RFR 1 och RFR 2 för 2020 är tillgängliga för nedladdning

Nu finns 2020 års versioner av RFR 1 Koncernredovisning och RFR 2 Årsredovisning i juridisk person tillgängliga för nedladdning! Rekommendationerna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2020-01-01 och senare, av noterade företag och av företag som frivilligt tillämpar internationella redovisningsregler.

  • For English summary see the end of this post

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS efter att respektive IFRS och tolkning har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS genom remissvar till IASB m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering (BFNAR 2012:3), som senast uppdaterades den 3 maj 2019 (BFNAR 2019:2).

Vid varje årsskifte publicerar RFR uppdateringar av RFR 1 om koncernredovisning och RFR 2 om redovisning för juridisk person. Rekommendationerna handlar främst om hur konflikter ska lösas mellan av EU antagna IFRS och svensk lagstiftning om redovisning (ÅRL) och inkomstbeskattning (IL).

Ändringar jämfört med RFR 1 och RFR 2 för föregående år anges i ändringsmeddelanden.

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med de officiella svenska översättningarna av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS-volymen 2019. I mars 2020 kommer IFRS-volymen 2020 ut.

Trots IFRS-regelverkets stora omfattning (ca 1 000 sidor) är RFR 1 och RFR 2 bara på 11 respektive 34 sidor 2020. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelserna från IFRS vid tillämpning i Sverige.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2020 publicerades på RFRs hemsida den 19 december 2019 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2020-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Till skillnad från tidigare finns det inga särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår under 2020.

RFR 1 för 2020 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2019 (RFR 1 bilaga 1). Därför finns inte heller något ändringsmeddelande för RFR 1.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i koncernredovisningen. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att uppnå detta inom ramen för ÅRL och  svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2020 publicerades på RFRs hemsida den 19 december 2019 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2020-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Till skillnad från tidigare finns det inga särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår under 2020.

RFR 2 för 2020 har uppdaterats med nya och ändrade standarder jämfört med RFR 2 för 2019. Ändringarna beskrivs i Ändringsmeddelande avseende RFR 2 – december 2019 (RFR 2 bilaga 1). Ändringsmeddelandet omfattar bara 5 sidor och beskriver alla förändringar sedan förra året eller varför förändringar inte har gjorts.

  • Amendment to IFRS 3 Business Combinations
  • Amendments to IAS 1 and IAS 8: Definition of Material
  • Interest Rate Benchmark Reform (Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7)
  • Redovisning när juridisk person tillämpar RFR 2 för första gången – IFRS 1
  • Redovisning av filialer utanför EES-området – IAS 21
  • Ändrad redovisningsprincip för låneutgifter – IAS 23

Beträffande IAS 23 har det tillfälliga undantaget under 2019 upphävts från och med 2020. Undantaget gällde kravet på retroaktiv omräkning vid byte av redovisningsprincip från aktivering till kostnadsföring av ränta. Jag har beskrivit undantaget under 2019 i artikeln Undantag för räntor i RFR 2.

Nyheter 2019 som har antagits av EU (RFR 1 och 2)

Sedan RFR 1 för 2019 publicerades har följande standarder och tolkningar antagits av EU fram den 17 december 2019 (bilaga 2 i RFR 1 och RFR 2).

a) Ändringar i IAS 28: Långsiktiga intressen i intresseföretag och joint ventures
b) Den årliga förbättringscykeln för IFRS-standarder 2015-2017
c) Ändringar i IAS 19: Planändring, reducering eller reglering
d) Ändringar av hänvisningar till konceptuellt ramverk i IFRS-standarder
e) Ändringar i IAS 1 och IAS 8: Definition av väsentlig

Nyheter som inte har antagits av EU ännu (RFR 1 och 2)

RFR 1 och RFR 2 för 2019 tar inte hänsyn till standarder och tolkningar förrän de har antagits av EU. Fem standarder och tolkningar väntar på antagande av EU per den 17 december 2019 (bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

a) IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
b) Amendment to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
c) IFRS 17 Insurance Contracts
d) Amendment to IFRS 3: Definition of a Business
e) Interest Rate Benchmark Reform (Amendments to IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7)

IFRS i mina publikationer och föreläsningar

IFRS har stor påverkan på svenska regler för redovisning, så det är naturligt att referera till RFR i mina böcker, artiklar och föreläsningar (se Nätbutiken).


English Summary

2020 editions of RFR on application of IFRS in Sweden has been published. They are in force for fiscal years starting January 1, 2020 and later, to be applied by listed companies and other entities who applies international standards.

RFR 1 is about consolidated accounts and RFR 2 deals with financial reports for legal entities. These recommendations lists adaptions of the EU accepted IFRS. The Swedish adaptions are mainly about solving conflicts with Swedish Annual Accounts Act and Swedish income tax legislation. 

The Council for Financial Reporting (Rådet för Finansiell Rapportering) is a private organisation for adapting and developing generally accepted accounting principles and financial reporting for listed companies in Sweden.

IFRS have a great impact on Swedish regulations for accounting, so it’s natural to refer to RFR in my books, articles and lectures (see the Web Shop).


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter


Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev