The Council for Financial Reporting in Sweden (RFR)

EN: 2019 editions of RFR on application of IFRS in Sweden has been published. They will be in force for fiscal years starting January 1, 2019 and later, to be applied by listed companies and other entities which applies international standards.

 SW: 2019 års utgåvor av RFR om tillämpning av IFRS i Sverige har publicerats. De ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare, av noterade företag och företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler.
About RFR

The Council for Financial Reporting (Rådet för Finansiell Rapportering) is a private organisation for adapting and developing generally accepted accounting principles and financial reporting for listed companies in Sweden.

RFR issues recommendations for application in Sweden of IFRS and their interpretations when respectively IFRS is adapted by the EU. RFR is also a part in the development of IFRS by opinions on drafts etc.

At the beginning of each year RFR releases updated versions of RFR 1 on consolidated accounts and RFR 2 on financial reports in legal entities. These recommendations lists adaptions of the EU adapted IFRS that are necessary for application in Sweden. The Swedish adaptions are mainly about solving conflicts with Swedish Annual Accounts Act and Swedish income tax legislation. 

IFRS in my publications and lectures

IFRS have a great impact on Swedish regulations for accounting, so it’s natural to refer to RFR in my Books and Articles (e.g. the article “Sale of Impaired Assets | Avyttring av nedskrivna tillgångar”).

The same goes for my lectures, whether they are for Wolters Kluwer (e.g. “Standards K2 [smaller companies] and K3 [larger companies] – The Linkage Between Accounting and Taxation”), Accountor Training (e.g. “International Regulations for Accounting”) or In my Own Management (e.g. “Regulations for Accounting and Their Relationship – global, regional, national”).

In Swedish

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS och deras tolkningar efter att respektive IFRS har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS genom remissvar på utkast m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering (BFNAR 2012:3), som senast uppdaterades den 22 september 2016.

Vid varje årsskifte publicerar RFR en uppdaterad RFR 1 om koncernredovisning och RFR 2 om redovisning för juridisk person. Rekommendationerna handlar främst om hur konflikter ska lösas mellan av EU antagna IFRS och svensk lagstiftning om redovisning (ÅRL) och inkomstbeskattning (IL).

Ändringar jämfört med RFR 1 och RFR 2 för 2018 anges i ändringsmeddelanden. Inga ändringar har gjorts i RFR 1 men däremot i RFR 2. Ändringsmeddelande avseende RFR 2 – december 2018 återfinns på RFRs hemsida under Ändringsmeddelanden. Ändringsmeddelandet omfattar bara 5 sidor, jämfört med förra årets 36 sidor, och beskriver alla förändringar sedan förra året eller varför förändringar inte har gjorts.

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med den officiella svenska översättningen av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS 2018. IFRS 2019 kommer ut i slutet av mars 2019.

Trots regelsamlingens stora omfattning är RFR 1 och RFR 2 bara på 11 respektive 35 sidor. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelserna från IFRS vid tillämpning i Sverige.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2019 publicerades på RFRs Hemsida den 14 december 2018 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

RFR 1 för 2019 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2018 (RFR 1 bilaga 1).

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i koncernredovisningen. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att uppnå detta inom ramen för ÅRL och  svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2019 publicerades på RFRs Hemsida den 14 december 2018 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2019-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

RFR 2 för 2019 har uppdaterats med nya och ändrade standarder jämfört med RFR 2 för 2018. Ändringarna beskrivs i ändringsmeddelandet som omfattar följande punkter.

  • Ändringar i IFRS 9: Rätt till förtida inlösen med negativ ersättning
  • Amendments to IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or Settlement
  • Amendments to IAS 28: Long-term interest in Associates and Joint Ventures
  • IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling
  • Annual improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle
  • Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards
  • Redaktionella ändringar

Nyheter sedan förra utgåvan

Sedan RFR 1 för 2018 publicerades har följande standarder och tolkningar antagits av EU fram den 13 december 2018 (bilaga 2 i RFR 1 och RFR 2).

a) Ändringar i IFRS 2: Klassificering och värdering av aktierelaterade
ersättningar
b) Ändringar i IAS 40: Ändring i användningsområdet för en förvaltningsfastighet
c) IFRIC 22 Transaktioner i utländsk valuta och förskottsersättning
d) Den årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2014-2016
e) IFRIC 23 Osäkerhet i fråga om inkomstskattemässig behandling
f) Ändringar i IFRS 9: Rätt till förtida inlösen med negativ ersättning

Nyheter som inte ingår 2019

RFR 1 och RFR 2 för 2019 tar inte hänsyn till standarder och tolkningar förrän de har antagits av EU. Tio standarder och tolkningar väntar på antagande av EU per den 13 december 2018 (bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

a) IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
b) Amendment to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
c) IFRS 17 Insurance Contracts
d) Amendments to IAS 28: Long-term interest in Associates and Joint Ventures
e) Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle
f) Amendments to IAS 19: Plan Amendment, Curtailment or Settlement
g) Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS Standards
h) Amendment to IFRS 3: Definition of a Business
i) Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material

IFRS i mina publikationer och föreläsningar

IFRS har stor påverkan på svenska regler för redovisning, så det är naturligt att referera till RFR i mina Böcker och Artiklar (t.ex. artikeln Sale of Impaired Assets | Avyttring av nedskrivna tillgångar).

Det samma gäller mina föreläsningar, vare sig de är för Wolters Kluwer (t.ex. “K2 och K3 – Sambandet redovisning och beskattning”), Accountor Training (t.ex. “Internationella redovisningsregler”) eller Egen regi (t.ex. “Regelverk för redovisning och deras samband – globalt, regionalt, nationellt”).


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev