Rådet för Finansiell Rapportering RFR RFR 1 RFR 2 IFRS

The Council for Financial Reporting (Rådet för Finansiell Rapportering, RFR) is a private organisation for adapting and developing generally accepted accounting principles and financial reporting for listed companies in Sweden (text in Swedish follows further below).

RFR issues recommendations for application in Sweden of IFRS and their interpretations (se my post IASB Plan for 2017-2021), after respectively IFRS is adapted by the EU. RFR is also a part in the development of IFRS, since RFR issues opinions on drafts etc.

In the beginning of every year RFR publish an updated RFR 1 on consolidated accounts and RFR 2 on financial reports in legal entities. These recommendations lists adaptions of the EU adapted IFRS necessary for application in Sweden, for instance due to national tax reasons. Now the 2017 versions are published.


Årets RFR 1 och RFR 2

Om RFR

Rådet för Finansiell Rapportering (RFR) är en privat organisation för anpassning och utveckling av god redovisningssed och finansiell rapportering för börsnoterade företag i Sverige.

RFR ger ut rekommendationer för svensk tillämpning av IFRS och deras tolkningar (se mitt inlägg (IASB Plan for 2017-2021), efter att respektive IFRS har antagits av EU. RFR deltar också i utvecklingen av IFRS, genom remissvar på utkast m.m.

Samspelet mellan normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) och rekommendationer från RFR regleras i BFNAR 2012:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, senast uppdaterad den 22 september 2016 (se inlägget Several News from BFN).

I början av varje år publicerar RFR en uppdaterat RFR 1 om koncernredovisning och RFR 2 om redovisning för juridisk person. Rekommendationerna innehåller avvikelser från av EU antagna IFRS vid tillämpning i Sverige, t.ex. på grund av nationella skatteregler. Nu har uppdateringarna för 2017 kommit.

IFRS på svenska

FAR ger varje år ut en samlingsvolym med den officiella svenska översättningen av IFRS, tolkningar m.m. Den senaste utgåvan är IFRS 2016 som omfattar 794 sidor. IFRS 2017 kommer ut i mars 2017.

Trots regelsamlingens stora omfattning är RFR 1 och RFR 2 bara på 11 respektive 32 sidor. Förklaringen ligger i att RFR 1 och RFR 2 bara beskriver avvikelser från IFRS vid tillämpning i Sverige.

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner

RFR 1 för 2017 publicerades på RFR:s Hemsida den 9 januari 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2017-01-01 och senare. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Sedan RFR 1 från januari 2016 har följande standarder och tolkningar antagits (citerat från bilaga 2).

a) Investmentföretag: Tillämpning av konsolideringsundantaget (Ändringar i IFRS 10, IFRS 12 och IAS 28)
b) IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder inklusive ändringar i IFRS 15: Ikraftträdandedatum IFRS 15
c) IFRS 9 Finansiella instrument

RFR 1 för 2017 innehåller inga nya tillägg eller undantag jämfört med RFR 1 för 2016.

RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Enligt IAS-förordningen från EU ska börsnoterade företag upprätta koncernredovisning enligt IFRS som har antagits av EU, medan juridiska personer ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL).

RFR har dock som princip att finansiell rapportering för moderföretag ska hålla samma kvalitet som rapportering för koncerner. RFR 2 säger därför att noterade juridiska personer ska tillämpa samma IFRS som i koncernredovisningen. RFR 2 innehåller tillägg och undantag som behövs för att uppnå detta inom ramen för t.ex. svensk skattelagstiftning.

RFR 2 för 2017 publicerades på RFR:s Hemsida den 9 januari 2017 och ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 2017-01-01 och senare, utom när något annat anges för en specifik standard etc. Särskilda anvisningar för brutna räkenskapsår finns på hemsidan.

Ändringar jämfört med RFR 2 för 2016 anges i Ändringsmeddelande avseende RFR 2 – januari 2016 som återfinns under Arkiv på RFR:s hemsida.

RFR 2 för 2017 har uppdaterats med följande nya och ändrade standarder jämfört med RFR 2 för 2016.

  • IAS 7 Kassaflödesanalys:Tillägg om ytterligare upplysningskrav
  • IAS 12 Inkomstskatter: Tillägg om uppskjuten skatt vid orealiserade förluster
  • IFRS 9 Finansiella instrument: Delvis införande
  • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder: Förtydliganden
  • IFRS 16 Leasing: Delvis införande

Nyheter som inte ingår 2017

RFR 1 och RFR 2 för 2017 tar inte hänsyn till standarder och tolkningar förrän de har antagits av EU. Följande har inte antagits av EU per 2016-12-31 (citerat från bilaga 3 i RFR 1 och RFR 2).

a) IFRS 14 Regulatory Deferral Accounts
b) IFRS 16 Leases
c) Amendment to IFRS 10 and IAS 28: Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
d) Amendments to IAS 12: Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses
e) Amendment to IAS 7: Disclosure Initiative
f) Clarifications to IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
g) Amendments to IFRS 2: Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions
h) Amendments to IFRS 4: Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts
i) Amendments to IAS 40: Transfers of Investment Property
j) IFRIC 22 Foreign Currency Transactions and Advance Considerations
k) Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle


Lectures / Föreläsningar

Keep yourself updated by education! I give lectures on legislation and standards for accounting, as well as other economic topics.

Håll dig uppdaterad genom att gå på kurs! Jag håller föreläsningar om lagstiftning och K-regler för redovisning, liksom om andra företagsekonomiska ämnen.

  1. Choose lecture / Välj föreläsning (Publications & Lectures)
  2. Book / Boka (Contact)
  3. And-or buy the books! / Och-eller köp böckerna! (Publications & Lectures)
Wolters Kluwer Böcker Peter Berg Fastigheter Resultat- och inkomstplanering

“Performance and Income Planning” and “Real Estates” (Photography Peter Berg)

Comment and follow

Do you have opinions on this post?

You’re welcome to comment my blog,
and please feel free to sign up as follower

Bringing Theory to Practice
Publications & lectures

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.