Logo IFRS
IFRS (Wikimedia Commons)

I går kom nyheten att Rådet för finansiell rapportering (RFR) har publicerat ett förslag till ändringsmeddelande.

Förslaget är öppet för synpunkter med sista svarsdag 1 november 2023.

RFR har inte publicerat något förslag till ändringar av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

I december 2023 bör vi kunna se fram emot årsuppdateringarna av RFR 1 och RFR 2 till år 2024 (årsuppdateringarna för 2023 publicerades 9 december 2022).

Uppdatering: Den 7 december 2023 publicerades årsuppdateringarna för 2024.

Ändringarna gäller IFRS-företag

RFR 2 ska tillämpas av juridiska personer som är IFRS-företag. Noterade företag ska tillämpa RFR 1 för koncernredovisningen och RFR 2 i juridisk person. Företag som frivilligt tillämpar IFRS ska också följa RFR 1 och RFR 2.

RFR löser konflikter i förekommande fall mellan IFRS och svensk lagstiftning, främst årsredovisningslagen och inkomstskattelagen.

RFR tar i förslaget till ändringsmeddelande upp 5 punkter.

Punkt 1: IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

IASB: Har ändrat klassificeringen av skulder som kortfristiga eller långfristiga, med nya upplysningskrav om låneskulder förenade med särskilda villkor under nästa tolvmånadersperiod.

EU: Förutsatt att EU godkänner ändringarna ska de tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2024 eller senare.

Sverige: RFR föreslår att ändringarna ska tillämpas fullt ut i juridisk person (inga undantag eller tillägg i RFR 2).

Min kommentar: Kan detta lösa den långvariga diskussionen om klassificering av fastighetslån? Frågan gäller lån som till sin karaktär är långfristiga, men som förnyas i form av ett nytt lån varje år.

Punkt 2: IAS 7 Rapport över kassaflöden och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar

IASB: Har infört nya upplysningskrav för att underlätta läsarens bedömning av företagens skulder, kassaflöden och likviditetsrisk.

EU: Förutsatt att EU godkänner ändringarna ska de tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2024 eller senare.

Sverige: RFR föreslår att ändringarna ska tillämpas fullt ut i juridisk person (inga undantag eller tillägg i RFR 2).

Punkt 3: IAS 12 Inkomstskatter

IASB: Har förtydligat att standarden ska tillämpas på inkomstskatter baserade på OECDs modellregler, men med ett obligatoriskt tillfälligt undantag från redovisning av uppskjuten skatt.

EU: Förutsatt att EU godkänner ändringarna ska de tillämpas retroaktivt för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 eller senare, men inte i delårsrapporter som avslutas under 2023.

Sverige: RFR föreslår att ändringarna ska tillämpas fullt ut i juridisk person (inga undantag eller tillägg i RFR 2).

Punkt 4: IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser

IASB: Har tagit fram vägledning för bedömning av om en valuta kan växlas mot en annan valuta, samt hur valutakursen ska fastställas om det inte är möjligt.

EU: Förutsatt att EU godkänner ändringarna ska de tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 eller senare.

Sverige: RFR föreslår att begreppet redovisningsvaluta ska användas i stället för funktionell valuta, samt ytterligare en ändring. För övrigt ska ändringarna enligt RFR tillämpas fullt ut i juridisk person (inga övriga undantag eller tillägg i RFR 2).

Punkt 5: IFRS 16 Leasingavtal

IASB: Har ändrat redovisningen av leasingskulden vid sale and leaseback, med vägledning för värdering av leasingskulden i efterföljande perioder.

EU: Förutsatt att EU godkänner ändringarna ska de tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2024 eller senare.

Sverige: RFR föreslår att ändringarna ska tillämpas fullt ut i juridisk person (inga undantag eller tillägg i RFR 2).

Återkommer efter årsuppdateringarna

Jag återkommer här på ekonomibloggen när RFR har publicerat årsuppdateringarna för 2024 av RFR 1 och RFR 2.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev