Bild på samlingsvolymen FAR Redovisning 2024, som innehåller bland annat RedR 1 Om årsredovisning i aktiebolag (enligt K3).
FAR Redovisning 2024 (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se, beskuren)

I början av 2024 kom samlingsvolymen Redovisning 2024 från FAR. Den innehåller bland mycket annat årets uppdateringar av rekommendationer och uttalanden från FAR.

Ändringarna gäller alla tre rekommendationerna men inget av de sju uttalandena.

  • RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag
  • RedR 2 Kontrollbalansräkning
  • RedR 3 Redovisning av ställda säkerheter

Gemensamt för alla tre rekommendationerna är att ändringarna gäller från 1 januari 2024. Tidigare tillämpning är tillåten.

Jag saknar den vanliga formuleringen för ikraftträdande med koppling till räkenskapsår. Börjar ändringarna gälla för räkenskapsår som börjar 1 januari 2024 eller senare, eller för bokslut som upprättas från 1 januari 2024 och framåt?

Över till ändringarna!


RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag

Målgrupp: Aktiebolag som tillämpar K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), alltså i första hand större aktiebolag.

Bakgrunden är att K3 innehåller inga uppställningsformer för årsredovisningen utan hänvisar bara till årsredovisningslagen (ÅRL). RedR 1 kompletterar därför K3 och ÅRL beträffande utformningen av årsredovisningen. Övriga K-regler innehåller uppställningsformer för årsredovisningen och behöver därför inte motsvarande kompletteringar.

RedR 1 är den mest omfattande rekommendationen från FAR (72 sidor i 2024 års samlingsvolym).

Utöver redaktionella ändringar har följande större ändringar gjorts till 2024.

Avsnitt 5 Balansräkning

5.12 p. 25 Posterna Aktuella skattefordringar och Aktuella skatteskulder.

I K3 definieras aktuell skatt som inkomstskatt på årets skattepliktiga resultat (29.4 K3), i praktiken vad vi brukar kalla för bolagsskatt om det gäller ett aktiebolag. RedR 1 förtydligar sedan tidigare att aktuell skattefordran eller skatteskuld är inkomstskatt minskad med betalad preliminär skatt. Andra skatter ska i K3 redovisas i posten Övriga skulder (se längre ner).

FAR kommenterar att posterna Aktuell skattefordran och Aktuell skatteskuld är därmed snävare i K3 än begreppet Skattefordringar i posten Övriga fordringar och posten Skatteskulder i K2 ÅR Årsredovisning i mindre företag (BFNAR 2016:10) (4.7 K2 ÅR). K2 ÅR räknar upp att posten Skatteskulder innehåller skulder för inkomstskatt, fastighetsskatt eller motsvarande (fastighetsavgift, min kommentar), särskild löneskatt på pensionskostnader samt avkastningsskatt, minskade med betalad preliminär inkomstskatt. Motsvarande gäller för skattefordringar i posten Övriga fordringar, även om K2 ÅR inte räknar upp de olika skatterna och avgifterna där.

5.12 p. 43 Posten Övriga skulder.

Hur ska vi då redovisa andra skatter än inkomstskatt i K3? Andra skatter är i vanliga fall fastighetsskatt, fastighetsavgift, särskild löneskatt på pensionskostnader samt avkastningsskatt. Skuld för andra skatter än inkomstskatter ska redovisas under Övriga skulder, minskade med betalad preliminär skatt. Fordran för andra skatter ska däremot redovisas i posten Aktuell skattefordran, precis som fordran för inkomstskatt.

I 2024 års uppdatering av RedR 1 har FAR utvecklat resonemanget om avräkning av preliminär skatt. Företaget betalar den debiterade preliminärskatten i en klumpsumma varje månad, som inte är fördelad på vad som gäller inkomstskatt vad som gäller andra skatter. Företag som tillämpar K3 måste dock göra en sådan fördelning av den betalade preliminärskatten i bokslutet, mellan inkomstskatter och andra skatter.

Företag som tillämpar K2 ÅR har inget problem på den här punkten, eftersom alla skatter och avgifter redovisas tillsammans och därmed kan avräknas mot den preliminära skatten utan uppdelning.

Avsnitt 6 Kassaflödesanalys

6.8 p. 3 Posten Betald inkomstskatt.

Sista posten under Den löpande verksamheten i kassaflödesanalysen är Betald inkomstskatt. Liksom tidigare säger RedR 1 att här ska bara betalningar av inkomstskatt ingå, inte betalningar av andra skatter. 2024 års uppdatering av RedR 1 har FAR förtydligat att fördelningen av företagets skattebetalningar mellan inkomstskatter och andra skatter ska göras på samma sätt som i balansräkningen enligt 5.12.

RedR 1 säger också, oförändrat, att här ska inte betalningar av andra skatter tas upp. Var ska då betalningar av andra skatter tas upp i kassaflödesanalysen? Det framgår inte, åtminstone inte av denna punkt. Utan att ha lusläst samtliga punkter förmodar jag att betalningar av andra skatter bör tas upp i posten Rörelseresultat, eftersom motsvarande kostnader ingår i denna post.

Avsnitt 7 Noter

7.65 Dotterföretag och vissa andra företag (större företag)

Upplysning enligt 5 kap. 29-30 § ÅRL. RedR 1 har innehållit ett undantag från upplysningskravet för indirekta innehav i årsredovisning för juridisk person, men i koncernredovisningen måste upplysningen lämnas. FAR anser att undantaget saknar lagstöd i ÅRL. I 2024 års uppdatering av RedR 1 har FAR därför tagit bort undantaget för juridisk person, som nu alltså ska lämna uppgifter även om indirekta innehav.

7.109 Upplysningar till kassaflödesanalysen (större företag)

Upplysning enligt 7.18-21 K3. RedR 1 har innehållit ett undantag som med innebörden att företag fick klassificera koncernkonto som likvida medel enbart i juridisk person, alltså inte i koncernredovisningen. I 2024 års uppdatering av RedR 1 har FAR tagit bort undantaget så att koncernkonto ska ingå i likvida medel även i koncernredovisningen.


RedR 2 Kontrollbalansräkning

Målgrupp: Aktiebolag som tillämpar K2 ÅR eller K3 och 25 kap. ABL.

Avsnitt 2 Bakgrund

2.3 Rådrumsfristen mellan första och andra kontrollstämman.

RedR 2 har sedan tidigare beskrivit rådrumsfristen på 8 månader mellan första och andra kontrollstämman. I 2024 års uppdatering av RedR 2 har FAR lagt till ett förtydligande i form av hänvisning till lagrummet 25 kap. 13 § ABL ff.


RedR 3 Redovisning av ställda säkerheter

Målgrupp: Företag som tillämpar K3.

Avsnitt 2 överväganden

2.8 Ställda säkerheter för innehav utan bestämmande inflytande.

I 2024 års uppdatering av RedR 2 har FAR lagt till ett förtydligande om minoritetsintressen, att upplysningen ska avse hela beloppet för tillgångar och skulder som skulle tas bort ur koncernredovisningen om säkerheten tas i anspråk. Dessutom har ett exempel lagts till.


Välkommen till 2024 års upplaga av rekommendationer och uttalanden från FAR!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev