Från Örebro Airport, en av Sveriges regionala flygplatser (Bild Philip Myrtorp, unsplash.com, har beskurits)

Sverige har för närvarande 34 icke-statliga flygplatser (regionala flygplatser), organiserade i Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF). Flygplatserna finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder. 27 av de regionala flygplatserna har reguljärtrafik till över 100 destinationer i Sverige och utomlands.

Srf konsulterna (Srf) har ställt frågor till Bokföringsnämnden (BFN) om redovisning av bidrag till regionala flygplatser. BFN har nu publicerat ett brevsvar

Srf konsulterna (Srf) ska härvid inte blandas ihop med Svenska Regionala Flygplatser (SRF).

Redovisningsfrågor för regionala flygplatser kan låta som ett mycket specifikt och smalt område. Jag ser dock frågorna från Srf och svaren från BFN som allmängiltiga och därmed allmänintressanta. Därför tar jag upp brevsvaret här på ekonomibloggen.

Frågorna

Srf har frågat hur bidrag från kommuner eller regioner till regionala flygplatser ska redovisas vid tillämpning av K-regelverken för årsredovisningar.

 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2 ÅR)
 • BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Srf har observerat att kommunägda eller regionägda företag redovisar bidrag från ägarna på olika sätt. Enligt Srf är förekommer olikheterna särskilt i branschen regionala flygplatser. Olikheterna påverkar de finansiella rapporterna och deras användning. Srf ställer därför följande frågor till BFN.

 • Bör driftsbidrag bör redovisas som koncernbidrag, övriga rörelseintäkter eller tillskott som ska redovisas direkt mot eget kapital?
 • Anser BFN att bidragen bör redovisas som koncernbidrag om bidragsgivaren äger eller har ett inflytande på mer än 50 %?
 • Blir det någon skillnad om företaget tillämpar K2 ÅR eller K3?
 • Är det lämpligt att en regional flygplats tillämpar K2 ÅR?

Svaren

BFN besvarar frågorna från Srf på följande sätt.

 • Aktieägartillskott eller driftsbidrag
  • Först behöver transaktionen klassificeras
  • Klassificeringen kan göras med ledning av rättsfallet RÅ 2001 ref 28 I-II (om gränsdragningen mellan aktieägartillskott och driftsbidrag/näringsbidrag från kommun till kommunägda bolag)
  • Sedan ska relevanta regler i K2 ÅR eller K3 tillämpas
  • BFN kan inte uttala sig generellt om bidrag från ägare är aktieägartillskott eller driftsbidrag
  • Klassificeringen måste bedömas utifrån förhållandena i det enskilda företaget

BFN konstaterar att varken K2 ÅR eller K3 reglerar specifikt hur bidrag från en kommun eller en region ska redovisas i ett bolag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen eller regionen som bidragsgivare eller ägare.

Tillskott från ägare ska inte redovisas som intäkt. Offentliga bidrag ska redovisas som intäkt, utom bidrag för förvärv av en anläggningstillgång eller bidrag som ska återbetalas. Erhållna koncernbidrag ska redovisas som en bokslutsdisposition.

 • Koncernbidrag
  • Villkoren för koncernbidrag regleras i skatterätten (35 kap. IL), inte i redovisningsrätten
  • Det ligger därmed utanför BFNs uppdrag att uttala sig om en transaktion är ett koncernbidrag

Min kommentar: Srf frågar om bidragen bör redovisas som koncernbidrag om bidragsgivaren äger eller har ett inflytande på mer än 50 %. Med den gränsdragningen verkar Srf syfta på redovisningsrätten och definitionen av en koncern. I skatterätten krävs det dock att moderbolaget äger mer än 90 % i dotterföretaget för att kunna lämna koncernbidrag med skattemässig verkan (35 kap. 2 § IL).

 • Tillämpning av K2 ÅR för regionala flygplatser
  • Regelverket K2 ÅR är till för företag med enklare förhållanden
  • Det är varken möjligt eller lämpligt att BFN uttalar sig generellt om ett företag som driver en flygplats kan anses ha enklare förhållanden
  • Företaget måste självt bedöma om K2 ÅR är ett lämpligt regelverk för sin redovisning

Min kommentar: Inom BFN pågår en översyn av K-reglerna om årsredovisning, alltså K2 ÅR och K3. Nästa steg är att BFN sänder ut förslag till ändringar i en remiss hösten 2022. Översynen kan komma att medföra att gränsdragningen mellan vilka som ska tillämpa K3 och vilka som får tillämpa K2 ÅR ändras. Idag får mindre företag tillämpa K2 ÅR. Under översynen har flera parter framfört att företag framför allt i den övre delen av kategorin mindre företag mycket väl kan ha komplicerade förhållanden och att det därmed är olämpligt att de tillämpar K2 ÅR. Jag har skrivit om översynen här.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Mina bokningar 2023 | 2022 | 2021 | 2020

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD!

Vill du vara uppdaterad?

Gör som över 1 000 andra ekonomiproffs. Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg, varje månad!

Nyhetsbrev