Uppdaterad vägledning Gränsvärden

The Swedish Accounting Standards Board (BFN) has released an updated version of the Swedish standard Limits (Gränsvärden), regarding classifications when preparing financial reports. The update is caused by new Swedish legislations. Since the standard is applicable in Sweden the rest of this post will also be in Swedish.
In Swedish

Bokföringsnämnden (BFN) har uppdaterat Gränsvärden (BFNAR 2006:11). Uppdateringen innehåller anpassningar till ny lagstiftning, men bara på några få punkter.

Uppdateringen beskrivs inte i något allmänt råd från BFN och saknar datum för ikraftträdande. BFN beslutade om uppdateringen 2019-05-03 och publicerade den 2019-05-23. Den uppdaterade vägledningen kan du ladda ner från BFNs hemsida (BFNAR 2006:11, version 2019-05-03).

Ny lag om ekonomiska föreningar

2018-07-01 började den nya Lagen om ekonomiska föreningar (2018:672) att gälla. Sedan dess har den ändrats tre gånger.

Gränsvärden har nu följdändrats redaktionellt, men utan nyheter i sak. På fyra ställen har laghänvisningar följdändrats.

 • Inledning
  • Ändrad lagreferens
 • Lagregler
  • Ändrade lagreferenser i återgiven lagtext från Årsredovisningslagen (ÅRL) och Bokföringslagen (BFL)
  • Kommentar till 6 kap. 1 § ÅRL

Allmänt om Gränsvärden

Jag tror att vägledningen kan vara relativt okänd för många. Därför beskriver jag den kort här.

Vägledningen ger dig hjälp med definitioner och beräkningar av gränsvärden för att avgöra vilka K-regler som ska tillämpas. När den publicerades 2006 upphörde samtidigt det allmänna rådet Innebörden av begreppet medelantal anställda (BFNAR 2002:7). Det har kritiserats eftersom det gamla allmänna rådet innehöll mer stöd för beräkning av antal anställda än vägledningen gör.

Vägledningen ska tillämpas av alla som är bokföringsskyldiga enligt BFL. Särregler beskrivs för ideella föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser med flera.

Innehåll i Gränsvärden

Vägledningen har följande innehåll.

 • Större eller mindre företag
  • Medelantalet anställda
  • Balansomslutning
  • Nettoomsättning
 • Större eller mindre koncerner enligt ÅRL (med och utan elimineringar)
  • Medelantalet anställda
  • Balansomslutning
  • Nettoomsättning
 • Större eller mindre koncerner enligt BFL (utan elimineringar)
  • Medelantalet anställda
  • Balansomslutning
  • Nettoomsättning
 • Exempel
  1. Större eller mindre företag?
  2. Större eller mindre företag?
  3. Beräkningar av medelantalet anställda
  4. Beräkningar av medelantalet anställda i ideella föreningar

Läsanvisningar

Uppdateringarna av Gränsvärden har varit rent tekniska genom åren. Vägledningen har fortfarande den gamla strukturen med Allmänt råd i ett inledande avsnitt och därefter Kommentarer, separat i ett eget avsnitt längre bak. Det är tyvärr som gjort för att missa väsentlig information.

Det är viktigt att du kommer ihåg avsnittet Kommentarer när du läser det allmänna rådet. Kommentarerna är mer lättillgängliga än det allmänna rådet och det är här du hittar den bästa hjälpen. Titta också på exemplen!

Jag ser ett starkt behov av att uppdatera formen för vägledningen, inte bara det tekniska innehållet. Vägledningen bör anpassas till formen för nyare vägledningar, såsom K2 Årsbokslut och K2 Årsredovisning. Där kommer kommentarerna nämligen i direkt anslutning till varje allmänt råd.

BFN lider dock av resursbrist, så första steget är troligen utökade anslag i statsbudgeten. Det har också Srf konsulterna begärt i ett Öppet brev till finansministern nyligen.

Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning hos ditt företag, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, följ mig på bloggen och på YouTube.


Visit the Web Shop and get inspired! | Besök Nätbutiken och bli inspirerad!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to this Blog by Email

Newsletter  |  Nyhetsbrev