Från och med 2023 gäller utökade krav på årsredovisningar för bostadsrättsföreningar (BRF).
BRF Hagalunden, Solna (Bild Salcional, CC0, via Wikimedia Commons. beskuren), en av landets alla BRF som ska utöka informationen i sin årsredovisning från och med 2023

Årsredovisningslagen (ÅRL) ställer utökade krav på årsredovisningar för bostadsrättsföreningar (BRF) för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare.

Bokföringsnämnden (BFN) har nu sänt ut förslag till uppdatering av K3 Årsredovisning och koncernredovisning i större företag (BFNAR 2012:1), om hur BRF ska uppfylla de utökade kraven.

Remissens innehåll

Remissen består av fyra dokument.

 1. Remissbrev (BFN 14 juni 2023, dnr 2022:51, 4 sidor)
 2. Sammanställning av förslagen från BFN, med motivering (BFN bilaga 1, 9 sidor)
 3. Förslag till uppdateringar av K3 (BFN bilaga 2, 20 sidor)
 4. Konsekvensutredning (BFN bilaga 3, 4 sidor)

För dig som arbetar med årsredovisningar för BRF finns det all anledning att studera dokumenten. Du har också möjlighet att lämna synpunkter till BFN i form av ett remissvar, även om du inte står på listan över remissinstanser.

BFN beskriver hur du lämnar ett remissvar i slutet av remissbrevet. Remisstiden går ut 2 oktober 2023.

Tre olika remisser löper ut samtidigt

Vi får hålla isär begreppen här. BFN har publicerat tre remisser som gäller K-regler för årsredovisningar. Alla tre remisserna löper ut den 2 oktober 2023, men börjar gälla vid olika tidpunkter.

 1. K2 ÅR – Total översyn utom specialfrågor om BRF
  • BFN – Ändringar av K2 ÅR på remiss (artikel 19 mars 2023)
  • Gäller räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och senare
  • … men får tillämpas tidigare (när översynen väl är beslutad!)
  • Från 2025 ska BRF inte längre få tillämpa K2 ÅR
 2. K3 – Total översyn utom specialfrågor om BRF
  • … men får tillämpas tidigare (när översynen väl är beslutad!)
  • Från 2025 ska BRF tillämpa K3
 3. K3 – Specialfrågor om BRF (2023 även K2 ÅR)
  • Denna artikel
  • Gäller räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare

BFNs förslag i remiss 3

Förslagen till nya regler för BRF samlas i ett nytt kapitel 38 i K3, Särskilda regler för bostadsrättsföreningar. BRF ska även tillämpa övriga allmänna regler i K3 (kapitel 1-35). Förslagen finns i bilaga 2, förklaringar och kommentarer finns i bilaga 1.

Reglerna för BRF kan eventuellt också komma att publiceras som en separat vägledning för de som tillämpar K2 ÅR för 2023. Det beror på remissutfallet.

Förslaget till kapitel 38 är på 20 sidor och innehåller följande.

 • 38.1 Tillämpningsområde (BRF)
 • 38.2-9 Förvaltningsberättelse
  • Viktiga förhållanden och väsentliga händelser (4 punkter)
  • Rättvisande översikt över utvecklingen (5 nya nyckeltal enligt lag och 5 nya nyckeltal enligt BFN)
  • Upplysning om förlust
 • 38.10-12 Balansräkning
  • Tillgångar (om komponentindelning och nyttjandeperioder)
  • Kortfristiga placeringar
  • Eget kapital
  • Skulder (inre fond, dock ingen kommentar till debatten om klassificering av fastighetslån som långfristiga eller kortfristiga)
 • Resultaträkning
 • Förändring i eget kapital
 • Kassaflödesanalys
 • 38.13 Noter
 • Exempel 1-2 Kassaflödesanalys
  • Indirekt och direkt metod

Det finns gott om exempel i många av punkterna. De avslutande exemplen på kassaflödesanalyser upptar dessutom sex av remissens 20 sidor. Det medför att själva råden med kommentarer omfattar relativt överkomlig läsning. Därför uppmanar jag dig som är berörd av ämnet att läsa detta förslag, oavsett om du tänker skriva remissvar eller inte. Läs gärna bilaga 2 (förslaget) parallellt med kommentarerna från BFN (bilaga 1).

Vi vet inte hur remissutfallet blir och därmed inte heller hur det slutliga beslutet från BFN kommer att se ut. Men du kommer att vara väl förberedd när beslutet kommer.

Tidplan

Den nya lagstiftningen i ÅRL om BRF gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare. Ändringarna handlar om ytterligare nyckeltal i förvaltningsberättelsen, obligatorisk kommentar i förvaltningsberättelsen om eventuell förlust under året, samt obligatorisk kassaflödesanalys.

Förslagen till uppdatering av K3 i denna remiss är också avsedda att gälla för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare.

BRF tillämpar i de allra flesta fall K2 ÅR Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10). År 2023 går det fortfarande att tillämpa K2 ÅR och samtidigt uppfylla de nya kraven i ÅRL.

BFN har dock sänt ut förslag till uppdateringar av både K2 ÅR och K3 på remiss, även den remisstiden går ut 2 oktober 2023. Uppdateringarna av K2 ÅR och K3 är tänkta att gälla räkenskapsår som börjar 1 januari 2024 och senare, men får tillämpas tidigare. Enligt dessa förslag ska BRF obligatoriskt tillämpa K3 och får alltså inte fortsätta tillämpa K2 ÅR från 2024. En av konsekvenserna av att tillämpa K3 är att alla BRF då måste övergå till komponentavskrivningar.

Om vi utgår från en BRF med kalenderår som räkenskapsår så blir det alltså på följande sätt.

 • Årsredovisning för 2022
  • Sista gången ÅRL tillämpas utan de nya reglerna
  • I de flesta fall enligt K2 ÅR
 • Årsredovisning för 2023
  • Första gången ÅRL ska tillämpas med de nya reglerna
  • BFNs avsikt är att de nya reglerna i K3 för BRF även ska gälla vid tillämpning av K2 ÅR
  • Troligen väljer de flesta BRF fortfarande att tillämpa K2 ÅR, men då enligt nya regler i denna remiss
  • Remisstiden löper ut 2 oktober 2023 och BFN avser att fatta beslut före utgången av 2023
 • Årsredovisning för 2024
  • Första gången K3 måste tillämpas av BRF
  • Remisstiden för översynen av K3 i övrigt samt K2 ÅR löper ut 2 oktober 2023

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev