K3 Årsredovisning och koncernredovisning, bild på förstasidan av remissversionen 2023-02-17 illustrerar artikel om remissen
BFN K3 Remissversion 2023-02-17 (Bild Peter Berg, peter@hpberg.se, © BFN)

Den 8 mars 2023 publicerade Bokföringsnämnden (BFN) remissen av en genomgripande uppdatering av Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Själva remissen beslutades redan den 17 februari 2023.

Via länken når du följande dokument i form av PDF-filer.

 • Remissbrev (5 s.)
 • Bilaga 1 – Sammanställning av ändringar (23 s.)
 • Bilaga 2 – Förslag till ändringar i allmänna råd och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) (321 s.)
 • Bilaga 3 – Konsekvensutredning (5 s.)

Jag beskriver förslagen till ändringar i K2 ÅR i en separat artikel.

Tidplan

Remisstiden går ut den 2 oktober 2023.

Arbetar du med redovisning? Ta chansen att påverka. Gå igenom remissen av åtminstone två skäl. För det första blir du väl förberedd på vilka ändringar som kan komma, för det andra kan du lämna synpunkter och förslag som kan bidra till hur slutprodukten kommer att se ut. Anvisningar om hur du lämnar remissvar finns i slutet av remissbrevet.

BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 eller senare, men får tillämpas tidigare.

Remissbrevet

Arbetet med denna översyn av regelverket har pågått sedan december 2020. Första steget var att skicka ut en förfrågan om övergripande synpunkter. Därefter har två samrådsmöten hållits.

Gränsdragning

Bland annat framkom att många förespråkar en ändrad gränsdragning för vilka som ska få tillämpa K2 ÅR. Dagens gränsdragning vid mindre företag menade många leder till att vissa företag i praktiken är för stora eller komplexa för att K2 ÅR ska vara ett lämpligt regelverk.

BFN beslutade därför att gränsdragningen för vilka som ska få tillämpa K2 ÅR ska ändras till att utgå från verksamhetens karaktär, snarare än från dagens gränsvärden. Det innebär att fler företag än tidigare hänvisas till K3.

Underlag för ändringarna

BFN har gått igenom synpunkter och frågeställningar som har kommit in genom åren. Vid behov har ändringar och förtydliganden inarbetats i remissversionen.

Alla ändringar är markerade i remissversionen.

Bostadsrättsföreningar omfattas av nya regler för sina årsredovisningar för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare. Lagändringarna förutsätter på flera punkter kompletterande normgivning från BFN. Innan denna remiss om K3 ska besvaras kommer BFN att återkomma med förslag om kompletterande normgivning till följd av lagändringarna.

Sammanställning av ändringar

 • Lagtextrutor och kommentarer: Anpassningar till lagändringar

1 kap. Tillämpning av K3

 • 1.3: Noterade företag

3 kap. Utformningen av de finansiella rapporterna och förvaltningsberättelsens innehåll

 • 3.5: Jämförelsetal
 • 3.6: Termen “firma” ändras till “företagsnamn”
 • 3.7: Slopad upplysning om ägande
 • 3.7: Rättelse av fel

5 kap. Resultaträkningen

 • 5.4: Utgifter för tillverkning av varor eller anläggningstillgångar

7 kap. Kassaflödesanalys

 • 7.1, 7.4 och 7.21: Definition av likvida medel

9 kap. Koncernredovisning och andelar i dotterföretag

 • 9.9: Andelar i handelsbolag

10 kap. Byte av redovisningsprincip, ändrad uppskattning och bedömning samt rättelse av fel

 • 10.11: Upprättad årsredovisning, rättelse av fel
 • 10.12 och 10.13: Omräkning vid rättelse av fel
 • 10.14: Ny punkt om undantaget för mindre företag från kravet ett räkna om jämförelsetalen

11 kap. Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

 • 11.60: Säkringsredovisning

14 kap. Intresseföretag

 • 14.1: Tillämpning av punkter om koncernredovisning
 • 14.12: Andelar i handelsbolag

15 kap. Joint Venture

 • 15.16: Andelar i handelsbolag

17 kap. Materiella anläggningstillgångar

 • 17.7: Utgifter som kan ingå i anskaffningsvärdet

19 kap. Rörelseförvärv och goodwill

 • 19.8: Tilläggsköpeskilling
 • 19.14: Avskrivning av goodwill

21 kap. Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

 • 21.12: Justering av tilläggsköpeskilling och anskaffningsvärde
 • 21.15: Kriterier för tillgång

23 kap. Intäkter

 • 23.21 och 23.23: Uppdragsinkomster, uppdragsutgifter

24 kap. Offentliga bidrag

 • 24.5: Förvärv genom tillverkning eller intern upparbetning
 • 24.9: Elcertifikat

26 kap. Aktierelaterade ersättningar

 • 26.2: Aktier i annat företag i koncernen

32 kap. Händelser efter balansdagen

 • 32.3: Förtydligad

35 kap. Första gången detta allmänna råd tillämpas

 • 35.1: Rättelse av fel vid övergång till K3
 • 35.17 och 35.24: Goodwill som inte varit föremål för avskrivning

Avsikten med förteckningen är främst att ge dig en bild av på vilka områden ändringar är föreslagna. För innehållet i varje förslag hänvisar jag dig till respektive punkt i remissversionen av K3 (länk finns i början av artikeln).

Som du ser är det mycket på gång och därför uppmuntrar jag dig att skaffa handlingsberedskap genom att studera remissen. Samtidigt har vi gott om tid på oss (se avsnittet Tidplan i början av artikeln).

Jag hoppas denna artikel hjälper dig att komma in i processen!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: NyhetsbrevBESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!


Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev