Bild på samlingsvolymen FAR Redovisning 2022 med bland annat RedR 1 om årsredovisning i aktiebolag enligt K3
FAR Redovisning 2022, under uppdatering till 2023 (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

I mitten av februari 2023 (vecka 7) kommer samlingsvolymen Redovisning 2023 från FAR. Vi kan då se fram emot uppdateringar av en rekommendation och ett uttalande.

Ändringarna gäller följande rekommendation och uttalande.

  • RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag
  • RedU 7 Värdering av tillgångar och skulder vid redovisning av företagsförvärv samt vid prövning av nedskrivningsbehov enligt IFRS

RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag

Rekommendationen avser aktiebolag som tillämpar K3 Årsredovisning och koncernredovisning (BFNAR 2012:1), alltså i första hand större aktiebolag.

Bakgrunden är att K3 innehåller inga uppställningsformer för årsredovisningen utan hänvisar bara till årsredovisningslagen (ÅRL). Därför kompletterar K3 ÅRL beträffande utformningen av årsredovisningen. Övriga K-regler innehåller uppställningsformer för årsredovisningen och behöver därför inte motsvarande kompletteringar.

RedR 1 är den mest omfattande rekommendationen från FAR (70 sidor i 2022 års samlingsvolym).

Utöver redaktionella ändringar har följande större ändringar gjorts till 2023.

Förvaltningsberättelsen

3.18 Förslag till vinstdisposition: FAR förespråkar att förslaget innehåller samtliga delposter under fritt eget kapital, även om (ÅRL) inte kräver att fria fonder tas med utom vid minskning av fri fond. Dessutom gör FAR ett förtydligande om fond för verkligt värde.

Resultaträkningen (funktionsindelad uppställning)

4.8 punkt 16 Övriga skatter: Text har tagits bort i kommentaren.

Balansräkningen

5.12 punkt 16 Andra långfristiga fordringar: Förtydligande av vad som ingår i posten.

5.12 punkt 22 Pågående arbeten för annans räkning: Förtydligande om successiv vinstavräkning, både för löpande räkning och fast pris.

Förändringar i eget kapital i juridisk person

5A.1 Presentation i egen räkning: Utveckling av exemplet.

Noter

7.109 Kassaflödesanalys: Förtydligande av upplysning om sammansättningen av likvida medel

7.110 Kassaflödesanalys: Förtydligande av upplysning om poster ifall de inte framgår av kassaflödesanalysen


RedU 7 Värdering av tillgångar och skulder vid redovisning av företagsförvärv samt vid prövning av nedskrivningsbehov enligt IFRS

Uttalandet avser att ge praktisk vägledning till företag som tillämpar regler för noterade företag och övriga IFRS-företag.

  • IFRS 3 Rörelseförvärv
  • IAS 38 Immateriella tillgångar
  • IAS 36 Nedskrivningar

Uttalandet kan enligt FAR även ge vägledning till företag som tillämpar K3, alltså i första hand större aktiebolag.

RedU 7 är det mest omfattande uttalandet från FAR (40 sidor i 2022 års samlingsvolym).

Utöver redaktionella ändringar har följande större ändringar gjorts till 2023.

Terminologi

Begreppet nyttjandeperiod ersätter det tidigare begreppet livslängd.

Ändringen är en naturlig anpassning till terminologin i ÅRL om avskrivning av anläggningstillgångar (4 kap. 4 § ÅRL).

Referenser till förarbeten

Nya fotnoter har lagts till med hänvisningar till var punkter med BCZ finns.

BCZ är förkortning för punkter i förarbeten till standarder från IASB (Basis for Conclusions). BCZ kan jämföras med författningskommentarer i svensk lagstiftning, där varje paragraf kommenteras med lagstiftarens avsikt. På samma sätt återfinns syften och överväganden bakom varje punkt i en standard i Basis for Conclusions.

Avsnitt 3 Fastställande av verkligt värde för enskilda tillgångar och skulder vid företagsförvärv m.m. (förvärvsanalys)

3.1, 3.4, 3.6, 3.19: Förtydligande av texterna till respektive punkt.

Avsnitt 4 Prövning av nedskrivningsbehov avseende individuella tillgångar och kassagenererande enheter inklusive goodwill

4.7: Sista meningen har tagits bort, om värderingsansats vid förvärvsanalysen respektive fastställande av verkligt värde.

Avsnitt 5 Kontroll av rimlighet och dokumentation

5.4: Tillägg i punkten om fördelning av goodwill till kassagenererande enheter

Bilaga 1 Värdering i samband med nedskrivningstest av goodwill under IAS 36

B 1.3 Val av metod: Texten har utvecklats.

B 1.34 Kassaflödesmetoden: Texten har utvecklats.

Välkommen till 2023 års upplaga av rekommendationer och uttalanden från FAR!


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev