Hybrit-projektet drivs av SSAB i samarbete med LKAB och Vattenfall för världens första fossilfria stålproduktion, det får illustrera denna artikel om hållbarhetsrapportering.
Hybrit-projektet drivs av SSAB i samarbete med LKAB och Vattenfall för världens första fossilfria stålproduktion (Bild Hanna Hoikkala, SSAB)

Den 1 juli 2024 börjar nya regler om bland annat hållbarhetsrapportering att gälla. Det beslutade riksdagen den 29 maj 2024.

Uppdatering 26 juni 2024: Länkar till bra information från Svenskt Näringsliv om hållbarhetsrapportering. Skrolla ner till rubriken Avsnitt 4: Hållbarhetsrapportering, stycket Innehåll.

5 nyheter påverkar 13 lagar

Genom riksdagsbeslutet införs två nya EU-direktiv om företagens redovisning i svensk rätt. Dessutom ändras reglerna om årsredovisningens datering, uppställningsformen för eget kapital och redovisning av finansiella skulder. Propositionen behandlar respektive område i följande avsnitt.

 1. Avsnitt 4: Det nya EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering
 2. Avsnitt 5: EU-direktivet om en jämnare könsfördelning i börsnoterade företags styrelser
 3. Avsnitt 6: Årsredovisningens datering
 4. Avsnitt 7: En ny uppställningsform för eget kapital för vissa företag
 5. Avsnitt 8: En möjlighet att i vissa fall redovisa finansiella skulder enligt internationella redovisningsstandarder

Ikraftträdande och övergångs bestämmelser behandlas i avsnitt 9, som jag beskriver sist i artikeln.

13 lagar ändras (avsnitt 2.1-13).

 1. ÅRL, årsredovisningslagen (1995:1554)
 2. ÅRKL, lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (1995:1559)
 3. ÅRFL, lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (1995:1560)
 4. ABL, aktiebolagslagen (2005:551)
 5. Sparbankslagen (1987:619)
 6. Lagen om utländska filialer m.m. (1992:160)
 7. SL, Stiftelselagen (1994:1220)
 8. Revisionslagen (1999:1079)
 9. Revisorslagen (2001:883)
 10. Lagen om bank- och finansieringsrörelse (2004:297)
 11. Lagen om värdepappersmarknaden (2007:528)
 12. Försäkringsrörelselagen (2010:2043)
 13. EFL, Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672)

Ändringarna av ÅRL är de mest omfattande, 36 sidor. Jag behandlar framför allt ändringarna av ÅRL i denna artikel.

Avsnitt 4: Hållbarhetsrapportering

Lagändringarna om hållbarhetsrapportering innebär att Sverige nu genomför EU-direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) i sin nuvarande lydelse.

ÅRL till 30 juni 2024

En hållbarhetsrapport ska upprättas av företag som uppfyller fler än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

 • Medelantalet anställda: Fler än 250 personer
 • Balansomslutning (summa tillgångar): Mer än 175 mkr
 • Nettoomsättning: Mer än 350 mkr

ÅRL från 1 juli 2024

Kravet på att upprätta en hållbarhetsrapport snävas in från att gälla företag i allmänhet till att gälla specifikt aktiebolag och handelsbolag ägt av aktiebolag och beloppsgränserna höjs. Samtidigt införs nya, betydligt lägre storleksgränser för vilka noterade bolag som ska upprätta en hållbarhetsrapport.

Den nya snävare målgruppen innebär att skyldigheten att hållbarhetsrapportera upphör för räkenskapsår som börjar 1 juli 2024 och senare för följande verksamhetsformer (prop. s. 197-198).

 • Ekonomiska föreningar
 • Stiftelser
 • Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete
 • Eric-konsortier
 • “Vissa handelsbolag” (bör vara handelsbolag som inte är ägda av aktiebolag)

Onoterade bolag: En hållbarhetsrapport upprättas av aktiebolag, och handelsbolag ägt av aktiebolag, som uppfyller fler än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

 • Medelantalet anställda: Fler än 250 personer (oförändrat)
 • Balansomslutning (summa tillgångar): Mer än 280 mkr (höjt)
 • Nettoomsättning: Mer än 550 mkr (höjt)

Noterade bolag: Samtidigt införs nya storleksgränser för noterade aktiebolag, och handelsbolag ägt av aktiebolag, som ska upprätta en hållbarhetsrapport om bolaget uppfyller fler än ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

 • Medelantalet anställda: Fler än 10 personer
 • Balansomslutning (summa tillgångar): Mer än 5 mkr
 • Nettoomsättning: Mer än 10 mkr

Undantag: Alla kreditinstitut och försäkringsföretag är undantagna från kravet på hållbarhetsrapportering, liksom Svenska Skeppshypotekskassan och alternativa investeringsfonder. Dessutom finns en rad detaljregler för dotterföretag och moderföretag.

Innehåll: Hållbarhetsinformationen ska ha det närmare innehåll som anges i standarder från Europeiska kommissionen (prop. s. 137).

Uppdatering 26 juni 2024: Svenskt Näringsliv har publicerat bra information om hållbarhetsrapportering enligt de nya reglerna.

Placering: I dag kan företagen välja att lämna information om hållbarhetsfrågor i en separat rapport i stället för i förvaltningsberättelsen. Det möjligheten tas bort. Hållbarhetsinformationen ska ingå i förvaltningsberättelsen, som ett eget avsnitt. Det innebär att skyldigheten att offentliggöra årsredovisningar kommer att inkludera hållbarhetsrapporter (prop. s. 144).

Offentliggörande: Företag som är skyldiga att hållbarhetsrapportera ska lämna in hela årsredovisningen, inklusive hållbarhetsrapporten, i elektroniskt format till Bolagsverket (prop. s. 145). Kravet gäller även granskningsberättelsen om hållbarhetsrapporteringen, på samma sätt som för revisionsberättelsen (prop. s. 155).

Revision: I dag ska bolagets revisor endast kontrollera om en hållbarhetsrapport har upprättats eller inte. Det kravet ersätts nu av att innehållet i hållbarhetsrapporten ska granskas av en auktoriserad revisor med särskild behörighet för att granska hållbarhetsrapporter. Det kan vara en annan revisor än den som utför övrig granskning. En revisor som granskar hållbarhetsrapporteringen ska utses av bolagets stämma på samma sätt som den ordinarie revisorn. Granskningen ska utmynna i en granskningsberättelse (prop. s. 150-158).

Avsnitt 5: Könsfördelning i börsnoterade företags styrelser

Lagändringarna innebär att Sverige nu genomför EU-direktivet om en jämnare könsfördelning i börsnoterade företags styrelser.

ÅRL till 30 juni 2024

Större företag ska lämna upplysningar om fördelningen mellan kvinnor och män i bland annat styrelsen (5 kap. 38 § ÅRL).

ÅRL från 1 juli 2024

Det upplysningskravet utökas nu till att större företag även ska upplysa om vilka förändringar som har skett i fördelningen mellan kvinnor och män i styrelsen sedan föregående balansdag. Det utökade kravet gäller noterade aktiebolag med:

 • Minst 250 anställda och
 • Årsomsättning minst 550 mkr eller balansomslutning minst 480 mkr

Begreppsförvirring? I definitionen av större företag använder ÅRL begreppet nettoomsättning (1 kap. 3 § första stycket 4 c ÅRL), medan begreppet årsomsättning nu kommer att användas för första gången i ÅRL i upplysningskravet om årets förändring av könsfördelningen. Begreppet årsomsättning förekommer i propositionen bara i samband med könsfördelningsdirektivet. Jag utgår från att ingen skillnad i sak är avsedd.

Avsnitt 6: Årsredovisningens datering

ÅRL till 30 juni 2024

Enligt dagens regler ska en årsredovisning skrivas under av samtliga ordinarie styrelseledamöter och i förekommande fall VD (2 kap. 7 § första stycket ÅRL). Det ska framgå vilken dag årsredovisningen undertecknades (2 kap. 7 § åttonde stycket ÅRL).

Regeringen förtydligar med att “det ska framgå vilket datum respektive befattningshavare har skrivit under” och “Skrivs årsredovisningen under olika dagar behöver datumet för respektive befattningshavares underskrift anges (Bokföringsnämndens vägledningar K2 och K3)” (prop. s. 177). Vid elektroniska underskrifter framgår de olika datumen automatiskt.

ÅRL från 1 juli 2024

Nu har ÅRL fått tillägget att även själva årsredovisningen ska dateras, efter en hemställan från Bokföringsnämnden. 2 kap. 7 § åttonde stycket ÅRL förändras på följande sätt.

 • Formulering i ÅRL till 30 juni 2024
  • Årsredovisningen ska innehålla uppgift om den dag då den undertecknades
 • Formulering i ÅRL från 1 juli 2024 (lagändringen är markerad kursivt)
  • Årsredovisningen ska dateras och innehålla uppgift om den dag då den undertecknades

Avsnitt 7: Uppställningsform för eget kapital

ÅRL till 30 juni 2024

Dagens uppställningsform för balansräkningen (bilaga 1 ÅRL) innehåller 3 alternativ för eget kapital: Aktiebolag, Ekonomiska föreningar och Övriga företag. BFN har dock framfört redan 2017 till Justitiedepartementet att uppställningsformen för övriga företag passar dåligt för stiftelser, samfälligheter och ideella föreningar. Jag skrev om detta redan i början av 2018.

 • Mycket nytt från BFN (artikel 3 januari 2018, skrolla långt ner till avsnittet “Hemställan om ändring i ÅRL”)

Enligt dagens lagstiftning ska andra företag än aktiebolag och ekonomiska föreningar specificera eget kapital i balansräkningen med följande poster.

 1. IB
 2. Nettot av årets insättningar och uttag
 3. Förändringar i kapitalandelsfonden
 4. Förändringar i fonden för verkligt värde
 5. Årets resultat
 6. UB

Vilande utredningsförslag

Den 1 juni 2022 kom delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29). Inkomstskatterapporter ledde till lagstiftning medan “några redovisningsfrågor” fortsatte att beredas av regeringskansliet.

Redovisningsfrågorna blev dock liggande i beredningen av det delbetänkandet. Nu har de äntligen infogats i lagstiftningen den 1 juli 2024 beträffande 2 frågor av 3.

 • Uppställningsform för eget kapital (detta avsnitt 7)
 • Finansiella skulder enligt IFRS (avsnitt 8)
 • En modernare koncerndefinition (fortfarande under beredning, se eget avsnitt nedan efter avsnitt 8)

ÅRL från 1 juli 2024

Uppställningsformen för balansräkningen (bilaga 1 ÅRL) innehåller 4 alternativ för eget kapital i stället för tidigare 3 alternativ: Aktiebolag, Ekonomiska föreningar, Handelsbolag och enskilda näringsidkare samt Övriga företag.

Uppställningsformen under Övriga företag får den nya rubriken Enskilda näringsidkare och handelsbolag.

Rubriken Övriga företag kommer från 1 juli 2024 att avse stiftelser, samfällighetsföreningar och ideella föreningar, med följande uppställningsform.

 • Kapital
 • Fonder
  • Underhålls- och förnyelsefond
  • Kapitalinkomstfond
  • Kapitalandelsfond
  • Fond för verkligt värde
  • Övrigt
 • Balanserad vinst eller förlust
 • Årets resultat

Underhålls- och förnyelsefonder gäller vissa samfällighetsföreningar (19 § andra stycket lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150). Kapitalinkomstfonden gäller vissa häradsallmänningar och allmänningsskogar enligt 18-22 § lagen om häradsallmänningar (1952:166) och 17-21 § lagen om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna (1952:167), allt enligt författningskommentaren till bilaga 1 ÅRL (prop. s. 241).

Avsnitt 8: Finansiella skulder enligt IFRS

ÅRL till 30 juni 2024

Koncernredovisningen: Företag som tillämpar IFRS ska redovisa värdeförändringen av finansiella skulder mot resultaträkningen. Den del av värdeförändringar som beror på förändringar i skuldens kreditrisk redovisas i Övrigt totalresultat enligt IFRS 9. Men begreppet Övrigt totalresultat finns inte i ÅRL utan motsvaras i stället av redovisning mot fonden för verkligt värde i koncernredovisningen.

Årsredovisningen: Redovisning av värdeförändringar ska ske i sin helhet mot resultaträkningen. Företagen kan alltså inte tillämpa samma redovisningsprinciper för årsredovisningarna som i koncernredovisningen.

Att redovisa värdeförändringar mot resultaträkningen medför dock att försämringar av företagets egen kreditvärdighet redovisas som en intäkt, som påverkar resultatet positivt. Enligt regeringen ger det inte en rättvisande bild av företagets resultat och ställning (prop. s. 192).

Vilande utredningsförslag

Den 1 juni 2022 kom delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29). Inkomstskatterapporter ledde till lagstiftning medan “några redovisningsfrågor” fortsatte att beredas av regeringskansliet.

Redovisningsfrågorna blev dock liggande i beredningen av det delbetänkandet. Nu har de äntligen infogats i lagstiftningen den 1 juli 2024 beträffande 2 frågor av 3.

 • Uppställningsform för eget kapital (avsnitt 7)
 • Finansiella skulder enligt IFRS (detta avsnitt 8)
 • En modernare koncerndefinition (fortfarande under beredning, se eget avsnitt nedan efter avsnitt 8)

ÅRL från 1 juli 2024

Företag som ingår i en koncern som tillämpar IFRS 9 för koncernredovisningen kommer att få tillämpa samma regler i sina årsredovisningar. Värdeförändringar som beror på förändringar i skuldens kreditrisk kommer alltså att få redovisas mot fonden för verkligt värde.

Därmed redovisas inte en försämrad kreditvärdighet som en intäkt längre.

IFRS 9 har uppdaterats 30 maj 2024 bland annat beträffande finansiella skulder som redovisas mot fonden för verkligt värde, se punkt d) i artikeln.

Modernare koncerndefinition

Nuvarande ÅRL

Dagens koncerndefinition innehåller krav på att moderföretaget äger andelar i dotterföretaget, något som IFRS inte kräver.

Vilande utredningsförslag

Den 1 juni 2022 kom delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor (SOU 2022:29). Inkomstskatterapporter ledde till lagstiftning medan “några redovisningsfrågor” fortsatte att beredas av regeringskansliet.

Redovisningsfrågorna blev dock liggande i beredningen av det delbetänkandet. Nu har de äntligen infogats i lagstiftningen den 1 juli 2024 beträffande 2 frågor av 3.

 • Uppställningsform för eget kapital (avsnitt 7)
 • Finansiella skulder enligt IFRS (detta avsnitt 8)
 • En modernare koncerndefinition (fortfarande under beredning, se eget avsnitt nedan efter avsnitt 8)

Kommande ÅRL

Utredningsförslaget i SOU 2022:29 behandlas inte heller i denna proposition utan “bereds vidare inom Regeringskansliet” (prop. s. 117).

Jag har skrivit om hur BFN har uppdaterat K3 i väntan på denna lagändring, som alltså inte är på gång ännu.

Avsnitt 9: Ikraftträdande

9.1.1. Hållbarhetsrapportering och granskning av hållbarhetsrapporter

Lagändringarna börjar gälla 1 juli 2024 och tillämpas enligt följande (prop. s. 194-196).

 • Räkenskapsår som börjar 1 juli 2024 och senare
  • Stora börsnoterade företag och koncerner, med över 500 anställda
 • Räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och senare
  • Andra stora företag och koncerner
 • Räkenskapsår som börjar 1 januari 2026 och senare
  • Små och medelstora börsnoterade företag
  • Små och icke-komplexa institut
  • Små och icke-komplexa captivebolag för försäkring och återförsäkring
 • Räkenskapsår som börjar 1 januari 2028 och senare
  • Dotterföretag
  • Filialer med moderföretag i tredjeland

Övergångsbestämmelser ger möjlighet till senare tillämpning för små och medelstora företag och dotterföretag (avsnitt 9.2, prop. s. 197-198).

Övergångsbestämmelserna om hållbarhetsrapporteringen är delvis svårlästa. Ovanstående punkter är vad jag får fram enligt övergångsreglerna till ÅRL (prop. s. 35-36), avsnitt 9.1.1 om övergångsbestämmelserna för hållbarhetsrapportering (prop. s. 194-196) samt avsnitt 11.1 med författningskommentarer till övergångsbestämmelserna i ÅRL (prop. s. 239-241). Jag behöver dock reservera mig för eventuella luckor och feltolkningar.

9.1.2. Rapportering om könsfördelning i börsbolagens styrelser

Lagändringarna börjar gälla 28 december 2024 och tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och senare (prop. s. 196-197).

Datumet 28 december 2024 beror på att det är sista dagen för införande av EU-direktivet om jämnare könsfördelning.

9.1.3. Övriga redovisningsfrågor

Lagändringarna om datering av årsredovisningen, en ny uppställningsform och möjlighet att redovisa finansiella skulder enligt IFRS börjar gälla 1 juli 2024 och tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 juli 2024 och senare.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev