Primäravdrag för nya hyreshus
Primäravdrag för nya hyreshus (Bild: Pixabay)

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) has published a question and answer on how to account for the initial extra tax deduction for depreciation on new tenement buildings (“primäravdrag”).

Since the accounting is applicable in Sweden the rest of this post is in Swedish.
In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat en fråga och svar om redovisning av Primäravdrag för hyreshus

Vad är primäravdrag?

I artikeln Accounting of New Swedish Tax Legislation | Redovisning av nya skatteregler för företag från 2018-06-19 här på bloggen beskriver jag primäravdraget så här.

Extra avdrag för avskrivningar får göras med 2 % per år under de första sex åren. Det extra avdraget är dock bara en tidigareläggning, så den totala avskrivningstiden minskas från 50 år till 44 år om avskrivningsplan med 2 % per år tillämpas.

Hur redovisas primäravdraget?

BFN inleder med att primäravdraget är ett skattemässigt värdeminskningsavdrag utöver de årliga värdeminskningsavdragen.

Därefter uttalar BFN att “Eftersom primäravdraget är ett skattemässigt avdrag ska det inte bokföras”. Det gäller enligt BFN alla K-regelverk utom K1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1). Enligt K1 för enskilda näringsidkare ska nämligen avskrivning på byggnad göras med samma belopp som dras av vid beskattningen. Se dock min kommentar i nästa avsnitt.

K-regelverken

Min kommentar: Uttalandet från BFN, att primäravdraget inte ska bokföras utom enligt K1 för enskilda näringsidkare, är i mina ögon för kategoriskt.

Formuleringen i K1 för enskilda näringsidkare är: “Byggnader ska skrivas av med samma belopp som dras av vid beskattningen” (6.14 K1 ENV). Här ser jag ingen tolkningsfråga utan primäravdraget ska ingå i de bokförda avskrivningarna.

Formuleringen i K1 för föreningar är annorlunda: “Nyttjandeperioden för en byggnad får bestämmas till vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader” (6.13 K1 Föreningar). Det allmänna rådet är dock från 2005, “Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet (SKV A 2005:5)”. Då fanns inte primäravdraget. Skulle det innebära att formuleringen förhindrar redovisning av primäravdraget? Mitt svar blir nej. Syftet med att tillåta redovisning av skattemässiga avdrag är förenkling, att möjliggöra överensstämmelse mellan redovisning och inkomstbeskattning. Det skulle strida mot det syftet att göra en bokstavstolkning, att primäravdraget inte skulle få bokföras bara för att det inte nämns i det allmänna rådet från 2005. Alltså ser jag det som möjligt att bokföra primäravdraget även vid tillämpning av K1 för föreningar.

Formuleringen i K2 Årsbokslut och K2 Årsredovisning är liknande den i K1 för föreningar: “Nyttjandeperioden för byggnad, tillbyggnad och aktiverad ombyggnad får bestämmas till vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader” (9.31 K2 ÅB och 10.31 K2 ÅR). Även här hänvisar BFN alltså till det Skatteverkets allmänna råd från 2005, då primäravdraget inte fanns. Och även här gör jag tolkningen att det är möjligt att bokföra primäravdraget vid tillämpning av K2 Årsbokslut och K2 Årsredovisning. Argumentet är det samma som i föregående stycke, att allt annat skulle strida mot tanken på förenkling genom att tillåta samband mellan redovisning och beskattning.

Summan av mina resonemang är att primäravdraget inte ska bokföras vid tillämpning av K3, ska bokföras vid tillämpning av K1 för enskilda näringsidkare, samt får bokföras vid tillämpning av övriga regelverk. Se följande översikt:

 • K1 Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare
  • Avskrivningar ska bokföras med skattemässigt belopp, alltså inklusive primäravdraget
 • K1 Förenklat årsbokslut för föreningar
  • Avskrivningar får bokföras med skattemässigt belopp, i så fall inklusive primäravdraget
 • K2 Årsbokslut
  • Avskrivningar får bokföras med skattemässigt belopp, i så fall inklusive primäravdraget
 • K2 Årsredovisning
  • Avskrivningar får bokföras med skattemässigt belopp, i så fall inklusive primäravdraget
 • K3 Årsredovisning och koncernredovisning
  • Avskrivningar ska bokföras enligt plan, alltså inte med skattemässigt belopp och inte inklusive primäravdraget (17.12-13 K3 och 17.16 K3)

Primäravdraget i redovisningen

Jag har tidigare sett frågan om vilket konto primäravdraget ska bokföras på enligt BAS-kontoplanen. Svaret är att primäravdraget bokförs inte på eget konto. Det är bara beloppet på det ordinarie kontot för avskrivningar som förändras i de fall det skattemässiga avdraget också kostnadsförs i redovisningen.

Du kan se mer i artikeln New Taxation and the Chart of Accounts | Nya skatteregler för företag och kontoplanen här på bloggen från 2019-04-08, med länk till en artikel i BAS-kontogruppens tidskrift Bulletinen. Där beskriver jag hur de nya skattereglerna för företag i sin helhet hanteras i redovisningen. I artikelns avsnitt 4, “Inga kontoplanseffekter”, konstaterar jag just att primäravdraget inte påverkar kontoplanen.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev