IFRS materiality 5 five year work plan

The IASB have published their overall to-do list for the next five years (Swedish version follows further below).

 • Central theme Better communication in financial statements
  • Review of how financial information is presented and grouped together
  • Enhance disclosures
  • Support electronic reporting via the IFRS Taxonomy
 • Completing large projects
  • New standard IFRS 17 Insurance Contracts (to be issued 2017)
  • Revised Conceptual Framework (to be issued 2017)
 • Supporting implementation
  • Develop support, also online, for stakeholders
   • Implementing new IFRS
   • Maintaining existing IFRS through IFRS Interpretations Committee and post-implementation reviews
 • Focusing the research programme
  • Reduce number of research projects
  • Ensure timely completion

Among other on-going projects are:

 • Definition of Materiality, affecting IAS 1 Presentation of Financial Statements and IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (exposure draft within six months from December 16, 2016)
 • Rate-regulated Activities (discussion paper within six months)
 • Next comprehensive review of IFRS for SME (starting 2019)

Here you can find the current IFRS Work Plan.

IFRS are mainly for consolidated accounts of listed companies and other large companies of public interest. The structure and content does, however, also have impact on regional directives (such as The EU) and national legislation and standards so some of the principles can affect also smaller entities. Because of this it’s of general interest what’s happening within the IASB.

 • IASB: International Accounting Standards Board
 • IFRS: International Financial Reporting Standards
 • IAS: International Accounting Standards
 • SME: Small and Medium-sized Enterprises

IASB:s plan för 2017-2021

IASB har publicerat sin övergripande att-göra-lista för de kommande fem åren.

 • Huvudtema Bättre kommunikation i finansiella rapporter
  • Översyn av hur finansiell information presenteras och grupperas
  • Förstärkning av tilläggsupplysningar
  • Stöd för elektronisk rapportering via IFRS-taxonomin
 • Slutför stora projekt
  • Ny standard IFRS 17 Försäkringskontrakt (publiceras 2017)
  • Uppdatering Ramverk (publiceras 2017)
 • Stöd införande
  • Utveckla support, inklusive online-support, för intressenter
   • Börja tillämpa nya IFRS
   • Underhålla befintliga IFRS genom IFRS Tolkningskommitté och genom översyn efter införanden
 • Fokusera forskningsprogrammet
  • Minska antalet forskningsprojekt
  • Se till att tidplaner hålls

Här är några andra pågående projekt som förtjänar att nämnas.

 • Definition av väsentlighetsprincipen, påverkar IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 Redovisningsprinciper, ändrade bedömningar och fel (utkastinom sex månader från nu)
 • Räntereglerade aktiviteter (diskussionsunderlag inom sex månader från 16 december 2016)
 • Nästa omfattande översyn av IFRS för SME (påbörjas 2019)

Här hittar du aktuell Arbetsplan för IFRS.

IFRS avser huvudsakligen koncernredovisningen för börsnoterade bolag och andra stora företag av samhällsintresse. Struktur och innehåll har dock inflytande även på regionala direktiv (såsom EU) och nationell lagstiftning och standardsättning, så några av principerna kan påverka även mindre verksamheter. På grund av detta är det av allmänt intresse vad som händer inom IASB.

 • IASB: International Accounting Standards Board
 • IFRS: International Financial Reporting Standards
 • IAS: International Accounting Standards
 • SME: Små och medelstora företag

Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

 1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
 2. Book / Boka (Contact)
 3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.