Förstasidorna till RFR 1 och RFR 2 för 2023, illustrerar att de nu är publicerade
RFR 1 och RFR 2 för 2023, © RFR (Bild © Peter Berg, peter@hpberg.se)

Idag 9 december 2022 kom nyhetsbrevet från Rådet för finansiell rapportering (RFR) om att årsuppdateringarna av RFR 1 och RFR 2 fastställdes igår 8 december 2022. De finns nu att hämta på hemsidan.

Rekommendationerna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2023 och senare av IFRS-företag (noterade företag och företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler).

Här följer länkar till hemsidan för RFR.

I förordet från RFR har du en bra beskrivning av utgångspunkterna för deras arbetssätt och deras rekommendationer.

Årets nyheter antagna av EU

Fram till 2022-12-08 har EU antagit följande nya och uppdaterade standarder och tolkningar sedan publiceringen av RFR 1 och RFR 2 för 2022 (bilaga 2 till RFR 1 och RFR 2 för 2023).

 1. Ändring av IFRS 17 Försäkringsavtal
  • Första gången IFRS 17 och IFRS 9 (Finansiella instrument) tillämpas – Jämförande information
  • Kommentar: RFR 2 för 2023 innehåller undantag från kravet att tillämpa IFRS 17
 2. Ändringar av IAS 12 Inkomstskatter
  • Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder som härrör från en enda transaktion
  • Kommentar: RFR 2 för 2023 nämner inte ändringen, alltså gäller den fullt ut
 3. Ändringar av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
  • Kommentar: RFR 2 för 2023 nämner inte ändringarna, alltså gäller de fullt ut
 4. Ändringar av IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel
  • Kommentar: RFR 2 för 2023 anger att hela standarden gäller, utan undantag eller tillägg

Nyheter ännu inte antagna av EU

EU har ännu inte antagit följande nya och uppdaterade standarder och tolkningar. De ska därmed inte tillämpas ännu och ingår inte i RFR 1 och RFR 2 för 2023 (bilaga 3 till RFR 1 och RFR 2 för 2023).

 1. Ändringar av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
  • Klassificering av skulder som långfristiga eller kortfristiga
 2. Ändringar av IFRS 16 Leasingavtal
  • Leasingåtagande i sale and leaseback

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2023 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2022 (RFR 1 bilaga 1). Därför finns det inget ändringsmeddelande för RFR 1 i år. Standarder och tolkningar som har antagits av EU sedan RFR 1 2022 gäller därmed i Sverige utan undantag eller tillägg.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i sin koncernredovisning. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att kunna tillämpa antagna IFRS i juridisk person, men inom ramen för ÅRL och  svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2023 har uppdaterats med av EU beslutade ändringar jämfört med RFR 2 för 2022, i förekommande fall med anpassningar till svensk lagstiftning.

Jag har beskrivit nyheterna för 2023 här.

Ändringsmeddelandet från 8 december 2022 innehåller ett tillägg jämfört med remissen 30 augusti 2022. Tillägget syftar på att RFR 2 redan i remissen medger undantag från IFRS 17 Försäkringsavtal, som därmed inte behöver tillämpas i juridisk person. Undantaget gäller även i den fastställda RFR 2, men nu med följande tillägg.

“För de företag som tillämpar undantaget från IFRS 17 i juridisk person erinras om upplysningskravet i IAS 1 att lämna upplysning om tillämpade redovisningsprinciper när de är väsentliga, till exempel avseende värdering, periodisering och klassificering i balans- och resultaträkning.”

Tillägg i ändringsmeddelandet för RFR 2

Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev