Kryptotillgångar, rapport från KPMG till BFN 2022-06-01
Redovisning av kryptotillgångar, rapport från KPMG till BFN den 1 juni 2022 (Bild KPMG)

Bokföringsnämnden (BFN) inledde i december 2021 upphandling av en konsultrapport om redovisning av kryptotillgångar. Uppdraget gick till KPMG, som nu har rapporterat till BFN.

Uppdraget

BFNs uppdrag till KPMG var “att göra en kartläggning av behovet av vägledande allmänna råd eller annan vägledning avseende hur innehav av s.k. kryptotillgångar bör redovisas enligt god redovisningssed” (underlag för direktupphandling, BFNs hemsida 20 december 2021).

Jag har beskrivit bakgrunden till uppdraget i en tidigare artikel.

Rapporten

Den 1 juni 2022 rapporterade KPMG till BFN, som publicerade rapporten den 22 juni 2022. BFN har inte tagit ställning till innehållet i rapporten ännu, det är viktigt att tänka på beträffande innehållet som jag beskriver här.

KPMG använder uttrycket virtuella tillgångar för kryptotillgångar, med definitionen “Blockkedjebaserade tillgångar som bygger på kryptoteknik”. Rapporten betonar dock att det saknas allmänt vedertagna definitioner av virtuella tillgångar.

KPMG identifierar 4 kategorier för redovisning av virtuella tillgångar. Även kategorierna saknar allmänt vedertagna definitioner.

 1. Råvaruliknande virtuella tillgångar
 2. Värdepappersliknande virtuella tillgångar
 3. Valutaliknande virtuella tillgångar
 4. Betalningsmedel

Kategori 4 Betalningsmedel faller utanför frågan om redovisning av virtuella tillgångar. Hit hör elektroniska pengar (e-pengar) i form av Central Bank Digital Currency (CBDC). CBCD är utgivna av statliga myndigheter. De är inte egna valutor utan kopplas till respektive stats existerande valuta. Till exempel Kina har lanserat CBCD och Sverige har planer på ett sådant projekt via Riksbanken. En svensk e-krona blir inte heller en egen valuta utan kopplas till svenska kronor.

Begreppet kryptovaluta saknar legal definition och uppfyller inte den traditionella definitionen av en valuta, eftersom koppling saknas till någon utgivande centralbank (även om Bitcoin har blivit ett legalt betalningsmedel i El Salvador och i en schweizisk kanton).

Klassificering

Uppdraget från BFN innebar en avgränsning till K-regler om årsredovisningar.

 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR)
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Denna avgränsning leder mig till frågan om företag som upprättar årsbokslut aldrig innehar virtuella tillgångar? Om BFN vidtar åtgärder i K2 ÅR med anledning av rapporten ligger det enligt min mening nära till hands att göra motsvarande ändringar i åtminstone BFNAR 2017:3 Årsbokslut (K2 ÅB).

KPMG kommer i rapporten fram till att virtuella tillgångar kan klassificeras och värderas enligt K2 ÅR och K3 i sin nuvarande form. Virtuella tillgångar skulle då kunna klassificeras enligt följande.

 1. Råvaruliknande virtuella tillgångar
  • Varulager eller immateriella tillgång
 2. Värdepappersliknande virtuella tillgångar
  • Varulager, finansiella instrument eller immateriell tillgång
 3. Valutaliknande virtuella tillgångar
  • Finansiella instrument eller immateriella tillgång

KPMG föreslår att BFN förtydligar hur olika typer av virtuella tillgångar ska klassificeras och hanteras i K2 ÅR och K3. Trots detta anser KPMG att varken K2 ÅR eller K3 behöver ändras.

Däremot bör definitioner och terminologi fastställas av BFN, eller besvaras av BFN under “Frågor och svar”. Dessutom rekommenderar KPMG att BFN lämnar stöd i frågor om värdering och nedskrivningar under “Frågor och svar”, liksom om värdering till verkligt värde för finansiella tillgångar.

KPMG lyfter fram en väsentlig olikhet mellan K2 ÅR och K3 vad gäller möjligheten att ta upp utgifter för egenutvecklade immateriella poster som tillgångar. Den möjligheten saknas i K2 ÅR. Det medför att företag som utför mining redovisar utgifterna som tillgång om utgifterna klassificeras som omsättningstillgång (varulager), men som kostnad om de klassificeras som anläggningstillgång (immateriell tillgång).

KPMG rekommenderar att företag som hanterar virtuella tillgångar i sin verksamhet inte bör tillämpa K2 ÅR, eftersom det är ett förenklingsregelverk.

Normgivning

Nu återstår att se om BFN tar upp något om kryptotillgångar, i sin kompletterande normgivning (K-reglerna) eller på annat sätt (Frågor och svar?).

Samtidigt pågår en översyn av K-reglerna om årsredovisning, alltså K2 ÅR och K3. Jag har skrivit om översynen här.

BFN planerar att sända ut en remiss under hösten 2022. En gissning är att eventuellt väljer BFN att infoga eventuella allmänna råd om redovisning av kryptotillgångar i den remissen. Till dess kan du ha hjälp av rapporten från KPMG, men kom ihåg att BFN inte har tagit ställning till innehållet ännu.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du vara uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs. Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev