Litecoin, Bitcoin, ethereum, illustrerar kryptotillgångar
(Bild maxpixel.net, har beskurits)

Bokföringsnämnden (BFN) undersöker behovet av vägledning om redovisning av kryptotillgångar enligt god redovisningssed, till att börja med genom upphandling av en konsultrapport.

BFN beskriver uppdraget här.

Tidplan

Senast den 31 januari 2022 ska offerter lämnas in.

Senast den 31 maj 2022 ska konsulten som får uppdraget leverera rapport till BFN.

Därefter analyserar BFN innehållet i rapporten och beslutar om fortsatt arbete.

Vad är kryptotillgångar?

BFN konstaterar att det finns ingen allmänt accepterad definition av kryptotillgångar, men citerar några källor.

 • EU-kommissionen: ”en digital tillgång som kan vara beroende av kryptografi och finns på en distribuerad databas”
 • Europeiska rådet: ”en digital återgivning av värde eller rättigheter som kan överföras och lagras elektroniskt med hjälp av teknik för distribuerad liggare eller liknande teknik”
 • Riksbanken: ”digitala enheter som skapas och överförs mellan användare genom att kryptografiska beräkningar görs”

Finns det kryptovalutor?

Kryptotillgångar kallas ofta något oegentligt för kryptovalutor.

Det stämmer dock inte med definitioner av valuta – ett betalningsmedel som ges ut centralt av en bank (Riksbanken i Sverige) eller en region (Europeiska Centralbanken i EU).

Kryptotillgångar har ingen central utgivare och motsvarar inte en fordran på någon eller en underliggande tillgång. Värdet på en kryptotillgång baseras enbart på tillgång och efterfrågan.

Riksbanken ser det inte som möjligt att klassificera kryptotillgångar som pengar. Kryptotillgångar saknar officiell utgivare, och de saknar även förutsättningar att vara ett välfungerande betalningsmedel.

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat frågan om vilket tillgångsslag just bitcoin ska hänföras till vid beskattning (HFD 2018 ref. 72). HFD kom fram till att bitcoin är inte en delägarrätt och inte heller en utländsk valuta, eftersom den saknar utgivare och inte är lagligt betalningsmedel i någon stat.

Vad är till exempel en bitcoin då? Skatteverket (SKV) beskriver flera alternativ ur beskattningssynpunkt. Om en säljare av en kryptotillgång har tagit fram den själv (mining) så ska inkomsten beskattas som inkomst av tjänst, men det kan också bli fråga om näringsverksamhet. I övriga fall ska den som betalar med kryptotillgångar för en vara eller en tjänst beskattas som för ett byte, i inkomst av kapital (vägledningen Andra tillgångar).

Redovisning av kryptotillgångar

IFRS Interpretations Committee (IFRIC) har kommit fram till att en kryptotillgång ska redovisas som en immateriell anläggningstillgång (enligt IAS 38 Immateriella tillgångar), eller som varulager om tillgången innehas för försäljning (enligt IAS 2 Varulager).

BFN har inte uttalat sig om hur kryptotillgångar ska redovisas. I underlaget för direktupphandlingen nämner BFN dock några alternativ, än så länge utan att ta ställning.

 • Kryptotillgångar som klassificeras som anläggningstillgångar
  • Immateriell anläggningstillgång
  • … med obegränsad nyttjandeperiod, därmed inga avskrivningar
 • Kryptotillgångar som klassificeras som omsättningstillgångar
  • Varulager, om avsikten är försäljning i den löpande verksamheten
  • Övriga kortfristiga placeringar, om de inte är varulager

Det blir intressant att se vad slutsatserna i konsultrapporten blir!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Håll dig informerad: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Prenumerera

Nyhetsbrev