BAS 2017 Svensk Redovisning Bokföringsboken Bokslutsboken K2 K3 ÅRL Årsredovisningslagen

Last week the new BAS Chart of Accounts was released, BAS 2017. So what’s new? Text in Swedish follows.

Nya BAS 2017

För en vecka sedan kom årets upplaga av Bokföringsboken och Bokslutsboken. Innehållet är uppdaterat för att stödja den senaste utvecklingen inom redovisningen. Så vad är nytt?

Koncerner

1351 Andelar i börsnoterade företag har namnändrats till

 • 1351 Andelar i noterade företag

Jag utgår från att namnändringen är en anpassning till BFN:s allmänna råd Definitioner och begrepp (BFNAR 2007:4), som uppdaterades 2016-09-22 (se inlägget Several News from BFN, avsnittet Uppdaterat allmänt råd om definitioner och begrepp).

Osäkra fordringar

Hanteringen av osäkra fordringar enligt tidigare utgåvor av BAS-kontoplanen har varit opraktisk.

Mats Brockert konstaterar i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016) att bokslutsbokens exempel för dessa konton inte speglar hur nedskrivningar av kundfordringar brukar redovisas (avsnittet Fördjupningsdelen i BAS-böckerna).

Följande konton slopas nu.

 • 1515 Osäkra kundfordringar
 • 1535 Osäkra kontraktsfordringar
 • 1565 Osäkra kundfordringar hos koncernföretag

Obeskattade intäkter

Obeskattade upphovsmannaintäkter, skogsintäkter etc. hanteras i inkomstdeklarationen och konton i BAS-kontoplanen behövs inte.

Peter Nilsson behandlar bakgrunden till en del av ändringarna i artikeln Kontoförändringar till 2017 för skogskonto och skogsskadekonto (Bulletinen 3/2016). Bland annat lyfter han fram att ingen avsättning krävs i redovisningen enligt skattereglerna för skogskonto och skogsskadekonto. Troligen saknas därför möjlighet att redovisa obeskattade reserver i dessa fall, enligt både årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens normgivning.

Följande konton slopas nu.

 • 2180 Obeskattade intäkter
 • 2181 Obeskattade upphovsmannaintäkter
 • 2182 Obeskattade skogsintäkter
 • 2185 Obeskattade skogsintäkter
 • 8880 Förändring av obeskattade intäkter
 • 8881 Avsättning upphovsmannakonto
 • 8882 Återföring upphovsmannakonto
 • 8885 Avsättning skogskonto
 • 8886 Återföring från skogskonto

Mats Brockert kommenterar de slopade kontona i artikeln Nya K2-regler och uppdaterade BAS-böcker för 2017 (Bulletinen 4/2016), avsnittet Borttagna konton 2017.

Arbetsgivaravgifter

Vi har flera ändringar av arbetsgivaravgifterna  under 2016 och 2017 och det påverkar kontoplanen på många punkter. Företag som har separata lönesystem bör dock enligt mig välja att låta bli indelning av lönekostnader på konton utifrån olika nivåer på arbetsgivaravgifterna, för att hålla nere antalet konton.

Det nyinförda växa-stödet, för den först anställde i enskild näringsverksamhet, täcks med följande konton.

 • 7013 Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21 % – Nytt namn och ny kontoinstruktion
  • F.d. 7013 Löner till kollektivanställda 25,26 % – Slopat
 • 7213 Lön växa-stöd tjänstemän 10,21 % – Nytt namn och ny kontoinstruktion
  • F.d. 7213 Löner till tjänstemän 25,46 % – Slopat

För anställda födda 1937 och tidigare betalas särskild löneskatt med 6,15 %. Följande konton berörs.

 • 7035 Löner till kollektivanställda 6,15 % – Nytt namn
  • F.d. 7035 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
 • 7036 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda) 6,15 % – Nytt namn
  • Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
 • 7235 Löner till tjänstemän 6,15 % – Nytt namn
  • 7235 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
 • 7236 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare 6,15 % (utlandsanställda) – Nytt namn
  • F.d. Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)(avgiftsbefriade)
 • 7534 Särskild löneskatt förvärvsinkomster 6,15 % – Oförändrat

För anställda födda 1938 och senare som har fyllt 65 år före årets ingång betalas förutom särskild löneskatt 6,15 % även ålderspensionsavgift med 10,21 %, sammanlagt 16,36 %. Under 2017 gäller detta personer födda 1938-1951. Följande konton berörs.

 • 7034 Löner kollektivanställda 16,36 % – Nytt namn
  • F.d. 7034 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) (utlandsanställda)
 • 7233 Löner till tjänstemän och företagsledare 16,36 % (utlandsanställda) – Slopat
 • 7234 Löner till tjänstemän och företagsledare 16,36 % (utlandsanställda) – Nytt namn
  • F.d. 7234 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet)
 • 7520 Avgifter 16,36 % – Oförändrat 

För anställda födda 1991 och senare var arbetsgivaravgiften nedsatt till 25,46 % t.o.m. maj 2016, sedan slopades ungdomsrabatten. Följande konton berörs.

 • 7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda) – Slopat
 • 7223 Löner till företagsledare 25,46 % – Slopat
 • 7560 Arbetsgivaravgifter 25,46 % – Slopat

Fastigheter

Ytterligare ändringar och kompletteringar kommer att behövas framöver beträffande konton och kontoinstruktioner för en rad fastighetsrelaterade frågor. Jag beskriver detta i artikeln Fastigheter (Bulletinen 3/2016).

Tantiem

Alla konton som behövs för redovisning av tantiem finns redan i BAS 2016, men kontoinstruktionerna bör utvecklas. Jag berör detta i artikeln Tantiem (Bulletinen 4/2016). Mitt inlägg om detta blev snabbt ett av de mest besökta inläggen på denna blogg!

Summering

Jag är en entusiastisk anhängare till BAS-konceptet, som har stor betydelse för att förenkla och effektivisera redovisningen för oss ekonomer både i vardagen och vid upprättande av årsbokslut eller årsredovisningar.

Förtjänster

Förtjänsterna är många: Strukturerat för att följa logiken i uppställningsformerna för årsredovisningen, vid inkomstdeklarationen och för statistisk uppgiftslämning till SCB bara för att nämna några synkroniseringar. En annan viktig fördel är att kontoplanen är utförligt dokumenterad genom kontoinstruktionerna i Bokföringsboken, med exempel i Bokslutsboken.

Den årliga uppdateringen borgar dessutom för att redovisningen hänger med i utvecklingen. Åtminstone ett exemplar bör därmed finnas på varje ekonomiavdelning, varje redovisningsbyrå och varje revisionsbyrå. Detta kan jag säga eftersom jag själv inte har del i produktionen av BAS-produkterna!

Dessutom finns bokföringsboken tillgänglig på engelska – The Accounting Manual med senaste uppdatering från 2016. Jag använder den engelska utgåvan ofta när jag undrar över bra översättningar av specifika svenska fackuttryck.

Att få tag i BAS-produkterna

BAS-kontoplanen i tabellform finns att ladda ner fritt som PDF-fil eller Excel-fil från BAS-kontogruppens hemsida. Deras hemsida har dock inte uppdaterats ännu, än så länge är det BAS 2016 som finns där.

De utmärkta böckerna Bokföringsboken och Bokslutsboken beskrivs också på hemsidan, men även här är det fortfarande BAS 2016 som återges på startsidan. Beställningslänkarna från respektive bok leder till tomma sidor och fungerar inte.

Du kan i stället följa denna länk och beställa böckerna till förmånligt pris hos Wolters Kluwer. Gör det!


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?
You’re welcome to comment my blog
and please feel free to sign up as a follower

Resultat- och inkomstplanering Fastigheter Bulletinen Svensk Skattetidning SvSkt Pågående arbeten Tantiem

©Peter Berg

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Publications and Lectures
Stay informed: Newsletter

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

BAS 2017 Svensk Redovisning Bokföringsboken Bokslutsboken K2 K3 ÅRL Årsredovisningslagen