BAS 2024 - Nu har Bokföringsboken och Bokslutsboken kommit ut.
BAS 2024 (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

BAS-kontoplanen 2024 är här, dels som fritt nedladdningsbara tabeller och dels med utförlig dokumentation i böcker utgivna av BAS-intressenternas Förening hos Norstedts Juridik.

Jag berättar också om BAS-kontoplanen 2024 i en kurs som produceras den 21 februari 2024 för Eduhouse Sverige.

Aktuella produkter

Följande BAS-produkter ingår i serien Svensk Redovisning.

 1. Nedladdningsbara tabeller
 2. Bokföringsboken
 3. Bokslutsboken
 4. Nyckeltalen
 5. Bulletinen

BAS-produkterna beskrivs i egna avsnitt längre ner i denna artikel.


Nyheter i kontoplanen 2024

15 Kundfordringar

 • 1518 Ej reskontraförda kundfordringar (Ej K2) – Ändrat namn och ändrad konteringsinstruktion

Kontonamnet har fått tillägget “(Ej K2)” i år, det fanns inte förra året.

Konteringsinstruktionen skilde inte på K2 ÅR och K3 tidigare, men redovisningen beror på vilket regelverk som tillämpas. Kundfakturor som upprättas efter balansdagen, men hör till förra räkenskapsåret, ska tas upp i olika poster i årsredovisningen beroende på om företaget tillämpar K2 ÅR eller K3.

K2 ÅR: Posten Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

K3: Posten Kundfordringar, med vilande utgående moms i kontogrupp 26 och intäkt i kontoklass 3.

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 • 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – Ändrad konteringsinstruktion

Följdändringar för anpassning till den ändrade konteringsinstruktionen för 1518 Ej reskontraförda kundfordringar (Ej K2). Företag som tillämpar K2 ÅR ska använda konto 17-konto i stället för 15-konto för att få rätt rubricering i årsredovisningen.

Min kommentar: Konto 1790 används inte för pågående arbeten, här finns särskilda kontoinstruktioner beroende på tillämpad metod.

21 Obeskattade reserver

Varje år tas det äldsta kontot för periodiseringsfonder bort och ett nytt konto för nästa år läggs upp.

 • 2125 Periodiseringsfond 2025Nytt konto
 • 2126 Periodiseringsfond 2016 – Borttaget konto

BAS 2024 har nu konton för avsättningar under åren 2017-2025: konto 2120-2129 (oförändrade kontonummer, bara namnen uppdateras). Det täcker behovet både bakåt och framåt, även för företag med förlängda och förkortade räkenskapsår.

Vid förkortade räkenskapsår kan dock två avsättningar förekomma under ett och samma år. Även här tas varje år det äldsta kontot bort och ett nytt konto för nästa år läggs upp.

 • 2135 Periodiseringsfond 2025-2Nytt konto
 • 2136 Periodiseringsfond 2016-2 – Borttaget konto

Därmed finns konton även för en andra avsättning under åren 2017-2025: Konto 2130-2139 (oförändrade kontonummer, bara namnen uppdateras).

24 Leverantörsskulder

 • 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder (Ej K2)Ändrat namn

Kontonamnet har fått tillägget “(Ej K2)” i år, det fanns inte förra året.

Redovisningen beror på vilket regelverk som tillämpas. Leverantörsfakturor som upprättas efter balansdagen, men hör till förra räkenskapsåret, ska tas upp i olika poster i årsredovisningen beroende på om företaget tillämpar K2 ÅR eller K3. Den åtskillnaden fanns i konteringsinstruktionen redan tidigare.

K2 ÅR: Posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

K3: Posten Leverantörsskulder, med vilande ingående moms i kontogrupp 26.

Kontoinstruktionens avsnitt om moms har omarbetats till att i år handla om leveransmånadsprincipen i stället för, som förra året, om brytdag för moms och ställningstaganden från Skatteverket.

Srf konsulternas redovisningsexpert Claes Eriksson har skrivit en intressant artikel om de olika rubriceringarna i K2 ÅR respektive K3: Leverantörsskuld eller upplupen kostnad? (Bulletinen 4/2023).

26 Moms och punktskatter

 • 2670 Utgående moms på försäljning inom EU, OSS – Nytt konto

Det nya kontot kan användas för avstämning vid OSS-redovisning av moms. Underkonton kan läggas till för avstämning per land och per momssats.

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 • 2995 Ej ankomna leverantörsfakturor – Nytt konto

Följdändringar för anpassning till den ändrade konteringsinstruktionen för 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder (Ej K2). Företag som tillämpar K2 ÅR ska använda konto 29-konto i stället för 24-konto för att få rätt rubricering i årsredovisningen.

Min kommentar: Konto 2995 borde ha fått tillägget (Ej K3) i kontonamnet, för att följa logiken i konto 1518 och 2448 som har (Ej K2) i kontonamnet.

65 Övriga externa tjänster

Uppdatering 2024-04-02

 • 6570 Bankkostnader – Ändrad konteringsinstruktion

Konteringsinstruktionen har fått tillägget “På kontot kan även utgifter för LEI-koder bokföras”.

Claes Eriksson skriver om årets nyheter i artikeln BAS har uppdaterat kontoplanen i nummer 1/2024 av Bulletinen. Där nämner han att uppdateringen av konteringsinstruktionen för konto 6570 är en följd av min artikel i Bulletinen 3/2023 Utgifter för LEI-koder. Kul!


BAS-produkterna

Länkar till de olika produkterna hittar du i början av denna artikel.

1. Nedladdningsbara tabeller

Du kan ladda ner kontoplanen för 2024 gratis som tabell på svenska från BAS hemsida, som PDF-fil eller Excel-fil.

Du kan även ladda ner kontoplanen på engelska. En Excel-fil för 2023 finns för gratis nedladdning.

2. Bokföringsboken 2024

Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Här hittar du detaljerade instruktioner om hur varje konto ska användas (och inte användas). Du får också vägledning om relaterade konton, motkonton och mycket mer. Jag rekommenderar denna bok som ett självklart arbetsverktyg på varenda ekonomiavdelning och för varje rådgivare inom redovisning.

Årets upplaga är på 644 sidor (2023: 644 sidor).

Observera avsnitten 7 och 8, efter det stora huvudavsnittet med konteringsinstruktioner:

Avsnitt 7 Fördjupning innehåller många hjälpavsnitt, bland annat kopplingar mellan kontoplanen och bokslutet.

Avsnitt 8 Bokföringsexempel innehåller hela 46 exempel, 1 fler än förra året. Exemplen är pedagogiskt ordnade efter kontogrupper. Här hittar du värdefull hjälp på många områden. Det nya exemplet är:

 • Byggnader och mark
  • 11-5 Det utvidgade reparationsbegreppet

Bokföringsboken har även funnits på engelska, The Accounting Manual. Den senaste engelska utgåvan är från 2017, men den är slutsåld och kommer inte att nytryckas. Du kan i stället ladda ner kontotabellen i engelsk översättning (se avsnittet om produkt 1 Nedladdningsbara tabeller ovan) eller få tillgång till boken från 2017 digitalt (kontakta Norstedts Juridik).

3. Bokslutsboken 2024

Även Bokslutsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Den är en handbok i hur du tillämpar K2 ÅR och K3 när du gör bokslut och årsredovisning när redovisningen är upprättad enligt BAS-kontoplanen. Boken är också ett stöd för dig som granskar årsredovisningar enligt K2 ÅR och K3.

Årets upplaga är på 502 sidor (2023: 498 sidor).

Kapitel 4 är boken huvudavsnitt, Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer. Här får du värdefullt och omfattande stöd, med en systematisk genomgång av varje post i årsredovisningen.

Kapitel 5 Fördjupning innehåller utmärkt hjälp på 21 områden (2023: 20 områden). Ett område har alltså tillkommit i ett nytt avsnitt i slutet av kapitlet.

 • Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar

4. Nyckeltalen

Handboken Nyckeltalen är ytterligare en del i serien Svensk Redovisning. Boken beskriver ett stort antal finansiella nyckeltal, hur de beräknas och vad de säger oss, samt hur beloppen hämtas ur BAS-kontoplanen. Nyckeltalen är samordnade med branschnyckeltalen från Statistikmyndigheten SCB. Det ger dig utmärkta möjligheter att jämföra din verksamhet med branschen och med andra företag.

Den senaste utgåvan är från 2016, men innehållet är tidlöst och gäller nu i lika hög grad som då.

5. Bulletinen

Den sista delen av serien Svensk Redovisning är tidskriften Bulletinen med 4 utgåvor per år om redovisning och BAS-relaterade ämnen. Jag har haft äran att bli publicerad här flera gånger (se Artiklar).


Lycka till med BAS 2024

Arbetet pågår för fullt inom BAS-kontogruppen med deras stora översyn av BAS-kontoplanen. Svaren från första remissomgången analyseras nu, om Anläggningstillgångar och Övriga externa kostnader. Avsikten var att vi skulle få se de första effekterna av översynen i BAS 2024, men så långt har inte arbetet kommit ännu.

Till dess hoppas jag att denna artikel underlättar för dig att hänga med i årets förändringar. Att arbeta med senast gällande version av BAS-kontoplanen är din garanti för att få maximal nytta av kopplingar mellan programvaror för redovisning, bokslut och deklarationer. För att inte tala om statistik och regelutveckling.

Lycka till med din tillämpning av BAS 2024!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev