BFN Bokföringsnämnden

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) has released an updated version of the Swedish standard Application of RFR (Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, RFR), regarding how to apply IFRS in Sweden. The update is caused by a smaller change in Swedish legislation. Since the standard is applicable in Sweden the rest of this post will also be in Swedish.
In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat sitt allmänna råd om RFR, Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell Rapportering (BFNAR 2012:3). Uppdateringen innehåller anpassningar till ändrad lagstiftning, men bara på en enda punkt.

Uppdateringen beskrivs i det allmänna rådet BFNAR 2019:2 och träder i kraft 2019-05-03. BFN beslutade om uppdateringen 2019-05-03 och publicerade den 2019-05-23. Det uppdaterade allmänna rådet kan du ladda ner från BFNs hemsida (BFNAR 2012:3, version 2019-05-03).

Lagen om värdepappersmarknaden

2007-11-01 började den nya Lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) att gälla. Sedan dess har den ändrats ett antal gångar, varav den mest omfattande lagändringen gjordes 2018-01-03 (2017:679). Då flyttades också definitionen av reglerade marknader (börsplatser) från 1 kap. 5 § till 1 kap. 4 b §.

Nu har punkt 2 i det allmänna rådet om tillämpning av RFR följdändrats med den nya lagreferensen.

Allmänt om Tillämpning av RFR

Det allmänna rådet är mycket kortfattat, men ska inte underskattas.

Rekommendationerna från RFR överbryggar europeiska och svenska regler om finansiell rapportering för noterade företag. RFR är dock en privat organisation men verkar i kraft av att BFN i det allmänna rådet säger att IFRS-företag ska tillämpa RFR 1 för koncernredovisningen och RFR 2 för årsredovisningen i juridisk person.

Kedjan från globala regler till svensk tillämpning ser ut så här.

  1. Globala standarder för finansiella rapporter från noterade företag, IFRS, tas fram och underhålls av den privata organisationen IASB
  2. EU har tidigare antagit gällande standarder och tolkningar från IASB och dess företrädare IASC, med efterföljande krav på att företag noterade inom EU och EES ska följa dessa standarder för sin finansiella rapportering
  3. Nya och uppdaterade standarder och tolkningar från IASB granskas löpande av EFRAG ur europeisk synpunkt
  4. EFRAG lämnar en rekommendation till EU om ifall de nya eller ändrade standarderna kan antas av EU
  5. När EU har antagit en ny eller ändrad standard (vilket brukar bli enligt rekommendationen från EFRAG) ska den tillämpas av medlemsländerna i EU och EES efter eventuell nationell anpassning
  6. RFR följer löpande nya beslut från EU och uppdaterar sina rekommendationer RFR 1 för svenska koncerner och RFR 2 för svenska juridiska personer
  7. RFR, som är en privat organisation, verkar i kraft av det allmänna rådet från BFN om tillämpning av rekommendationer från RFR

De svenska anpassningarna i RFR 1 och RFR 2 handlar om att lösa konflikter med svensk lagstiftning om redovisning och om inkomstbeskattning. RFR 1 och 2 ges ut årligen, se t.ex. RFR 1 and RFR 2 for 2019 och Exception interests | Undantag för räntor i RFR 2 här på bloggen.

Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev