Kristallkula, illustrerar framtidens BAS-kontoplan
Kristallkula (Bild Mac Mullins, pexels.com, har redigerats)

Framtidens BAS-kontoplan växer fram. BAS-intressenternas Förening (BAS) arbetar med en total översyn av kontoplanen. Första delremissen löper på just nu. Den gäller förslag till ny struktur för Anläggningstillgångar (10-13) och Övriga externa kostnader (50-69). Jag skrev om remissen här.

I artikeln har du länkar till förslagen i remissen. Förslagen är överskådligt uppställda. I jämförelsekolumner ser du dagens kontoplan bredvid förslaget till ny struktur. Jobbar du med redovisning så bör du absolut ta en titt.

Sista dagen att svara på remissen är den 24 oktober 2022. Ta chansen att tycka till, det gäller din redovisning!

Jag har själv gått igenom remissen noggrant och skrivit ett svar till BAS-kontogruppen. Du kan läsa mitt svar här.

Gemensamma kriterier och principer

BAS-kontogruppen har utvecklat en ram för sitt arbete med översynen av BAS-kontoplanen. Den ramen innehåller följande huvudpunkter.

  • Skapa en strukturerad kontoplan
  • Skapa riktlinjer för när konton ska läggas till eller tas bort

Inom ramen för dessa huvudpunkter har BAS ställt upp följande kriterier för sitt arbete.

BAS-kontoplanen ska innehålla konton för

– posterna i resultat- och balansräkningarna i en årsredovisning upprättad enligt K2 för alla företagsformer,
– obligatoriska noter,
– de vanligaste informationsbehoven i en inkomstdeklaration,
– att hjälpa till med vanliga momsdeklarationer,
– att möjliggöra rapportering av Företagens ekonomi (FEK) till Statistikmyndigheten SCB,
– de vanligaste internredovisningsbehoven, t.ex. vanliga periodiseringsposter och poster som normalt förekommer i alla företag,
– eventuellt särbehov för en årsredovisning upprättad enligt K3, och
– att enkelt kunna tillämpa BAS nyckeltal.

Kriterier, BAS-kontogruppens remissbrev 2022-08-22

Jag har i mitt remissvar tillstyrkt samtliga ovanstående kriterier.

BAS har baserat sin översyn av kontoplanen på följande principer.

Principer för översynen av BAS-kontoplanen

– Den logiska ordningen i kontoplanen ska så långt som möjligt följa ordningen i årsredovisningens balans- och resultaträkning.
– Det ska inte finnas glapp i huvudkontoserien.
– När underkonton används ska inte huvudkonto användas.
– Ett kontonummer ska även fortsättningsvis bestå av fyra positioner.
– Konton med långa kontonamn ska tilldelas ett förkortat namn som omfattar maximalt 50 tecken.

Principer, BAS-KONTOGRUPPENS REMISSBREV 2022-08-22

Jag har i mitt remissvar tillstyrkt samtliga ovanstående principer utom en, att det inte ska finnas glapp i huvudkontoserien. Den principen medför nämligen att att antal konton får nya nummer utan annat skäl än att det inte ska finnas glapp i nummerserien. Jag invänder mot den principen av flera skäl i mitt remissvar.

  • Varje ändring i kontoplanen hos ett företag medför praktiskt merarbete under själva övergången
  • Jämförbarheten kan förloras mellan nya och eventuella tidigare konton
  • Alla vi som tillämpar BAS-kontoplanen behöver lära om från gamla invanda konton till nya konton
  • Automatisering vid till exempel fakturaigenkänning behöver uppdateras

Vi kan leva med dessa nackdelar om det finns skäl för förändringarna. Starkare skäl än att täppa till glapp i nummerserien. Vi kan till och med behöva dessa luckor!

  • Vi behöver glapp i nummerserien för att lättare kunna anpassa kontoplanen till företaget enskilda behov
  • BAS-kontogruppen behöver också glapp i nummerserien för att lättare kunna anpassa BAS-kontoplanen till nyheter

Konton för Anläggningstillgångar (kontogrupp 10-13)

Förslaget innebär sammanslagningar av kontogrupper för att lösa problem med platsbrist. Sammanslagningar kan öka överskådligheten så det tillstyrker jag.

Dessutom slopas ett stort antal underkonton. Det tillstyrker jag i remissvaret, med kommentaren att kontoinstruktionerna kan innehålla tips för företagen om möjligheter att dela upp konton om det finns väsentliga behov.

Kvar har vi huvudkonton som konsekvent motsvarar posterna i en årsredovisning eller ett årsbokslut enligt K2-reglerna. Inom varje kontogrupp har vi likaledes konsekvent konton för förändringar av redovisade värden (anskaffningsvärden, uppskrivningar, nedskrivningar och avskrivningar). Dessa förändringar ger oss tillsammans en minimal kontoplan som fyller de flesta behov för att underlätta väsentliga delar av den löpande bokföringen och bokslutet. Jag tillstyrker alla dessa ändringar.

Förslaget innehåller dock huvudkonton för arbetsfordon, bilar och andra transportmedel, samt datorer. Jag föreslår dock att dessa huvudkonton slopas. De behövs inte för klassificeringarna i årsbokslutet eller årsredovisningen. Det räcker i de flesta fall att hålla reda på de olika materiella anläggningstillgångarna i anläggningsregistret.

Förslaget innehåller också ändringar av kontonummer för Byggnader och mark, Maskiner och andra tekniska anläggningar samt Inventarier, verktyg och installationer. Skälet är att undvika glapp i nummerserien. Jag föreslår att vi i stället behåller de gamla kontonumren eftersom fördelarna överväger eventuella nackdelar, såsom jag har beskrivit i avsnittet Gemensamma kriterier och principer ovan. Förutom att vi kan fortsätta använda invanda kontogrupper så innehåller dagens kontoplan tydliga kopplingar till skattereglerna om räkenskapsenliga avskrivningar (kontogrupp 10 och 12) respektive det frikopplade området för fastigheter (kontogrupp 11).

Mitt remissvar innehåller ytterligare några punkter till förändringar för att stärka kopplingen mellan BAS-kontoplanen och posterna i årsbokslut och årsredovisningar enligt K2-reglerna.

Konton för Övriga externa kostnader (kontoklass 5-6)

I förslaget slopas en rad huvudkonton och underkonton, vilket jag tillstyrker. Jag lämnar även förslag om att slopa ytterligare en rad huvudkonton och underkonton, för att lyfta fram väsentligheten än mer i kontoplanen. Kontoinstruktionerna kan i stället ge tips till företagen om eventuella underindelningar av konton.

Förslaget innehåller en ny kontogrupp. Den fria kontogruppen 67 är tänkt att användas för specifika utgifter i ideella föreningar och stiftelser som ska redovisas på en egen post i årsbokslutet eller årsredovisningen. Jag har tillstyrkt placeringen i kontogrupp 67 även om den inte stämmer med turordningen för posterna i bokslutet. Mitt skäl är att vi undviker omnumrering av ett stort antal andra kontogrupper.

Vi har efter denna förändring kvar den fria kontogruppen 66. Förslaget är att flytta gruppkontot 6800 Inhyrd personal till den lediga kontogruppen 66. Enda skälet jag kan se är att täppa till glappet nummerserien, men då får vi i stället ett glapp i kontogruppen 68 som i stället blir fri. Jag föreslår i remissvaret att vi behåller gruppkonto 6800 men slopar huvudkonton i gruppen enligt BAS-kontogruppens förslag. Jag ser inget bekymmer med att vi har kvar glappet med en fri kontogrupp 66.

Jag hoppas du har nytta av denna artikel och att den hjälper dig hänga med i processen mot framtidens BAS-kontoplan!

Uppdateringar


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev