BAS 2022 bild på bokföringsboken och bokslutsboken
BAS 2022 (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

BAS-kontoplanen 2022 är här, dels som fritt nedladdningsbara tabeller och dels med utförlig dokumentation i böcker utgivna av BAS-intressenternas Förening hos Norstedts Juridik.

Jag berättar också om BAS-kontoplanen 2022 i en kurs som produceras den 9 mars 2022 för Eduhouse Sverige.

Aktuella produkter

Följande BAS-produkter ingår i serien Svensk Redovisning.

 1. Nedladdningsbara tabeller
 2. Bokföringsboken
 3. Bokslutsboken
 4. Nyckeltalen
 5. Bulletinen

Nyheter i kontoplanen 2022

13 Finansiella anläggningstillgångar
 • 1385 Värde av kapitalförsäkring byter namn till 1385 Kapitalförsäkring
  • Konteringsinstruktionen har ändrats

Den nya konteringsinstruktionen ser jag som en anpassning till Bokföringsnämndens frågor och svar om kapitalförsäkringar, som jag har skrivit om här.

Instruktionen innehåller nu ett förtydligande av att en företagsägd kapitalförsäkring ska redovisas som tillgång i företaget oavsett om försäkringen är kopplad till ett pensionsåtagande eller inte. Däremot har den tidigare kommentaren om redovisning av kortfristig del tagits bort.

Bokföringsboken innehåller ett exempel (13-3) på bokföring av pensionsåtagande som är kopplat till kapitalförsäkring.

21 Obeskattade reserver

Varje år tas det äldsta kontot för periodiseringsfonder bort eftersom det inte kan förekomma i redovisningen längre. Efter sex år måste nämligen en periodiseringsfond återföras till beskattning. Förra året togs således kontot 2124 för periodiseringsfond 2014 bort.

 • 2124 Periodiseringsfond 2014 är borttaget

I år har inget konto tagits bort eller lagts till. BAS 2022 har för närvarande konton för periodiseringsfonder avsatta under åren 2015-2023. Det täcker behovet både bakåt och framåt, även för företag med förlängda och förkortade räkenskapsår.

För företag med förkortade räkenskapsår kan två avsättningar har förekommit under ett år. För det ändamålet finns konton för en andra avsättning under åren 2015-2024.

39 Övriga rörelseintäkter
 • 3980 Erhållna offentliga stöd m.m. byter namn till 3980 Erhållna offentliga bidrag
  • Konteringsinstruktionen har ändrats
 • 3985 Erhållna statliga bidrag har fått ändrad konteringsinstruktion
 • 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal byter namn till 3988 Erhållna offentliga bidrag för personal
  • Konteringsinstruktionen har ändrats
 • 3989 Övriga erhållna bidrag byter namn till 3989 Övriga erhållna offentliga bidrag
  • Konteringsinstruktionen har ändrats
 • 3990 Övriga ersättningar och intäkter byter namn till 3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter
  • Konteringsinstruktionen har ändrats
 • 3997 Sjuklöneersättning har fått ändrad konteringsinstruktion
 • 3998 Återbäring av överskott från försäkringsföretag är nytt konto med ny konteringsinstruktion

De ändrade kontonamnen ser jag som anpassningar till att termen offentliga bidrag successivt har blivit det gällande uttrycket i kompletterande normgivning för redovisning.

Konteringsinstruktionen för gruppkontot 3980 Erhållna offentliga bidrag innehåller nu en utförligare definition av vad som ska redovisas här.

Dessutom kommenteras exempel på undantag:

 • Nedsättning av arbetsgivaravgifter
  • Särredovisas inte här, utgiften redovisas i stället med det nedsatta beloppet i kontogrupp 75
 • Offentliga bidrag för förvärv av anläggningstillgångar
  • Redovisas inte här, minskar i stället anskaffningsvärdet
  • Det tidigare exemplet Investeringsbidrag, maskiner och inventarier har följaktligen tagits bort från kontoinstruktionen för 3985 Erhållna statliga bidrag

Konteringsinstruktionen för underkontot 3988 Erhållna offentliga bidrag för personal innehåller inte längre kommentaren “Här kan även ersättningar från mindre företags försäkring för sjuklönekostnader redovisas”.

I konteringsinstruktionen för 3997 Sjuklöneersättning har kommentarerna om det allmänna högkostnadsskyddet tagits bort. Tidigare stod det att ersättningar krediteras kontot, medan själva sjuklönerna bokförs i kontogrupperna 70-72. Frågan är om detta innebär någon ändring i sak? Jag tror inte det. Bokföringsnämnden har uttalat att kompensationen från Försäkringskassan för höga sjuklönekostnader ska bokföras som en övrig rörelseintäkt i bokslutet. Det uppnår du genom att använda just underkontot 3997 Sjuklöneersättning, alternativt underkonto 3988 Erhållna offentliga bidrag för personal eller 3989 Övriga erhållna offentliga bidrag. Alla tre alternativen styrs till rätt rad i bokslutet, nämligen Övriga rörelseintäkter. Jag har skrivit om Bokföringsnämndens frågor och svar på området här.

Det nya kontot 3998 Återbäring av överskott från försäkringsföretag innehåller en kort konteringsinstruktion som bara anger att kontot används för ändamålet som kontonamnet anger. Jag tolkar det som att kontot lades upp efter att många företag fick återbetalningar från Afa hösten 2021. Återbetalningarna föranleddes av god avkastning från förvaltningen och saknade koppling till storleken på inbetalda premier. Bokföringsnämnden uttalade därför att återbetalningen skulle redovisas under Övriga rörelseintäkter. Då passar det nya kontot bra in. Jag har skrivit om Bokföringsnämndens frågor och svar här.

50-69 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

Huvudkonto 6550 Konsultarvoden har fått en rad nya underkonton och en ny kontoinstruktion.

 • 6551 Arkitekttjänster
 • 6552 Teknisk provning och analys
 • 6553 Tekniska konsulttjänster
 • 6554 Finansiell- och övrig ekonomisk rådgivning
 • 6555 Skatterådgivning inkl. insolvens- och konkursförvaltning
 • 6556 Köpta tjänster avseende forskning och utveckling
 • 6559 Övrig konsultverksamhet

BAS 2021 hänvisade i konteringsinstruktionen till att Statistikmyndigheten SCB frågar efter kostnader med denna uppdelning. BAS 2022 innehåller i stället förslag till underkonton just för att underlätta rapporteringen till SCB.

70-76 Personalkostnader

Kontogrupp 74 Pensionskostnader har två förändringar i BAS 2022.

 • 7418 Återbäring från försäkringsföretag är borttaget

Underkontot har troligen tagits bort som en anpassning till den grundläggande redovisningsprincipen om krav på bruttoredovisning (kvittningsförbud). Den principen skulle innebära att återbäring från försäkringsföretag ska redovisas som intäkt, inte som minskning av kostnad (se mina kommentarer högre upp om det nya kontot 3998 Återbäring av överskott från försäkringsföretag).

 • 7441 Avsättning till pensionsstiftelse byter namn till 7441 Överföring av medel till pensionsstiftelse

Underkontot saknar egen konteringsinstruktion.


BAS-produkterna

1. Nedladdningsbara tabeller

Du kan ladda ner kontoplanen för 2022 gratis som tabeller på svenska från BAS hemsida, som PDF-fil eller Excel-fil. Jag brukar ladda ner den kompletta kontoplanen som PDF-fil för att kunna göra snabbsökningar i den.

Du kan även ladda ner kontoplanen på engelska. En Excel-fil för 2022 finns för gratis nedladdning, med kontotabeller i två varianter.

2. Bokföringsboken 2022

Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Här hittar du detaljerade instruktioner om hur varje konto ska användas (och inte användas). Du får också vägledning om relaterade konton, motkonton och mycket mer. Jag rekommenderar denna bok som ett självklart arbetsverktyg på varenda ekonomiavdelning och för varje rådgivare inom redovisning.

Årets upplaga är på 638 sidor, samma som för 2021 men med en rad uppdateringar som du har sett ovan. Dessutom slår jag ett slag för avsnitten 7 och 8, efter det stora huvudavsnittet med konteringsinstruktioner.

Avsnitt 7 Fördjupning innehåller många hjälpavsnitt, bland annat kopplingar mellan kontoplanen och bokslutet.

Avsnitt 8 Bokföringsexempel innehåller hela 41 exempel, pedagogiskt ordnade efter kontogrupper. Här hittar du värdefull hjälp på många områden.

Bokföringsboken har även funnits på engelska, The Accounting Manual. Den senaste engelska utgåvan är från 2017, men den är slutsåld och kommer inte att nytryckas. Du kan i stället ladda ner kontotabellen i engelsk översättning (se avsnitt 1. Nedladdningsbara tabeller ovan) eller få tillgång till boken från 2017 digitalt (kontakta Norstedts Juridik).

3. Bokslutsboken 2022

Även Bokslutsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Den är en handbok i hur du tillämpar K2  och K3 när du gör bokslut och årsredovisning när redovisningen är upprättad enligt BAS-kontoplanen. Boken är också ett stöd för dig som granskar årsredovisningar enligt K2 och K3.

Årets upplaga är på 496 sidor, samma som 2021. Innehållsförteckningen visar inga skillnader i år jämfört med förra året, sånär som på en uppdatering av avsnittet om coronapandemin.

I Bokslutsboken 2021 tillfördes ett nytt avsnitt Vad ska man tänka på avseende corona i årsredovisningen. Då var ett tillägg till BRFNAR 2020:1 Om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset ute på remiss. I Bokslutsboken 2022 har avsnittet uppdaterats under den nya rubriken Coronapandemin – Vad ska man tänka på i årsredovisningen och årsbokslutet. Nu inkluderar avsnittet att Bokföringsnämnden har fastställt tillägget, som handlar om när ett företag kan periodisera offentliga bidrag i bokslutet trots att bidraget inte har erhållits under räkenskapsåret. Bokföringsnämnden fattade beslutet den 22 januari och publicerade den uppdaterade BFNAR 2020:1 den 25 januari. Jag har skrivit om publiceringen här.

Några dagar senare, den 28 januari 2021, publicerade Bokföringsnämnden ytterligare information om periodiseringar av offentliga bidrag i avdelningen Frågor och svar. Jag har beskrivit svaren här.

4. Nyckeltalen

Nyckeltalen är ytterligare en del i serien Svensk Redovisning. Det är en handbok som beskriver ett stort antal finansiella nyckeltal, hur de beräknas och vad de säger oss, samt hur beloppen hämtas ur BAS-kontoplanen. Den senaste utgåvan är från 2016, men innehållet är tidlöst och gäller i lika hög grad nu som då.

5. Bulletinen

Den sista delen av serien Svensk Redovisning är tidskriften Bulletinen, med 4 utgåvor per år om redovisning och BAS-relaterade ämnen. Jag har haft äran att bli publicerad här flera gånger (se Artiklar).

Ett par exempel på intressanta artiklar under 2021:

Bilförmåner

Robert Alexandersson och Claes Eriksson för tänkvärda resonemang om ifall utgifter för förmånsbilar bör redovisas i kontogrupp 56 eller 73. De lyfter också tanken att nettolöneavdrag för bilförmån bör redovisas i samma kontogrupp som utgifterna. Valet påverkar beloppen som redovisas under Övriga externa kostnader respektive Personalkostnader i bokslutet. Artikeln utmynnar inte i något ställningstagande, men uppmärksammar att vi bör använda kontoplanen med eftertanke.

Robert Alexandersson och Claes Eriksson, När teorin krockar med praktiken (Bulletinen 2/2021).

Optioner

Claes Eriksson berättar i en annan artikel att BAS-kontogruppen har tagit upp frågor om redovisning av optioner med Bokföringsnämnden. Avsikten är att sedan gå vidare med uppdateringar av BAS-kontoplanen för att ge mer stöd om redovisning av optioner. BAS-kontogruppen bjuder in till kommentarer eller artiklar i ämnet.

Claes Eriksson Frågan om optioner (Bulletinen 3/2021)

Lycka till med BAS 2022

Jag hoppas du har användning för denna artikel så att du kommer igång lätt med BAS 2022!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev