K1 för handelsbolag (Bild: Wikimedia Commons)

K1 för handelsbolag (Bild: Wikimedia Commons)

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) pauses it’s project to create a simplified standard on annual accounts for partnerships.

Since the standard will be applicable in Sweden the rest of this post is in Swedish.
In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) gör uppehåll i sitt arbete med att skapa en vägledning om förenklat årsbokslut för handelsbolag (K1 för handelsbolag – vad händer?).

BFN har påbörjat en utredning tillsammans med Skatteverket (SKV) och hur K1 för handelsbolag skulle kunna utformas. Januariavtalet mellan S, C, L och MP, från 2019-01-11 inför regeringsbildningen, innehåller dock en punkt om att genomföra en omfattande skattereform (punkt 4). En av delpunkterna är förenklade skatteregler. BFN har därför beslutat att avvakta utvecklingen och återkomma till K1 för handelsbolag i början av 2020.

Förenklat årsbokslut

Bokföringslagen (BFL) innehåller tre alternativ för olika typer av företag om hur de ska avsluta den löpande bokföringen: årsredovisning, årsbokslut och förenklat årsbokslut. Det förenklade årsbokslutet får upprättas av företag som har en nettoomsättning på normalt högst 3 mkr per år och som inte måste upprätta årsredovisning (6 kap. 3 § BFL).

Lagstiftningen om det förenklade årsbokslutet är mycket kort, den består bara av tre meningar (6 kap. 5 § BFL). Ett förenklat årsbokslut ska:

  • Bestå av en resultaträkning och en balansräkning
  • Upprättas enligt god redovisningssed
  • Upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form
  • Skrivas under enligt årsredovisningslagen (2 kap. 7 § ÅRL) i tillämpliga delar

För att kunna upprätta ett årsbokslut behövs mer alltså hjälp än vad BFL erbjuder. Det får vi just genom K1-reglerna. BFN har hittills tagit fram K1-regler för två kategorier av företag.

  • K1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (2006:1)
  • K1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (2010:1)

Andra verksamheter som inte behöver upprätta årsredovisning måste upprätta ett fullständigt årsbokslut, även om de är så små att de får upprätta ett förenklat årsbokslut enligt BFL. Skälet är att reglerna i BFL inte räcker till för tillämpningen och K1 saknas. Just den situationen är handelsbolagen i.

Handelsbolag

Handelsbolag med en eller flera juridiska personer bland delägarna måste upprätta årsredovisning oavsett storlek på verksamheten (6 kap. 1 § BFL). För dem faller alltså frågan om årsbokslut, varken förenklat eller fullständigt är tillåtet.

Handelsbolag med bara fysiska personer som delägare ska däremot upprätta årsbokslut, om de inte frivilligt upprättar en årsredovisning. Sådana handelsbolag får upprätta förenklat årsbokslut enligt BFL om årsomsättningen brukar vara högst 3 mkr. Men i praktiken går inte det förrän ett K-regelverk finns på plats för dem.

När befintliga K1 skapades genomfördes också samordnade ändringar i skattelagstiftningen, som möjliggjorde de långtgående förenklingarna i regelverken. BFN skulle vilja lika stora förenklingar för handelsbolagen i ett K1-regelverk för dem, men det går inte med dagens skattelagstiftning. De kommer då till ett vägval, att antingen utforma en K1 inom ramen för dagens skattelagstiftning eller (återigen) försöka få de nödvändiga ändringarna av skattereglerna till stånd.

Nu har vi dock fått en till faktor att ta hänsyn till, nämligen hur en skattereform kan komma att utformas och i vilken grad det kan påverka K1-arbetet för handelsbolag. Jag förstår att man vill avvakta i det här läget. Frågan är dock om vi vet så mycket mer i början av 2020 att BFN och SKV kan återuppta arbetet då?

Jag hoppas att K1 för handelsbolag inte blir en långbänk, utöver att vi redan ligger 13 år efter den tidpunkt när enskilda näringsidkare fick sitt K-regelverk. Som jag nämnde 2019-06-13 (BFN Update Limits | Uppdatering Gränsvärden) så lider BFN dock av resursbrist, så vi får hoppas på utökade anslag i statsbudgeten. Det har också Srf konsulterna begärt i ett Öppet brev till finansministern nyligen.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev