BAS-böckerna 2021
Bild: © Peter Berg, peter@hpberg.se

BAS-kontoplanen 2021 är här, som fritt nedladdningsbara tabeller och med utförlig dokumentation i böcker utgivna av BAS-intressenternas Förening hos Norstedts Juridik. Jag berättar också om BAS-kontoplanen 2021 i ett webbinarium den 23 februari 2021 för Accountor Eduhouse Sverige.

Aktuella produkter

Följande BAS-produkter ingår i serien Svensk Redovisning.

 1. Nedladdningsbara tabeller
 2. Bokföringsboken
 3. Bokslutsboken
 4. Nyckeltalen
 5. Bulletinen

Nyheter i kontoplanen 2021

Eget kapital i ekonomiska föreningar
 • 2087 Insatsemission byter namn till 2087 Insatsemission (ekonomiska föreningar)

Kontot används på samma sätt som tidigare, men namnändringen är ett förtydligande på grund av att kontot nu även kan användas för ett annat ändamål i aktiebolag.

Observera att i redovisning för aktiebolag ska kontot i stället användas för bunden överkursfond (se nästa avsnitt nedan).

Eget kapital i aktiebolag

Den 1 januari 2021 fick aktiebolag en ny bunden överkursfond som alternativ till den befintliga fria överkursfonden. Jag har skrivit om det här på bloggen.

Ändringen medför behov av ett nytt konto under 2080 Bundet eget kapital, men kontogruppen var redan full. BAS-kontogruppen löste det genom att använda konto 2087 på olika sätt beroende på om du arbetar med ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. För aktiebolag gäller följande.

 • 2087 Insatsemission byter namn till 2087 Bunden överkursfond (aktiebolag)

Kontot förekommer alltså i två versioner, direkt under varandra. Den nya versionen 2087 Bunden överkursfond (aktiebolag) har också fått en ny kontoinstruktion.

Observera att i redovisning för ekonomiska föreningar ska kontot i stället användas för insatsemission (se föregående avsnitt ovan).

 • 2097 Överkursfond byter namn till 2097 Fri överkursfond

Namnändringen är en följd av att vi nu har två alternativ, fri eller bunden överkursfond. Kontoinstruktionen har även fått en mindre redaktionell ändring, men används på samma sätt som tidigare.

Periodiseringsfonder

Varje år tas det äldsta kontot för periodiseringsfonder bort, eftersom det inte kan förekomma i redovisningen längre. Efter sex år måste en periodiseringsfond återföras till beskattning.

 • 2124 Periodiseringsfond 2014 är borttaget
Anstånd med betalning av skatter och avgifter

Ett av coronastöden som infördes under 2020 var att företag tillfälligt har rätt till anstånd med betalning av skatter och avgifter till Skatteverket. Möjligheten har nu förlängts till den 31 december 2021. Antalet företag som sökte och fick anstånd har stigit kraftigt jämfört med tiden innan ändringen infördes. BAS-kontogruppen har därför lagt till ett konto för att hantera skatter och avgifter med anstånd under själva anståndstiden.

 • 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt är nytt

Kontot infördes redan tidigt i våras och jag har skrivit om det i följande inlägg.

Förutbetalda leasingavgifter – Bekräftelse av ändring 2020

En av nyheterna 2020 var att uppdelningen av förutbetalda leasingavgifter på kortfristig och långfristig del slopades. Det kvarvarande kontot 1720 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del bytte därför namn.

 • 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del Slopat konto
 • 1720 Förutbetalda leasingavgifter Nytt kontonamn

BAS-kontogruppen ställde även en fråga till Bokföringsnämnden (BFN) om deras syn på klassificeringen. BFN har bekräftat att en första förhöjd leasingavgift alltid är en omsättningstillgång. Alltså ska du använda kontogrupp 17 enligt ovan.


BAS-produkterna

1. Nedladdningsbara tabeller

Du kan ladda ner kontoplanen för 2021 gratis som tabeller på svenska från BAS hemsida, som PDF-fil eller Excel-fil. Jag brukar ladda ner den kompletta kontoplanen som PDF-fil så jag kan göra snabbsökningar i den.

Du kan även ladda ner kontoplanen på engelska. En Excel-fil för 2020 finns för gratis nedladdning, med kontotabeller i två varianter.

2. Bokföringsboken 2021

Bokföringsboken ingår i serien Svensk Redovisning. Här hittar du detaljerade instruktioner om hur varje konto ska användas (och inte användas), samt vägledning om relaterade konton och motkonton och mycket mer. Jag rekommenderar denna bok som ett självklart arbetsverktyg på varenda ekonomiavdelning och för varje rådgivare inom redovisning.

Bokföringsboken växer och utvecklas. Årets upplaga är på 638 sidor, 10 sidor mer än 2020.

I avdelning 7 Fördjupning har området Bokföring och redovisning av moms i momsdeklarationen fått ett nytt avsnitt Vanlig fakturering, vidarefakturering eller utlägg.

I avdelning 8 Bokföringsexempel har du hela 41 exempel, pedagogiskt ordnade efter kontogrupper. Här hittar du värdefull hjälp på många områden. I år har vi fått 5 nya exempel.

 • Moms och särskilda punktskatter
  • Exempel 26-2 Utlägg och beskattningsunderlag för moms är ersatt med Utlägg av juristfirma
  • Exempel 26-3 Försäljning av lastbil och överlåtelse av parkeringsplats är nytt
 • Övriga rörelseintäkter
  • Exempel 39-1 Avyttring av uppskriven fastighet är nytt
  • Exempel 39-2 Vidarefakturering av tjänster inom en koncern är nytt
 • Inköp av varor och material – kostnad för sålda varor
  • Exempel 47-1 Inköp av grossist och rabatter är nytt

Bokföringsboken har även funnits på engelska, The Accounting Manual. Den senaste engelska utgåvan är från 2017, men den är slutsåld och kommer inte att nytryckas. Du kan i stället ladda ner kontotabellen i engelsk översättning (se avsnitt 1. Nedladdningsbara tabeller ovan).

3. Bokslutsboken 2021

Bokslutsboken ingår också i serien Svensk Redovisning. Den är en handbok i hur du tillämpar K2  och K3 när du gör bokslut och årsredovisning i en redovisning upprättad enligt BAS-kontoplanen. Boken är också ett stöd för dig som granskar årsredovisningar enligt K2 och K3.

I avdelning 4 Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer har skatteregler och reglerna i K2 och K3 kopplats till respektive konto eller kontogrupp. Det ger dig en effektiv hjälp i ditt bokslutsarbete, konto för konto.

Även Bokslutsboken växer och utvecklas. Årets upplaga är på 496 sidor, 12 sidor mer än 2020.

Avdelning 1 avslutas med ett nytt avsnitt Effekterna av corona, som hänvisar till avdelning 5 Fördjupning. Här har vi en ny artikel Vad ska man tänka på avseende corona i årsredovisningen, som på 13 nya sidor går igenom en rad aspekter av hur redovisningen påverkas av pandemin.

4. Nyckeltalen

Nyckeltalen är ytterligare en del av serien Svensk Redovisning. Det är en handbok som beskriver ett stort antal finansiella nyckeltal, hur de beräknas och vad de säger oss, samt hur beloppen hämtas ur BAS-kontoplanen. Den senaste utgåvan är från 2016, men innehållet är tidlöst och gäller i lika hög grad nu som då.

5. Bulletinen

Den sista delen av serien Svensk Redovisning är en tidskrift om redovisning och BAS-relaterade ämnen, med 4 utgåvor per år. Jag har haft äran att bli publicerad här flera gånger (se Artiklar).


Lycka till med BAS 2021

Jag hoppas du har användning för denna artikel så du lätt kommer igång med BAS 2021!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnena som jag täcker här i bloggen. Dels i egen regi och dels för uppdragsgivare som Wolters Kluwer Scandinavia, Eduhouse Sverige, IHM Business School och BG Institute.

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov i din organisation. Under 2020 har företagsanpassade genomgångar genomförts på distans, med hänsyn till coronarestriktionerna, men med bra resultat.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev