What about accounting in bankruptcy? | Hur fungerar bokföring i konkurs?
What about accounting in bankruptcy? | Hur fungerar bokföring i konkurs? (Photo: Public Domain Pictures)

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) recently issued a draft on a standard on accounting in bankruptcy (“konkurs”). The draft is an update of an older statement, only meant to adapt it to the present way of standardsetting.

Since the standard will be applicable in Sweden the rest of this post is in Swedish.
In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 19 juni 2019 om remiss av ett allmänt råd Bokföring i konkurs. Det handlar om en anpassning av ett gammalt uttalande till dagens form för normgivning, att i stället ge ut allmänna råd. BFN gör ingen ändring i sak.

Så här ser tidplanen ut.

 • 2019-06-19 Beslut om remiss
 • 2019-07-01 Remissen sändes ut
 • 2019-07-01 Publicering på BFNs hemsida
 • 2019-09-13 Sista svarsdag
 • 2019-12-31 Det befintliga uttalandet upphävs
 • 2020-01-01 Det allmänna rådet träder i kraft

Dagens uttalande om bokföring i konkurs

Sedan den 1 juli 1988 gäller uttalandet Bokföring i konkurs (BFN U 87:10. Det är det enda uttalandet som finns kvar sedan BFN upphävde 31 uttalanden och annan äldre normgivning i ett beslut 2017-12-08 (BFNAR 2017:4). Se mer under avsnittet Upphävda regler i min artikel Many News from BFN / Mycket nytt från BFN från den 3 januari 2018.

Det 32 år gamla uttalandet är på två sidor och innehåller bara löptext. I avsnitten Bakgrund och BFNs bedömning beskrivs hur ett konkursbo ska skötas vad gäller den ekonomiska administrationen. Mycket är återgivning av regler i konkurslagen.

Det nya allmänna rådet om bokföring i konkurs

BFN avdramatiserar remissen med att ingen ändring i sak är avsedd. Det handlar bara om “en anpassning till att BFN numera utvecklar god redovisningssed genom att ge ut allmänna råd” (ur remissbrevet).

Strukturen är dock starkt förändrad. Det gamla uttalandets två sidor löptext har förvandlats till två sidor allmänt råd som i 10 korta punkter lägger fast vad som ska gälla, på ett betydligt rakare sätt än tidigare. All återgivning av regler från annat håll har skalats bort.

Det allmänna rådet gäller konkursförvaltare, men det kan vara intressant även för dig som företagare eller rådgivare att veta vad som händer i redovisningen efter en konkurs. En del kommer du säkert att känna igen!

 • Varje konkursbo ska ha en separat bokföring som också hålls åtskild från konkursförvaltarens egen bokföring
 • Bokföringen ska ge en översikt över konkursens gång och ställning samt vara underlag för förvaltarens redovisningar och utdelningsförslag
  • Jämför med bokföringslagen, som säger att det ska gå att “överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat” (5 kap. 1 § BFL)
 • Det ska finnas verifikationer med löpnummer till affärshändelserna
 • Bokföringen ska organiseras så att den ger underlag för
  1. kontroll över tillgångarna
  2. översikt över konkursens gång och ställning
  3. förvaltarens redovisningar och utdelningsförslag
  4. bedömning av om konkursboets drift bör fortsätta eller avslutas
 • Betalningarna ska kunna hänföras till de olika förmånsrättsslagen
 • Obetalda fakturor ska inventeras och förtecknas senast vid redovisningen till tillsynsmyndigheten
 • Kundfordringar och leverantörsskulder som uppkommer under den fortsatta driften ska bokföras
 • Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) ansvarar för utvecklingen av god redovisningssed på detta område, utöver detta allmänna råd från BFN

Nu får vi se vad remissinstanserna säger!


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev