K2 Årsredovisning i mindre företag, bild på förstasidan av remissversionen 2023-02-17 illustrerar artikel om remissen
BFN K2 ÅR Remissversion 2023-02-17 (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se, © BFN)

Den 8 mars 2023 publicerade Bokföringsnämnden (BFN) remissen av en genomgripande uppdatering av Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR). Själva remissen beslutades redan den 17 februari 2023.

Via länken når du följande dokument i form av PDF-filer.

 • Remissbrev (6 s.)
 • Bilaga 1 – Sammanställning av ändringar (14 s.)
 • Bilaga 2 – Förslag till ändringar i allmänna råd och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) (320 s.)
 • Bilaga 3 – Konsekvensutredning (9 s.)

Jag beskriver förslagen till ändringar i K3 i en separat artikel.

Tidplan

Remisstiden går ut den 2 oktober 2023.

Arbetar du med redovisning? Ta chansen att påverka. Gå igenom remissen av åtminstone två skäl. För det första blir du väl förberedd på vilka ändringar som kan komma, för det andra kan du lämna synpunkter och förslag som kan bidra till hur slutprodukten kommer att se ut. Anvisningar om hur du lämnar remissvar finns i slutet av remissbrevet.

BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 eller senare, men får tillämpas tidigare.

Remissbrevet

Arbetet med denna översyn av regelverket har pågått sedan december 2020. Första steget var att skicka ut en förfrågan om övergripande synpunkter. Därefter har två samrådsmöten hållits.

Gränsdragning

Bland annat framkom att många förespråkar en ändrad gränsdragning för vilka som ska få tillämpa K2 ÅR. Dagens gränsdragning vid mindre företag menade många leder till att vissa företag i praktiken är för stora eller komplexa för att K2 ÅR ska vara ett lämpligt regelverk.

BFN beslutade därför att gränsdragningen för vilka som ska få tillämpa K2 ÅR ska ändras till att utgå från verksamhetens karaktär, snarare än från dagens gränsvärden.

Underlag för ändringarna

BFN har gått igenom samtliga synpunkter och frågeställningar som har kommit in genom åren, lämnade brevsvar, samt Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor (Srf U). Vid behov har ändringar och förtydliganden inarbetats i remissversionen.

 • Ändringarna är markerade i remissversionen
 • Kapitel 20 saknar dock ändringsmarkeringar eftersom kapitlet är omarbetat (Särskilda regler vid byte till detta allmänna råd)
 • Exempeldelen saknas i remissen
  • Exempeldelen kommer att ses över under remisstiden och det kan bli fler exempel
 • Vägledningen Årsbokslut (BFNAR 2017:3, K2 ÅB) bygger i hög grad på K2 ÅR
  • Många av ändringarna i K2 ÅR kommer därför att påverka K2 ÅB
  • BFN ska påbörja en översyn av K2 ÅB under 2023

Sammanställning av ändringar

Tillämpning av K2

K2 ÅR är avsett för mindre företag med enklare förhållanden. Mindre företag som bedriver verksamhet med behov av annan redovisning än vad K2 ÅR medger bör överväga att tillämpa K3. Denna nyansering har dock inte fått tillräckligt genomslag i praktiken enligt BFN. Därför innehåller remissen nu förslaget att göra avgränsningen mera regelstyrd.

 • Generella undantag från K2 ÅR
  • Bostadsrättsföreningar ska inte få tillämpa K2 ÅR utan hänvisas till K3
   • … för att uppnå en rättvisande och jämförbar redovisning genom tillämpning av komponentavskrivningar för föreningens byggnad
  • Filialer utomlands ska inte få tillämpa K2 ÅR utan hänvisas till K3
   • … eftersom de normalt inte är verksamheter med enklare förhållanden

Övriga ändringar

BFN föreslår en rad ändringar i K2 ÅR på i korthet följande områden.

 • Rättelse av fel efter byte från K2 ÅR till K3 (brevsvar 2021-09-10)
 • Komponentuppdelning och avskrivningar vid byte från K3 till K2 ÅR (brevsvar 2029-09-13)
 • Samordning av K2 ÅR och K3 där skillnader finns i formuleringar utan att skillnad i sak avses
 • 2.4A: 5 000-kronorsregel även för vissa förskott
 • 2.7 och 2.8: Byten
 • 2.11 och 2.11A: Händelser efter balansdagen
 • 2.12: Rättelse av fel
 • 3.6: Uppgifter på varje sida i årsredovisningen
 • 4.4: Råvaror och förnödenheter
 • 4.7: Första förhöjd leasingavgift
 • 6.8: Tjänsteuppdrag
 • 6.17 och 6.21: Kostnader för fastprisuppdrag enligt huvudregeln
 • 6.24: Bruttoredovisning av fastprisuppdrag enligt alternativregeln
 • 6.26 och 7.10: Prisjusteringar för hyra
 • 7.10: Reklamannons
 • 8.4A och 11.13A: Uttag ur kapitalförsäkring
 • 9.3 och nytt avsnitt i 9 kap.: Inkråmsförvärv och tilläggsköpeskilling för andelar
 • 9.13: Apportegendom
 • 9.14: Elcertifikat
 • 10.2 och 10.5: En eller flera anläggningstillgångar
 • 10 kap.: Bestämd mängd och fast värde (BFN tar kontakt med Skatteverket under remisstiden)
 • 10.11A: Förvärv av byggnad med tomträtt
 • 10.18: Utgifter för ombyggnad
 • 2.3 och 10.25: Byte till restvärdemetoden
 • 10.26: Omprövning av avskrivningsplan
 • 10 kap.: Borttagande av progressiv avskrivning
 • 10.40 och 10.42: Uppskrivning av byggnad och mark
 • 15.5, 11.12 och 19.5: Aktieägartillskott
 • 11.13 och 19.6: Andelar i handelsbolag
 • 12.7: Förbättring av begagnade varor
 • 15.3: Underavskrivningar
 • 16.17 och 16.18: Särskild löneskatt
 • 17.10: Semesterlöneskuld
 • 18.4, 18.7A och 18.7B: Upplysning om tillämpade förenklingsregler
 • 20 kap.: Byte till K2 ÅR
 • Optioner: Inga regler införs, behovet bedöms vara litet efter ändringen av vilka som får tillämpa K2 ÅR

Avsikten med förteckningen är främst att ge dig en bild av på vilka områden ändringar är föreslagna. För innehållet i varje förslag hänvisar jag dig till respektive punkt i remissversionen av K2 ÅR (länk finns i början av artikeln).

Som du ser är det mycket på gång och därför uppmuntrar jag dig att skaffa handlingsberedskap genom att studera remissen. Samtidigt har vi gott om tid på oss (se avsnittet Tidplan i början av artikeln).

Jag hoppas denna artikel hjälper dig att komma in i processen!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev