Bild på Högsta Domstolen (HD) illustrerar rättsfall där HD rådfrågat Bokföringsnämnden (BFN) om när en avsättning för skadestånd ska tas upp i redovisningen
Högsta Domstolen, HD (Bild Zeke530, wikimedia.org, redigerad)

Förra året rådfrågade Högsta domstolen (HD) Bokföringsnämnden (BFN) om när i tiden ett företag ska göra en avsättning i redovisningen för ett möjligt skadeståndskrav. Jag berättade om svaret här.

Men hur gick det sedan?

Domen har kommit från HD och de gick på samma linje som BFN. En utdelning godkändes som tillåten, medan nästa utdelning blev olaglig. HD kallar domen för Foxhouse Holding efter namnet på ett av de inblandade företagen.

Fallet

Ett moderbolag tog emot utdelningar från ett dotterbolag 2015 och 2016, baserade på årsredovisningar för 2014 och 2015.

Men 2014 hade dotterbolaget gjort sig skyldigt till avtalsbrott. 2018 blev dotterbolaget skadeståndsskyldigt för avtalsbrottet enligt en skiljedom. Ingen av årsredovisningarna för 2014 och 2015 innehöll någon avsättning för risken för skadeståndsansvar.

Frågan från HD gällde om dotterbolaget borde ha gjort en avsättning i redovisningen för risken att bli skadeståndsskyldigt? Och när borde dotterbolaget i så fall ha gjort avsättningen?

Svaret har betydelse för beräkningen av utrymmet för värdeöverföringar från dotterbolaget.

Svaret från BFN

K3

Dotterbolaget tillämpade K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1). Svaret från BFN avser därför tillämpningen av K3.

BFN svarade att avsättning ska göras när risken för att behöva betala skadeståndet kan bedömas till högre än 50 %. Kravet på avsättning förutsätter också att det är möjligt att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet (21.4 K3).

BFN betonade att en avsättning för skadestånd ska göras redan när en motpart har möjlighet att framställa krav. Det betyder att skyldigheten att göra en avsättning kan inträda redan innan det finns en dom, skiljedom eller överenskommelse, till och med innan ett krav på skadestånd ens har framställts. Allt detta gäller dock bara om risken når upp till nivån “sannolik”, alltså överstiger 50 %.

Den situationen kan ha inträffat vid avtalsbrottet 2014, om sannoliketskravet kan anses vara uppfyllt då, eller 2015.

K2 ÅR

I min artikel om svaret från BFN (se första länken ovan) jämförde jag svaret ovan om K3 med regelverket K2 ÅR Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10).

Avsättning för tvist ska enligt K2 ÅR redovisas med det belopp som senast beslutats av myndighet eller domstol (16.9 K2 ÅR). Den situationen inträffade när skiljedomen föll 2018.

Tidpunkten för avsättning blir alltså olika beroende på om företaget tillämpar K3 eller K2 ÅR. Se dessutom upp med att regleringen kanske förändras från 2026, när BFN fastställer uppdateringarna av K3 och K2 ÅR i slutet av 2024!

Domen från HD

HD påtalar att värdeöverföringar bara får göras inom ramen för både beloppsspärren och försiktighetsregeln i ABL.

Brott mot dessa regler kan leda till krav på återbetalning eller återlämning för mottagaren av värdeöverföringen (återbäringsskyldighet). Om mottagaren inte kan uppfylla sin återbäringsskyldighet så blir styrelseledamot som medverkat till beslutet om värdeöverföring personligt ansvarig för värdet som fattas (bristtäckningsansvar).

HD kommer fram till att utdelningen 2015 var tillåten. Årsredovisningen för 2014 visade att det fanns utrymme för värdeöverföringen (utdelningen) både enligt beloppsspärren och försiktighetsregeln. Sannolikheten för ett skadeståndsansvar var inte så hög att en avsättning borde ha gjorts.

Däremot kommer HD fram till att utdelningen 2016 var olaglig. Sannolikheten för ett skatteståndsansvar hade ökat så pass att årsredovisningen för 2015 borde ha innehållit en avsättning för risken. Med en sådan avsättning fanns det inte utrymme för värdeöverföringen. Mottagaren av utdelningen dömdes därför till återbäringsskyldighet, utdelningen ska betalas tillbaka. Styrelseledamöterna dömdes till bristtäckningsansvar, de blir personligt ansvariga för belopp som mottagaren eventuellt inte kan betala tillbaka.

HD följde alltså svaret från BFN och gjorde en sannolikhetsbedömning för vart och ett av de aktuella räkenskapsåren.

Erfarenheter av domen

Jag bedömer att avsättningar av olika slag blir mindre vanliga ju mindre företagen är. I mindre företag, den stora mängden företag, tror jag därför att avsättningar är ovanliga. Jag tror också att det leder till en ovana hos oss redovisningskonsulter att bedöma och beräkna avsättningar, om vi huvudsakligen arbetar med mindre företag, och det är fallet för de flesta av oss.

Därmed finns det en risk för att avsättningar saknas i många fall där de skulle behöva göras i redovisningen.

Det behöver inte bara handla om skadeståndsansvar, något som ändå bör vara ganska ovanligt. Det kan handla om vanligare företeelser som till exempel avsättningar för framtida garantiutgifter, något som är aktuellt för alla företag som säljer varor eller tjänster med garanti. En sådan avsättning, i ett företag, som inte har gjort avsättningar tidigare, kan oförutsett påverka utrymmet för utdelningar.

Denna dom är därmed mer allmängiltig än vi kanske tror vid första anblicken!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev