesdropping on one of the groups  |  Tjuvlyssning på en av grupperna (Photo Carly Haines, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Workshop in Progress

Workshop in Progress  |  Pågående grupparbete (Photo Carly Haines, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Number 3 from left is Ms. Claire Berg from CHI

Number 3 from left: Ms. Claire Berg from CHI  |  Nummer 3 från vänster: Claire Berg från CHI (Photo Carly Haines, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Group discussion  |  Gruppdiskussion (Photo Carly Haines, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Group discussion

Group discussion  |  Gruppdiskussion (Photo Carly Haines, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Discussions outside the groups

To the right: Mr. Martin Karlsson, President of CHI  |  Till höger: Martin Karlsson, ordförande i CHI (Photo Carly Haines, © Peter Berg, peter@hpberg.se)

EN: After the workshop I asked one person from each group to report their findings. The overall experience is that everyone, regardless of which country they come from, agree on that the digitalization and automation are ongoing processes even if it’s on different levels in different countries. Thank you CHI for a very interesting global experience!

SW: Efter gruppdiskussionerna bad jag en person från varje grupp att rapportera vad de kommit fram till. Den allmänna erfarenheten är att alla, oavsett vilket land de kommer från, är samstämmiga i att digitaliseringen och automatiseringen är pågående processer även om det är på olika nivåer i olika länder. Tack CHI för en mycket intressant global erfarenhet!

Voices on the Event  |  Röster om talet och workshopen

 • ”Our members really enjoyed the workshops” (Carly Haines, CH International)
 • ”Really thought provoking session […] Our members really valued it” (Claire Berg, CH International)

 

Keynote or lecture at your organisation  |  Tal eller föreläsning hos din organisation

EN: Are you also in need of a keynote speaker or lecturer at your organization or company? Contact me about content and quotation!

SW: Är du också i behov av en talare eller föreläsare hos din organisation eller ditt företag? Kontakta mig om innehåll och offert!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and get notifications of new posts.