Rådet för finansiell rapportering har publicerat RFR 1 och RFR 2 för 2024.
Nu finns RFR 1 och RFR 2 för 2024 tillgängliga för nedladdning (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Den 7 december 2023 kom nyhetsbrevet från Rådet för finansiell rapportering (RFR) om att årsuppdateringarna av RFR 1 och RFR 2 till januari 2024 finns att hämta på deras hemsida.

Rekommendationerna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2024 och senare av IFRS-företag (noterade företag och företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler).

Här följer länkar till hemsidan för RFR.

I förordet från RFR har du en bra beskrivning av utgångspunkterna för deras arbetssätt och deras rekommendationer.

Årets nyheter antagna av EU

Fram till 2023-12-05 har EU antagit följande nya och uppdaterade standarder och tolkningar sedan publiceringen av RFR 1 och RFR 2 för 2023 (bilaga 2 till RFR 1 och RFR 2 för 2024).

 1. Ändringar av IAS 12 Inkomstskatter
  • Internationell skattereform – Modellregler enligt andra pelaren
  • Kommentar: Pelare 2 = OECD om global minimiskatt
  • Kommentar: Ändringarna gäller fullt ut i Sverige, RFR bedömer att det saknas skäl att införa undantag eller tillägg i RFR 2 för 2024 (ändringsmeddelandet)
 2. Ändringar av IFRS 16 Leasingavtal
  • Leasingskuld i en sale and leaseback-transaktion
  • Kommentar: Ändringarna gäller fullt ut i Sverige, RFR bedömer att det saknas skäl att införa undantag eller tillägg i RFR 2 för 2024 (ändringsmeddelandet)

Nyheter ännu inte antagna av EU

EU har ännu inte antagit följande nya och uppdaterade standarder och tolkningar. De ska därmed inte tillämpas ännu och ingår inte i RFR 1 och RFR 2 för 2024 (bilaga 3 till RFR 1 och RFR 2 för 2024).

 1. Ändringar av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
  • Klassificering av skulder som långfristiga eller kortfristiga
  • Långfristiga skulder med villkor
  • Kommentar: Ändringarna gäller fullt ut i Sverige förutsatt att EU godkänner dem, RFR bedömer att det saknas skäl att införa undantag eller tillägg i RFR 2 för 2024 (ändringsmeddelandet)
 2. Ändringar av IAS 7 Rapport över kassaflöden
  • Finansieringsarrangemang med leverantörer
  • Kommentar: Ändringarna gäller fullt ut i Sverige förutsatt att EU godkänner dem, RFR bedömer att det saknas skäl att införa undantag eller tillägg i RFR 2 för 2024 (ändringsmeddelandet)
 3. Ändringar av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
  • Finansiella arrangemang med leverantörer
  • Kommentar: Ändringarna gäller fullt ut i Sverige förutsatt att EU godkänner dem, RFR bedömer att det saknas skäl att införa undantag eller tillägg i RFR 2 för 2024 (ändringsmeddelandet)
 4. Ändringar av IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser
  • Hur valutakursen ska fastställas när det inte är möjligt att växla företagets funktionella valuta mot en annan valuta, och vilka upplysningar som ska lämnas
  • Kommentar: Ändringarna gäller fullt ut i Sverige förutsatt att EU godkänner dem, RFR bedömer att det saknas skäl att införa undantag eller tillägg i RFR 2 för 2024 (ändringsmeddelandet)

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2024 omfattar 11 sidor. Rekommendationen innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2023 (RFR 1 bilaga 1). Därför finns det inget ändringsmeddelande för RFR 1 i år.

Standarder och tolkningar som har antagits av EU sedan RFR 1 2023 gäller därmed i Sverige utan undantag eller tillägg.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt de IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i sin koncernredovisning. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att kunna tillämpa antagna IFRS i juridisk person, men inom ramen för ÅRL och  svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2024 omfattar 34 sidor och har uppdaterats med av EU beslutade ändringar jämfört med RFR 2 för 2023, i förekommande fall med anpassningar till svensk lagstiftning.

Jag har beskrivit nyheterna för 2024 här.

Ändringsmeddelandet från 6 december 2023 innehåller en ändring jämfört med remissen 31 augusti 2023. Förslaget till ny punkt 6 för IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser infördes inte i RFR 2 för 2024. Rådets bedömning blev att ändringarna av IAS 21 ska tillämpas i juridisk person med beaktande av att företag ska tillämpa reglerna om redovisningsvaluta i svensk lag (4 kap. 6 § ÅRL). Därmed infördes inget nytt tillägg till IAS 21 i RFR 2 för 2024.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev