Graf visar förslaget till ändrad koncerndefinition
Ändrad koncerndefinition med mera i förslag till ändringar av årsredovisningslagen 2025 (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

I delbetänkandet Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor finns förslag till flera ändringar av årsredovisningslagen (ÅRL) och flera andra lagar.

Källor

Delbetänkandet

Delbetänkandet som kom den 1 juni 2022 innebär att uppdraget i direktivet från den 17 juni 2021 är utfört. Vi har här fått förslag på följande områden.

 1. Genomförande i Sverige av EU-direktivet om offentlig land-för-land-rapportering (inkomstskatterapportering)
 2. Ändrad koncerndefinition
 3. Ändrade uppställningsformer för eget kapital i årsredovisningen
 4. Redovisning av finansiella skulder enligt IFRS 9 i årsredovisningen

Förslagen berör en ny lag, en ny förordning, samt 10 ändrade lagar.

1. Inkomstskatterapporter

Utredningen föreslår att EU-direktivets krav ska införas i Sverige genom en ny lag, lagen om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter, och en ny förordning, förordningen om offentliggörande av inkomstskatteavgifter.

Den nya lagen ska gälla aktiebolag, handelsbolag och vissa filialer:

 • … om företagets eller koncernens intäkter överstiger 8 miljarder kronor, och
 • … om verksamheten bedrivs i minst ett annat land än Sverige

Den nya lagen och förordningen börjar gälla den 1 juni 2023. Lagen tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 juni 2024 och senare. Samma tidpunkter gäller för följdändringar i aktiebolagslagen (ABL), lagen om utländska filialer samt revisionslagen.

2. Ändrad koncerndefinition

Utredningen föreslår att koncerndefinitionen ska anpassas till utvecklingen i EU och globalt. Ändringen påverkar 1 kap. 4 § och 1 kap. 6 § ÅRL.

Dagens koncerndefinition innehåller krav på att moderföretaget äger andelar i dotterföretaget, något som de internationella redovisningsstandarderna IFRS inte kräver. Det nya förslaget utgår från att moderföretaget har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget, men inte nödvändigtvis genom att äga andelar.

Bokföringsnämnden (BFN) har anpassat K3 till dagens svenska koncerndefinition, i avvaktan på ändringen som utredningen nu föreslår. Jag har skrivit om anpassningen den 9 november 2021 (Ny koncerndefinition i uppdaterad K3). Utredningens förslag bör rimligtvis leda till lagstiftning och då kan vi förvänta oss en ny anpassning av koncerndefinitionen i K3.

Koncerndefinitionen i ÅRL gäller även inom associationsrätten. Därför kommer ändringarna i ÅRL att genomföras även i aktiebolagslagen (ABL), lagen om ekonomiska föreningar (EFL), stiftelselagen, sparbankslagen och lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Ändringarna börjar gälla 1 januari 2025, för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och senare.

Den nya koncerndefinitionen påverkar även reglerna i inkomstskattelagen på två områden (IL).

 1. Kvarstående negativa räntenetton
  • Ändring av 24 kap. 27 § IL
 2. Underskott
  • Ändring av 40 kap. 5 § IL

Ändringarna av IL ska börja gälla den 1 januari 2025, från beskattningsåret 2026.

3. Ändrade uppställningsformer för eget kapital

Kategorin Övriga företag ska få en ny uppställningsform för eget kapital. Skälet är att dagens uppställningsform inte tar hänsyn till särarten hos stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar. Ändringen påverkar Uppställningsform för balansräkningen (bilaga 1 ÅRL).

BFN har tidigare begärt att uppställningsformen för eget kapital ska ändras, i en hemställan till Justitiedepartementet. Jag har skrivit om BFNs hemställan i en artikel från 3 januari 2018 (Mycket nytt från BFN, skrolla ner till Hemställan om ändring i ÅRL). Nu ser det äntligen ut som att ÅRL kommer att ändras på denna punkt.

Dessutom föreslår utredningen att kategorin Övriga företag ska specificera årets förändringar i eget kapital i förvaltningsberättelsen eller i egen räkning, i likhet med dagens krav på aktiebolag och ekonomiska föreningar. Kravet ska inte gälla enskild näringsverksamhet eller handelsbolag/kommanditbolag. Undantaget är logiskt, eftersom dessa företag upprättar årsbokslut och där ingår ingen förvaltningsberättelse (utredningen säger inget på denna punkt om att handelsbolag med juridisk person ska upprätta årsredovisning och därmed hade kunnat omfattas av kravet på specifikation i förvaltningsberättelsen). Ändringen påverkar 6 kap. 1-2 §§ ÅRL.

Samtliga ändringar om eget kapital (detta avsnitt 3) börjar gälla den 1 juni 2023, för räkenskapsår som börjar 1 juni 2023 och senare.

4. Redovisning av finansiella skulder enligt IFRS 9 i årsredovisningen

Justitiedepartementet har fått en hemställan om IFRS 9 från FAR, Svenska Bankföreningen, Svensk Försäkring och Svenskt Näringsliv. De vill att ett företag som tillämpar redovisning av finansiella skulder till verkligt värde i koncernredovisningen, enligt IFRS 9, ska få göra det även i moderbolagets årsredovisning. Frågan finns med i direktiven till utredningen.

Utredningen förslår nu att IFRS-företag ska få redovisa värdeförändringar på finansiella skulder i fonden för verkligt värde i stället för i resultaträkningen. Med IFRS-företag avser jag börsnoterade företag och företag som ingår i koncerner som tillämpar IFRS. Ändringen påverkar 4 kap. 14 d § ÅRL och börjar gälla den 1 juni 2023, för räkenskapsår som börjar från den 1 juni 2023.

Slutbetänkandet

Slutbetänkandet omfattar att senast den 1 juni 2023 komma med förslag enligt tilläggsdirektivet från den 28 april 2022. Vi ska då få förslag på följande områden.

 • Genomförande i Sverige av EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering
 • Definition av när en årsredovisning ska anses vara färdigställd

BFN har uppdaterat K-reglerna om när en årsredovisning ska anses vara färdigställd. Jag har skrivit om det i en artikel den 24 november 2021 (K-regler uppdaterade om underskrifter).

BFN har framfört till Justitiedepartementet att ÅRL bör kompletteras med regler om färdigställande av årsredovisningar genom styrelsebeslut. Den frågan finns nu med i tilläggsdirektivet.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev