Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1 RFR 2 IFRS

From January 1, 2018 the new editions of RFR 1 and RFR 2 are in force (text in Swedish follows further below).
About RFR

The Council for Financial Reporting (Rådet för Finansiell Rapportering) is a private organisation for adapting and developing generally accepted accounting principles and financial reporting for listed companies in Sweden.

RFR issues recommendations for application in Sweden of IFRS and their interpretations (se my post IASB Plan for 2017-2021), after respectively IFRS is adapted by the EU. RFR is also a part in the development of IFRS by opinions on drafts etc.

At the beginning of each year RFR releases updated versions of RFR 1 on consolidated accounts and RFR 2 on financial reports in legal entities. These recommendations lists adaptions of the EU adapted IFRS that are necessary for application in Sweden. The Swedish adaptions are mainly about solving conflicts with Swedish Annual Accounts Act and Swedish income tax legislation. Now the 2018 versions are in force.

IFRS in my publications and lectures

IFRS have a great impact on Swedish regulations for accounting, so it’s natural to refer to RFR in my Books and Articles (e.g. the article “Sale of Impaired Assets”).

The same goes for my lectures, whether they are for Wolters Kluwer (e.g. “Standards K2 [smaller companies] and K3 [larger companies] – The Linkage Between Accounting and Taxation”), Accountor Training (e.g. “International Regulations for Accounting”) or In my Own Management (e.g. “Regulations for Accounting and Their Relationship – global, regional, national”).

In Swedish

Från 1 januari gäller de nya versionerna av RFR 1 och RFR 2.

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS och deras tolkningar (se mitt inlägg (IASB Plan for 2017-2021), efter att respektive IFRS har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS genom remissvar på utkast m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering (BFNAR 2012:3), som senast uppdaterades den 22 september 2016 (se inlägget Several News from BFN).

Vid varje årsskifte publicerar RFR en uppdaterad RFR 1 om koncernredovisning och RFR 2 om redovisning för juridisk person. Rekommendationerna handlar främst om hur konflikter ska lösas mellan av EU antagna IFRS och dels ÅRL, dels svenska skatteregler. Nu börjar uppdateringarna för 2018 gälla.

Ändringar jämfört med RFR 1 och RFR 2 för 2017 anges i Ändringsmeddelande avseende RFR 2 – januari 2018 som återfinns på Ändringsmeddelanden på RFR:s hemsida. Ändringsmeddelandet omfattar 36 sidor och beskriver alla förändringar sedan förra året, eller varför förändringar inte har gjorts.

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med den officiella svenska översättningen av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS 2017 och omfattar 978 sidor. IFRS 2018 kommer ut under mars 2018.

Trots regelsamlingens stora omfattning är RFR 1 och RFR 2 bara på 11 respektive 35 sidor. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelser från IFRS vid tillämpning i Sverige.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2018 publicerades på RFR:s Hemsida den 21 december 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2018-01-01 och senare. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Sedan RFR 1 från januari 2017 har följande standarder och tolkningar antagits fram till den 12 december 2017 (RFR 1 bilaga 2).

a) IFRS 16 Leasingavtal
b) Ändringar i IAS 12: Redovisning av uppskjutna skattefordringar för orealiserade förluster
c) Ändringar i IAS 7: Upplysningsinitiativet
d) Förtydliganden av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
e) Ändringar i IFRS 4: Tillämpning av IFRS 9 Finansiella instrument tillsammans med IFRS 4 Försäkringsavtal

RFR 1 för 2018 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2017 (se RFR 1 bilaga 1).

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i koncernredovisningen. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att uppnå detta inom ramen för ÅRL och  svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2018 publicerades på RFR:s Hemsida den 21 december 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2018-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

RFR 2 för 2018 har uppdaterats med nya och ändrade standarder jämfört med RFR 2 för 2017. Ändringarna beskrivs i ändringsmeddelandet.

Nyheter som inte ingår 2018

RFR 1 och RFR 2 för 2018 tar inte hänsyn till standarder och tolkningar förrän de har antagits av EU. Tio standarder och tolkningar väntar på antagande av EU per den 12 december 2017 (bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

a) IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
b) Amendment to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
c) Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement of Sharebased Payment Transactions
d) Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property
e) IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Consideration
f) Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle
g) IFRS 17 Insurance Contracts
h) IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments
i) Amendments to IFRS 9: Prepayment Features with Negative Compensation
j) Amendments to IAS 28: Long-term interest in Associates and Joint Ventures

IFRS i mina publikationer och föreläsningar

IFRS har stor påverkan på svenska regler för redovisning, så det är naturligt att referera till RFR i mina Böcker och Artiklar (t.ex. artikeln “Avyttring av nedskrivna tillgångar”).

Det samma gäller mina föreläsningar, vare sig de är för Wolters Kluwer (t.ex. “K2 och K3 – Sambandet redovisning och beskattning”), Accountor Training (t.ex. “Internationella redovisningsregler”) eller Egen regi (t.ex. “Regelverk för redovisning och deras samband – globalt, regionalt, nationellt”).


Besök Nätbutiken och bli inspirerad!
Visit the Web Shop and get inspired!

Method: Bringing Theory to Practice
Results: Web Shop
Stay Informed: Newsletter

Subscribe to Blog by Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts.