Consultant Journey - 3 years with the blog | 3 år med bloggen

Consultant Journey – 3 years with the blog | 3 år med bloggen (Picture: Pixabay)

EN: Today, three years ago, I posted for the first time on this blog.

That very first post from August 2, 2015 was about the finalizing of my book Performance and Income Planning and the post title was Manuscript drop. Since then a lot of things has happened. For the blog, for me and surely for you. Just think about it, where were you in your life three years ago?

SW: Idag, för tre år sedan, publicerade jag mitt första inlägg på bloggen.

Just det första inlägget, från den 2 augusti 2015, handlade om färdigställandet av min bok Resultat- och inkomstplanering och inlägget hette Manuslämning. Sedan dess har mycket hänt. För bloggen, för mig och säkerligen för dig. Tänk bara, var befann du dig i ditt liv för tre år sedan?
Steady Flow of Posts  |  Stadigt flöde av inlägg

EN: Since the beginning it’s been 113,000 words in 220 posts during these three years – Here’s top 5.

SW: Sedan start har det blivit 113 000 ord i 220 inlägg under dessa tre år – Här är top 5.

 1. New BAS Chart of Account  |  Nya BAS 2017
 2. BAS Chart of Accounts 2018  |  BAS-kontoplanen 2018
 3. The Web Shop  |  Nätbutiken
 4. Is there Audit Harmonization in Europe?
 5. Article in Bulletinen on Bonuses  |  Redovisning av tantiem

Steady development  |  Stadig utveckling

EN: Many times I have things to tell which doesn’t deserve an entire post, but well deserves to be mentioned. That’s why this year I created the new section Today, with one-liners of interesting day-by-day events. This new section quickly rises to a new top position in this years visitor rankings, let’s see how it ends!

SW: Många gånger har jag något att berätta som inte förtjänar ett eget inlägg, men väl förtjänar att nämnas. Därför har jag i år skapat den nya avdelningen Idag, om dagliga konsulthändelser på ett par rader. Denna nya avdelning stiger snabbt till en ny topposition i årets besöksranking, vi får se hur det slutar!

Globalization at it’s finest  |  Globalisering när den är som bäst

Visitors to the blog from a great part of the world | Besökare till bloggen från en stor del av världen

Visitors to the blog comes from a great part of the world | Besökare till bloggen kommer från en stor del av världen (Graph: WordPress)

EN: By now the blog have visitors from 81 countries, covering a great part of the world – Here’s top 5.

SW: Vid det här laget har bloggen besökare från 81 länder, som tillsammans täcker en stor del av världen – Här är top 5.

 1. Sweden  |  Sverige
 2. USA
 3. Thailand
 4. Germany  |  Tyskland
 5. Canada  |  Kanada

Steady Increase of Visitors  |  Stadigt fler besökare

 

The number of visitors is growing steadily | Antalet besökare växer stadigt

The number of visitors is growing steadily | Antalet besökare växer stadigt (Graph: WordPress)

EN: As you can see the visitors are coming more and more frequently. Patience and endurance pays over time.

SW: Som du ser blir antalet besökare allt fler. Tålamod och uthållighet lönar sig med tiden.

 • 2016: Growth compared to last year  |  Tillväxt jämfört med förra året + 357 %
  • To be fair – The blog was only active 5 months during 2015  |  För att vara rättvis – Bloggen var bara aktiv 5 månader under 2015
 • 2017: Growth compared to last year  |  Tillväxt jämfört med förra året + 71 %
  • Not bad!  |  Inte illa!
 • 2018: Already achieved compared to last year  |  Redan uppnått jämfört med förra året 78 %
  • Not bad after only 7 months  |  Inte illa efter bara 7 månader

Are we looking forward to a new record year 2018?  |  Ser vi fram emot ett nytt rekordår 2018?

 • Yes, on September 18, 2018 we already passed the numbers for all of 2017!  |  Ja, redan den 18 september 2018 passerade vi antalen från hela 2017!  Growing Blog  |  Bloggen växer

Thank you

EN: Thank you to all you visitors. I also know there’s a lot of attention to my posts on Facebook and LinkedIn about the blog, even when it hasn’t resulted in a visit. Many initiated comments certifies that. You make it worth it for me to maintain and develop this economy blog. Welcome back dear reader – and subscribe here below to my posts now, to not miss anything!

SW: Tack till er alla för ditt besök. Jag vet också att det finns mycket uppmärksamhet om mina inlägg på Facebook och LinkedIn om bloggen, även när det inte har resulterat i ett besök. Många initierade kommentarer intygar det. Du gör det värt för mig att underhålla och utveckla denna ekonomiblogg. Välkommen tillbaka kära läsare – och prenumerera här nedanför på inläggen nu, så du inte missar något!


Get inspired in the Web Shop  |  Inspireras i Nätbutiken

Consultant’s Diary Today  |  Konsultens dagbok Idag

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.