Soon time for accounting of new Swedish corporate tax legislation | Snart dags i redovisningen för nya skatteregler för företag

Soon time for accounting of new Swedish corporate tax legislation | Snart dags i redovisningen för nya skatteregler för företag (© picture Peter Berg, peter@hpberg.se)

The Swedish New Corporate Tax Legislation has just been approved, but it might already affect the accounting and upcoming financial reports (text in Swedish follows further below).
In Swedish

Nya skatteregler för företagssektorn har just beslutats, men de nya reglerna kan redan påverka redovisningen och kommande rapporteringar. Här beskriver jag de olika delarna av skattepaketet, med inriktning på hur varje del påverkar redovisningen för olika kategorier av företag.

 

De olika regelverken

Jag koncentrerar mig här på regelverken för årsbokslut och årsredovisningar.

 • Årsbokslut
  • K1 Förenklat årsbokslut (BFNAR 2006:1)
   •  För enskilda näringsidkare
  • K2 Årsbokslut (BFNAR 2017:3)
   • För övriga företag som inte upprättar årsredovisning
 • Årsredovisning
  • K2 Årsredovisning (BFNAR 2016:10)
   • För mindre företag
  • K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1)
   • För större företag och koncerner
  • RFR 2 Årsredovisning (2018)
   • För juridisk person enligt internationella regler

Jag beskriver effekterna på årsbokslut och årsredovisningar för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare. Dessutom kan delårsrapporter påverkas, men de ingår inte i denna artikel.

Företag som redovisar uppskjuten skatt påverkas i delårsrapporter och helårsrapporter redan från 2018-06-30 och framåt.

 

Ränteavdragen begränsas

Negativa räntenetton får dras av skattemässigt upp till 5 mkr eller upp till 30 % av EBITDA per företag. Ingår företaget i en företagsgrupp gäller begränsningen hela företagsgruppen. EBITDA avser resultat före avskrivningar och nedskrivningar, finansiella poster och skatter.

I det negativa räntenettot ska även räntedelen för finansiella leasingavgifter ingå i vissa fall. Det negativa räntenettot påverkas också av schablonintäkten för ingående periodiseringsfonder (se avsnitten Skatteregler för finansiell leasing och Dyrare periodiseringsfonder längre ner).

Negativt räntenetto som inte kan dras av får sparas till kommande år för företag som tillämpar EBITDA-regeln (kvarstående räntenetto).

Begränsningarna gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom ränteavdragen inte begränsas för dem
  • K2
   • Här ingår handelsbolag som bara ägs av fysiska personer
 • Årsredovisning
  • K2, K3 och RFR 2
   • Skatteberäkningen påverkas för företagen som drabbas av begränsningarna, även om regeringen bedömer att 99,6 % av företagen klarar sig under gränsen 5 mkr
  • K3 och RFR 2
   • Beräkningen av uppskjuten skatt påverkas av bedömningen av om ett kvarstående negativt räntenetto kommer att kunna dras av och i så fall när och till vilken skattesats

 

Aktivering av ränteutgifter förbjuds

Ränteutgifter får enligt de nya skattereglerna inte räknas in i det skattemässiga anskaffningsvärdet för tillgångar från 2019-01-01, men ränteutgifter som aktiveras innan dess påverkas inte.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom ränta inte får aktiveras sedan tidigare
 • Årsredovisning
  • K2
   • Påverkas inte, eftersom ränta inte får aktiveras sedan tidigare
  • K3 och RFR 2
   • Dagens möjlighet till aktivering försvinner i juridisk person, om räkenskapsenlig avskrivning ska kunna tillämpas
   • … men finns kvar i koncernredovisningen eftersom koncernen inte är ett skattesubjekt

 

Skatteregler om finansiell leasing

Räntedelen av leasingavgiften i finansiella leasingavtal måste brytas ut och räknas in i räntenettot innan avdraget för negativt räntenetto beräknas. Kravet gäller företag och företagsgrupper med sammanlagda leasingavgifter för finansiella leasingavtal över 1 mkr per räkenskapsår.

Finansiell leasing är avtal där ekonomiska risker och fördelar överförs från leasegivaren till leasetagaren – i praktiken ett köp.

Begränsningarna gäller aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag som helt eller delvis ägs av juridiska personer.

Justeringen för räntedelen görs frikopplat från redovisningen, både för leasetagaren och leasegivaren.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Omfattas inte av kravet att bryta ut räntedelen
   • Dessutom saknas särregler för finansiell leasing
  • K2
   • Här ingår handelsbolag som bara ägs av fysiska personer
 • Årsredovisning
  • K2
   • Påverkas inte eftersom särregler för finansiell leasing saknas
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom justeringen görs frikopplat från redovisningen
   • Dessutom saknas särregler för finansiell leasing i juridisk person

 

Bolagsskatten sänks

Bolagsskatten sänks i två steg.

 1. Från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare
 2. Från 21,4 % till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare

Sänkningen gäller aktiebolag och ekonomiska föreningar.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom bolagsskatten inte gäller dem
   • Dessutom beskattas inte verksamheten utan näringsidkaren privat
 • Årsredovisning
  • K2, K3 och RFR 2
   • Skatteberäkningen påverkas
  • K3 och RFR 2
   • Beräkningen av uppskjuten skatt påverkas av bedömningen om när uppskjutna fordringar eller skulder kommer att realiseras och då till vilken skattesats

 

Expansionsfondsskatten sänks

Expansionsfondsskatten sänks i ett steg.

 1. Från 22 % till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 2021-01-01 och senare

Gamla avsättningar återförs automatiskt vid skatteberäkningen för 2021 till 22 % och sätts samtidigt av till 20,6 %. Det innebär en återbetalning med 1,4 % till näringsidkaren.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte, eftersom expansionsfondsskatten inte redovisas
   • Näringsidkaren påverkas privat i inkomstdeklarationen och skatteberäkningen
 • Årsredovisning
  • K2, K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom expansionsfondsskatten inte gäller dem

 

Dyrare periodiseringsfonder

Schablonintäkten på ingående fonder höjs från 72 % av statslåneräntan (SLR) till 100 % av SLR. 2018 är SLR 0,49 %.

Schablonintäkten tas ut av aktiebolag och ekonomiska föreningar, men frikopplat från redovisningen.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom reglerna om schablonintäkt inte gäller dem
   • Dessutom redovisas inte periodiseringsfonderna i årsbokslutet utan bara i näringsidkarens inkomstdeklaration
 • Årsredovisning
  • K2, K3 och RFR 2
   • Höjningen av schablonintäkten minskar negativa räntenetton och ökar underlaget för ny avsättning till periodiseringsfond
   • Schablonintäkten redovisas inte, bara skatteeffekten av den

 

Återföringar av periodiseringsfonder

Skattesatsen kommer att variera några år för avsättningar och återföringar. Återföringarna räknas upp för att kompensera för skattesänkningarna. Exempel för kalenderår:

 • Avsättning 2018: 22 % avdragseffekt
  • Återföring 2019-2020: 103 % av avsättningen x 21,4 % bolagsskatt = 22 % skatteeffekt
  • Återföring 2021 och senare: 106 % av avsättningen x 20,6 % bolagsskatt = 22 % skatteeffekt
 • Avsättning 2019-2020: 21,4 % avdragseffekt
  • Återföring 2021 och senare: 104 % av avsättningen x 20,6 % bolagsskatt = 21,4 % skatteeffekt

Finräknar man så är kompensationen dock inte helt exakt.

 • Avsättning 1 000 000 kr x 22 % = avdragseffekt 220 000 kr, men
  • Återföring (1 000 000 kr x 103 %) x 21,4 % = skatteeffekt 220 420 kr

På samma sätt kan man beräkna differensen mellan avsättning och återföring för de övriga kombinationerna. Skillnaderna är dock små och beloppen kan bedömas som oväsentliga i de flesta fall.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom de inte redovisar periodiseringsfonder i årsbokslutet utan bara i näringsidkarens inkomstdeklaration
 • Årsredovisning
  • K2, K3 och RFR 2
   • Påverkas normalt sett inte
  • K3 och RFR 2
   • Om differensen mellan avsättning och återföring bedöms som väsentlig påverkar det beräkningen av uppskjuten skatt

 

Koncernbidrag

Koncernbidragen påverkas också av de varierande bolagsskatterna. Här finns övergångsregler som justerar avdragseffekten från 100 % av lämnat koncernbidrag till 96-97 % beroende på kombinationer av räkenskapsår.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas inte eftersom reglerna om koncernbidrag inte gäller dem
 • Årsredovisning
  • K2, K3 och RFR 2
   • Påverkar skatteberäkningen

 

Primäravdrag för hyreshus

Extra avdrag för avskrivningar får göras med 2 % per år under de första sex åren. Det extra avdraget är dock bara en tidigareläggning, så den totala avskrivningstiden minskas från 50 år till 44 år om avskrivningsplan med 2 % per år tillämpas.

Det skattemässiga avdraget för avskrivningar är frikopplat från redovisningen.

 • Årsbokslut
  • K1 och K2
   • Påverkas med dubbel kostnad för avskrivning de första sex åren om avskrivningar bokförs med skattemässiga belopp, vilket är tillåtet
 • Årsredovisning
  • K2
   • Påverkas med dubbel kostnad för avskrivning de första sex åren om avskrivningar bokförs med skattemässiga belopp, vilket är tillåtet
  • K3 och RFR 2
   • Påverkas inte, eftersom avskrivning ska göras enligt plan utan påverkan av de skattemässiga avdragen
   • Skillnaden mellan bokförd kostnad och skattemässigt avdrag påverkar dock beräkningen av uppskjuten skatt

 

Uppskjuten skatt

I de fall uppskjuten skatt beräknas så påverkas redovisningen på flera områden, som framgår av de olika avsnitten ovan. KPMG har gett ut en vägledning 2018-06-01 som på ett kort och enkelt sätt berör några av aspekterna, Beaktande av sänkt bolagsskatt i redovisningen. Vägledningen är skriven av redovisningsspecialisterna Jörgen Nilsson och Carina Edlund. Den kan laddas ner kostnadsfritt från KPMGs hemsida Vad händer med redovisningen om bolagsskatten sänks? KPMGs artikel skrevs innan riksdagsbeslutet fattades, men nu vet vi ju att det blev som planerat. Artikeln och vägledningen stämmer alltså med lagstiftningen som nu har beslutats.

 

Lär dig hantera det nya regelverket

De nya reglerna berör alla företag, oavsett storlek eller företagsform. Du kan boka en genomgång hos ditt företag av den nya lagstiftningen (se Nya skatteregler för företag). Jag går då igenom både skattereglerna och deras påverkan på redovisningen med dig och dina kollegor, på plats hos er. Du är välkommen att höra av dig till mig på sidan Contact!


Get inspired in Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.