BFN Bokföringsnämnden

The governmental body The Swedish Accounting Standards Board (Bokföringsnämnden, BFN) have released three updates on standards and a suggested new chapter on cash flow for the standard on financial statements for smaller entities (K2 ÅR).

The standards applies to Swedish entities so I’ll comment the news in Swedish.


Ändrade lagar 2016

Årsredovisningslagen (ÅRL, lag om ändring 2015:813) genomgick omfattande förändringar som trädde i kraft 2016-01-01, med några följdändringar även i bokföringslagen (BFL, lag om ändringar 2015:821).

Ändringarna gäller räkenskapsår som börjar 2016-01-01 och senare. BFN arbetar med att uppdatera vägledningar m.m. till lagstiftningen såsom den ser ut efter ändringarna.

Uppdaterad vägledning om bokföring

BFN:s vägledning Bokföring (BFNAR 2013:2) har fått uppdaterade hänvisningar till BFL och ÅRL på tre punkter, nämligen beträffande byte av redovisningsvaluta (mellan de allmänna råden 2.7 och 2.8), räkenskapsinformation (allmänt råd 7.5) och förvaring utomlands av utrustning och medier (allmänt råd 8.4).

Den nya versionen av vägledningen är daterad 2016-09-22 och finns att hämta på BFN:s hemsida.

Uppdaterat allmänt råd om definitioner och begrepp

börs stock noterad listed

BFN:s allmänna råd Definitioner och begrepp (BFNAR 2007:4) definierar begrepp som rör noterade företag enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

BFN har använt begrepp som inte längre förekommer i lagstiftningen, t.ex. noterade företag där lagstiftningen numera använder begreppet upptagen till handel i stället för noterad. I stället för att ändra i alla allmänna råd, uttalanden och vägledningar till de nya begreppen så har BFN valt att definiera begreppen genom detta allmänna råd. Bakgrunden förklaras i ett Uttalande om definitioner och begrepp.

Punkt 1 b), som definierar noterade företag, har uppdaterats från “företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel…” till “företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel…”. Ändringen till det bredare begreppet överlåtbara värdepapper är en följdändring till det begrepp som numera används i ÅRL.

Den nya versionen av det allmänna rådet, och uttalandet, är daterade 2016-09-22 och finns att hämta på BFN:s hemsida.

Uppdaterat allmänt råd om tillämpning av rekommendationer från RFR

BFN:s allmänna råd Tillämpning av rekommendationer från Rådet för Finansiell Rapportering (BFNAR 2012:3) har uppdaterats beträffande vilka företag som ska tillämpa RFR 2.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer handlar om hur internationella regler för redovisning tillämpas i Sverige, liksom RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Punkt 2 i BFN:s allmänna råd har utökats med att företag med överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel (dvs. noterade företag, se föregående avsnitt) ska tillämpa RFR 2. Terminologin stämmer med det begrepp som används i ÅRL från 2016.

Ändringen av det allmänna rådet är daterad 2016-09-22 och finns att hämta på BFN:s hemsida.

Remiss nytt kapitel i K2 ÅR om frivillig kassaflödesanalys

inbetalning utbetalning kassaflöde kassaflödesanalys

BFN:s vägledning Årsredovisning i mindre företag har remissbehandlats och förväntas bli fastställd i slutet av november 2016. Remissversionen beskrivs i mitt inlägg 2016-08-04 New K-standard for SME (K2 ÅR).

K2 har inte gett möjlighet att upprätta kassaflödesanalys som en del av årsredovisningen, men i remissvaren har det framförts önskemål om att öppna den möjligheten. BFN föreslår nu att företag som tillämpar K2 ÅR ska få upprätta kassaflödesanalys frivilligt och i så fall låta den ingå som en del av årsredovisningen.

BFN har nu sänt ut ett förslag regler om kassaflödesanalys som placeras i ett nytt kapitel sist i K2 ÅR. Förslaget sändes ut på remiss 2016-10-19 och remisstiden går ut 2016-11-08.

Reglerna och exemplet för den frivilliga kassaflödesanalysen baseras på Kapitel 7 – Kassaflödesanalys i K3, men har anpassats till begrepp och regler i K2 ÅR.

Enligt K3 ska kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt eller direkt metod (7.8 K3) och det finns ett exempel för vardera metoden. Enligt förslaget till frivillig kassaflödesanalys i K2 ÅR ska enbart den indirekta metoden få användas (21.9 K2 ÅR). Begränsningen till en metod syftar till att hålla nere antalet regler. Den indirekta metoden utgår från resultatet som sedan justeras för transaktioner som inte är in- eller utbetalningar.

Bägge metoderna utmynnar i att visa förändringar av verksamhetens likvida medel, fördelat på löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet (21.3 K2 ÅR, 7.2 K3).

Remissversionen av Kapitel 21 – Frivilligt upprättad kassaflödesanalys finns att hämta på BFN:s hemsida, liksom remissbrev och konsekvensanalys.

Föreläsningar

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om nya ÅRL och om K-reglerna med alla förändringar som är på gång.

  1. Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Boka (Contact)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.