BAS 2023 bild på bokföringsboken och bokslutsboken
BAS 2023 (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

BAS-kontoplanen 2023 är här, dels som fritt nedladdningsbara tabeller och dels med utförlig dokumentation i böcker utgivna av BAS-intressenternas Förening hos Norstedts Juridik.

Jag berättar också om BAS-kontoplanen 2023 i en kurs som produceras den 27 februari 2023 för Eduhouse Sverige.

Aktuella produkter

Följande BAS-produkter ingår i serien Svensk Redovisning.

 1. Nedladdningsbara tabeller
 2. Bokföringsboken
 3. Bokslutsboken
 4. Nyckeltalen
 5. Bulletinen

BAS-produkterna beskrivs i egna avsnitt längre ner i denna artikel.


Nyheter i kontoplanen 2023

11 Byggnader och mark

 • 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet har fått ändrad konteringsinstruktion

Den nya konteringsinstruktionen anger i första stycket att kontot enbart omfattar utgifter som avser byggnader, medan den gamla instruktionen även angav utgifter för markanläggningar.

Andra stycket förtydligar att här redovisas utgifter “som, om företaget hade ägt byggnaden, hade redovisats på konto 1110 Byggnad“. Den gamla instruktionen innehöll även en hänvisning till 1150 Markanläggningar men den hänvisningen är struken som en följdändring från första stycket.

Tredje stycket är omformulerat och handlar om mindre förbättringar som inte ska redovisas här, med exempel och kontohänvisningar.

Fjärde stycket är också omformulerat och förkortat. Det handlar om när en näringsidkare ska redovisa utgifter här enligt K2.

Texter i gamla instruktionen om aktivering eller kostnadsföring har tagits bort, liksom en kommentar om att K3 saknar särskilda regler om förbättringsutgifter på annans fastighet.

21 Obeskattade reserver

 • 2124 Periodiseringsfond 2024 är nytt konto
 • 2125 Periodiseringsfond 2015 är borttaget
 • 2135 Periodiseringsfond 2015-2 är borttaget

Varje år tas det äldsta kontot för periodiseringsfonder bort eftersom det inte kan förekomma i redovisningen längre. Efter sex år måste nämligen en periodiseringsfond återföras till beskattning. I år har det blivit dags att ta bort konto 2125 för periodiseringsfond 2015.

BAS 2023 har för närvarande konton för periodiseringsfonder avsatta under åren 2016-2024. Det täcker behovet både bakåt och framåt, även för företag med förlängda och förkortade räkenskapsår.

För företag med förkortade räkenskapsår kan två avsättningar förekomma under ett år. För det ändamålet finns konton för en andra avsättning under åren 2016-2024.

26 Moms och punktskatter

 • 2660 Punktskatter byter namn till Särskilda punktskatter
 • 2661 Reklamskatt är borttaget
 • 2669 Övriga punktskatter är borttaget

Konteringsinstruktionen är oförändrad.

Jag ser slopandet av underkontona som ett led i en generell strävan att den framtida BAS-kontoplanen bör innehålla färre underkonton, där användarna i stället hänvisas till att vid behov lägga upp egna underkonton.

69 Övriga externa kostnader

 • 6993 Lämnade bidrag och gåvor har fått ändrad konteringsinstruktion

Den nya instruktionen beskriver att här redovisas utgifter som har direkt samband med den ordinarie verksamheten, normalt föreningar eller stiftelser som lämnar bidrag eller gåvor.

Gåvor från aktiebolag har normalt inte ett direkt samband med den ordinarie verksamheten. För sådana gåvor hänvisar instruktionen i stället till konto 7990 Övriga rörelsekostnader (se nästa avsnitt 79 Övriga rörelsekostnader nedan).

Den gamla instruktionen handlade om utgifter som inte har direkt samband med ordinarie verksamhet.

Se upp för om den ändrade instruktionen medför att kontot kan ha ändrat karaktär, till avdragsgillt från inte avdragsgillt!

79 Övriga rörelsekostnader

 • 7990 Övriga rörelsekostnader har fått ändrad konteringsinstruktion

Den nya instruktionen består nu av fyra stycken och en hänvisning till ett nytt bokföringsexempel, medan den gamla instruktionen bara innehöll ett stycke.

Det första stycket anger på samma sätt som tidigare att kontot används för övriga utgifter där särskilda konton inte har lagts upp inom kontogruppen 79 Övriga rörelsekostnader.

Andra stycket, som är nytt, beskriver att kontot används för utgifter som inte har direkt samband med ordinarie verksamhet. Här får vi exemplen stöd vid “katastrofer (miljö, krig, svält m.m.), bidrag till idrottsklubbar, forskning, Cancerfonden etc”. Frågan har blivit högaktuell, först under pandemin och därefter under Rysslands pågående aggressioner mot Ukraina.

Tredje stycket, som också är nytt, hänvisar till konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor för utgifter som har direkt samband med ordinarie verksamhet (se förra avsnittet 69 Övriga externa kostnader ovan).

Fjärde stycket innehåller samma text om skattemässig avdragsgillhet eller inte som i instruktionen till konto 6993 Lämnade bidrag och gåvor.

Se upp för om den ändrade instruktionen medför att kontot kan ha ändrat karaktär, från avdragsgillt till inte avdragsgillt!

Instruktionen avslutas med en hänvisning till det nya bokföringsexemplet 79-1 Gåva från aktiebolag. Här hittar ser du hur gåva av kontanter respektive gåva av tillgångar kan bokföras. I exemplet lägger företaget upp ett eget underkonto för övriga rörelsekostnader som inte är avdragsgilla.


BAS-produkterna

Länkar till de olika produkterna hittar du i början av denna artikel.

1. Nedladdningsbara tabeller

Du kan ladda ner kontoplanen för 2023 gratis som tabell på svenska från BAS hemsida, som PDF-fil eller Excel-fil.

Du kan även ladda ner kontoplanen på engelska. En Excel-fil för 2023 finns för gratis nedladdning.

2. Bokföringsboken 2023

Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Här hittar du detaljerade instruktioner om hur varje konto ska användas (och inte användas). Du får också vägledning om relaterade konton, motkonton och mycket mer. Jag rekommenderar denna bok som ett självklart arbetsverktyg på varenda ekonomiavdelning och för varje rådgivare inom redovisning.

Årets upplaga är på 644 sidor (2022: 638 sidor).

Observera avsnitten 7 och 8, efter det stora huvudavsnittet med konteringsinstruktioner:

Avsnitt 7 Fördjupning innehåller många hjälpavsnitt, bland annat kopplingar mellan kontoplanen och bokslutet.

Avsnitt 8 Bokföringsexempel innehåller hela 45 exempel, 4 fler än förra året. Exemplen är pedagogiskt ordnade efter kontogrupper. Här hittar du värdefull hjälp på många områden. De nya exemplen är:

 • Maskiner och inventarier
  • 12-5 Förvärv av solcellsanläggning
 • Obeskattade reserver
  • 21-1 Redovisning av periodiseringsfonder
 • Skatteskulder
  • 25-2 Skattereduktion för produktion av el
 • Övriga rörelsekostnader
  • 79-1 Gåva från aktiebolag (se avsnittet om kontogrupp 79 Övriga rörelsekostnader ovan!)

Bokföringsboken har även funnits på engelska, The Accounting Manual. Den senaste engelska utgåvan är från 2017, men den är slutsåld och kommer inte att nytryckas. Du kan i stället ladda ner kontotabellen i engelsk översättning (se avsnittet om produkt 1 Nedladdningsbara tabeller ovan) eller få tillgång till boken från 2017 digitalt (kontakta Norstedts Juridik).

3. Bokslutsboken 2023

Även Bokslutsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Den är en handbok i hur du tillämpar K2  och K3 när du gör bokslut och årsredovisning när redovisningen är upprättad enligt BAS-kontoplanen. Boken är också ett stöd för dig som granskar årsredovisningar enligt K2 och K3.

Årets upplaga är på 498 sidor (2022: 496 sidor).

I kapitel 1 Om boken har avsnittet Effekterna av coronapandemin tagits bort, helt enligt en förvarning redan i förra året upplaga.

Kapitel 2 BAS-verksamheten inleds med en förteckning över de tio medlemmarna med rösträtt och de elva medlemmarna utan rösträtt per januari 2023. Här har inga förändringar skett sedan januari 2022.

Kapitel 3 innehåller en förteckning över använda förkortningar. Kapitel 5 är boken huvudavsnitt, Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer. Här får du värdefullt stöd på 335 sidor, med en systematisk genomgång av varje post i årsredovisningen.

Kapitel 5 Fördjupning innehåller utmärkt hjälp på 20 områden (2022: 18 områden). Avsnittet om coronapandemin har tagits bort. Tre andra områden har tillkommit i nya avsnitt i slutet av kapitlet.

 • Skattereduktioner för juridiska personer
 • Händelser efter balansdagen
 • Redovisning och beskattning av solceller

4. Nyckeltalen

Handboken Nyckeltalen är ytterligare en del i serien Svensk Redovisning. Boken beskriver ett stort antal finansiella nyckeltal, hur de beräknas och vad de säger oss, samt hur beloppen hämtas ur BAS-kontoplanen. Nyckeltalen är samordnade med branschnyckeltalen från Statistikmyndigheten SCB. Det ger dig utmärkta möjligheter att jämföra din verksamhet med branschen och med andra företag.

Den senaste utgåvan är från 2016, men innehållet är tidlöst och gäller nu i lika hög grad som då.

5. Bulletinen

Den sista delen av serien Svensk Redovisning är tidskriften Bulletinen med 4 utgåvor per år om redovisning och BAS-relaterade ämnen. Jag har haft äran att bli publicerad här flera gånger (se Artiklar).

Exempel på intressanta artiklar under 2022:

Per Lindblom: Intäktsredovisning hos en mäklare kan vara svårare än att sälja ett hus (Bulletinen 1/2022)

Claes Eriksson: Avskrivningar, förenklingar och väsentlighet (Bulletinen 2/2022)

Erik Davidsson: Kapitaltillskott i brf – finns det? (Bulletinen 3/2022)

Mats Brockert: Värdeförändringar på fordringar (Bulletinen 4/2022)

Bara några av guldkornen från årets utgivning

Lycka till med BAS 2023

Arbetet pågår för fullt inom BAS-kontogruppen med deras stora översyn av BAS-kontoplanen. Svaren från första remissomgången analyseras nu, om Anläggningstillgångar och Övriga externa kostnader. De första effekterna av översynen kan vi komma att få se i BAS 2024, men vi har ingen bindande tidplan ännu.

Till dess hoppas jag att denna artikel underlättar för dig att hänga med i årets förändringar. Att arbeta med senast gällande version av BAS-kontoplanen är din garanti för att få maximal nytta av kopplingar mellan programvaror för redovisning, bokslut och deklarationer. För att inte tala om statistik och regelutveckling.

Lycka till med din tillämpning av BAS 2023!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev