Logo Fora

Afa Sjukförsäkring har betalat ut konsolideringsmedel inom AGS-försäkringen till företag som hade försäkringsavtal och som tidigare har fått utbetalningar.

Frågan är då när och hur företagen ska redovisa utbetalningen. Bokföringsnämnden (BFN) publicerade den 22 oktober 2021 åtta nya frågor och svar om detta, under den nya avdelningen Utbetalning från Fora – AGS.

Vi har följande viktiga tidpunkter om utbetalningen som underlag för svaren.

 • 2021-06-11 Afa informerade i pressmeddelande
 • 2021-09-29 Fora skickade ut brev om utbetalningen
 • 2021-10-04 ca De berörda företagen fick brevet, med uppgift om belopp och utbetalningstidpunkt
 • 2021-10-18–25 Utbetalningarna verkställdes

Jag använder följande förkortningar för K-regelverken.
K1 ENV – Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
K1 Förening – Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1)
K2 ÅB – Årsbokslut (BFNAR 2017:3)
K2 ÅR – Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10)
K3 – Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)

K-regelverken från Bokföringsnämnden

När ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas?

Följande gäller företag som inte har upprättat årsbokslut eller årsredovisning ännu. Balansdag avser räkenskapsårets sista dag.

 • K2 ÅB, K2 ÅR, K3 Balansdag före 30 juni 2021
  • Ska inte redovisa fordran på Afa-utbetalningen i årsbokslutet eller årsredovisningen
  • K2 ÅR, K3 Upplysningar: Upplysning om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut (om beloppet är väsentligt)
 • K2 ÅB, K2 Å3, K3 Balansdag 30 juni 2021 och senare
  • Ska redovisa fordran på Afa-utbetalningen i årsbokslutet eller årsredovisningen
 • K1 ENV
  • Ingen periodisering av utbetalningen, eftersom ENV har kalenderår som räkenskapsår
  • Kommentar: ENV redovisar utbetalningen under räkenskapsåret 2021
 • K1 Föreningar
  • Ska redovisa utbetalningen det räkenskapsår som utbetalningen erhålls
  • Kommentar: Föreningar kan till skillnad från ENV har brutet räkenskapsår, och då får det betydelse om balansdagen är före eller efter utbetalningen

Hur ska AGS-utbetalningen från Fora redovisas?

 • K1 Föreningar, K2 ÅB, K2 ÅR, K3
  • Utbetalningen redovisas i posten Övriga rörelseintäkter i resultaträkningen
  • K3: Alternativt kan utbetalningen redovisas som en kostnadsminskning, om det ger en mer rättvisande bild, men då kan beloppet behöva redovisas i en egen delpost
  • K2 ÅR, K3 Upplysningar: Upplysning om exceptionella intäkter, dess art och storlek (om beloppet är exceptionellt)
 • K1 ENV
  • Utbetalningen redovisas i posten Momsfria intäkter i resultaträkningen
  • Kommentar: Ruta R2 i NE-bilagan

Alternativet kostnadsminskning (i K3)

Att i K3 kunna använda alternativet kostnadsminskning får mig att fundera. Utbetalningen beror dels på god kapitalförvaltning, dels på förändringar i sjukförsäkringssystemet 2008. Min slutsats blir att Afa Försäkring har mer pengar än de behöver inom ramen för AGS-försäkringen.

Skulle man då kunna se utbetalningen som en återbäring av tidigare för mycket inbetalda försäkringspremier från respektive företag? Enligt min mening nej.

Kriterierna för att få utbetalningen 2021 är att företaget dels hade ett gällande försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende AGS, dels att företaget tidigare har fått utbetalning för åren 2004-2008. Däremot finns det ingen koppling mellan utbetalningen 2021 och beloppen för tidigare premieinbetalningar.

Avsaknaden av samband med företagets egna premiebetalningar gör att utbetalningen 2021 kan bli tydligt större än beloppen för tidigare premieinbetalningar. Därmed är alternativet kostnadsminskning i redovisningen främmande för mig. Det krockar i mina ögon med den grundläggande redovisningsprincipen om bruttoredovisning, kvittningsförbudet i 2 kap. 4 § första stycket 6 i ÅRL.

Just principen om bruttoredovisning gör å andra sidan redovisning under Övriga rörelseintäkter till ett helt naturligt alternativ. För övrigt det enda alternativet enligt andra K-regler än K3.

Det återstår att se vilka K3-företag som väljer att använda alternativet kostnadsminskning, vilka argument de i så fall har och om de gör bedömningen att beloppet behöver redovisas i en egen delpost.

Bra och snabbt klargörande från BFN

Oavsett denna reflektion så har jag sett ett antal frågor och resonemang om redovisning av utbetalningen i diskussionsgrupper på sociala medier. Förhoppningsvis besvaras frågorna av informationen från BFN och min beskrivning här!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Sedan år 2020 har de företagsanpassade genomgångarna genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev