Bild på EU-kommissionens ena huvudkontor, i Bryssel, illustrerar EU-anpassning av investeraravdraget.
EU-kommissionen i Bryssel – Sveriges lagstiftning om investeraravdrag har EU-anpassats (Bild Thijs ter Haar, flickr.com)

Reglerna om investeraravdrag i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, har anpassats till senaste ändringen av EU-reglerna om statliga stöd.

De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2024 och tillämpas vid köp av andelar från 1 juli 2024 och framåt.

Nu gällande regler om investeraravdrag

Investeraravdraget är ett avdrag i inkomstslaget kapital för fysiska personer som köper andelar i ett företag av mindre storlek.

Köparen: Köpet ska göras i samband med företagets bildande eller vid en nyemission. Investeraravdrag kan också göras vid köp av lagerbolag. Köparen måste vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna för att få avdraget.

Avdraget: Köparen får avdrag för hälften av betalningen för andelarna. Avdraget görs i inkomstslaget kapital med 30 %. I praktiken blir avdraget 15 % av köpet eftersom det gäller för halva betalningen av andelarna. Avdrag är högst 650 000 kronor per person och år. Det motsvarar köp av andelar för högst 1,3 mkr. Om flera personer investerar i ett och samma företag får det sammanlagda underlaget för investeraravdrag gällande det företaget uppgå till högst 20 mkr per år.

Företaget: Ska vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening eller ett motsvarande utländskt bolag med fast driftställe i Sverige. Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse och ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor. Företaget får inte vara i ekonomiska svårigheter.

Verksamhet: Vid tidpunkten för köparens investering ska företaget inte ha varit verksamt på någon marknad, eller ska ha varit verksamt på en marknad mindre än 7 år efter sin första försäljning på en produktmarknad eller tjänstemarknad.

Om företaget förvärvat 25 procent eller mer av verksamheten från någon annan så ska även den förvärvade verksamheten beaktas vid bedömningen. Denna gränsdragning förändras 1 juli 2024, se nedan!

Spärr 2 år bakåt: Inget investeraravdrag om den fysiska personen som köper andelar i företaget, eller någon närstående till köparen, har ägt andelar i företaget under året för köpet (förvärvsåret) eller något av de 2 kalenderåren före förvärvsåret.

Spärr 5 år framåt: Investeraravdraget ska återföras till beskattning om köparen säljer andelarna, eller tar emot en värdeöverföring från företaget som överstiger ett jämförelsebelopp, under 5 år närmast efter betalningsåret.

Jämförelsebeloppet är företagets redovisade resultat året före värdeöverföringen, multiplicerad med ägarandelen i företaget (43 kap. 6 § IL).

Reglerna om investeraravdrag finns i 43 kap. IL.

Investeraravdraget från 1 juli 2024

Verksamhet: Vid tidpunkten för köparens investering ska företaget inte ha varit verksamt på någon marknad, eller ha varit verksamt på en marknad mindre än 7 år efter sin första försäljning på en produktmarknad eller tjänstemarknad (43 kap. 16 a § IL, så långt oförändrat). Därefter ändras kravet på bedömning av förvärvad verksamhet, om företaget har köpt mer än 25 % av verksamheten från någon annan, till att gälla köp av verksamhet i allmänhet utan gränsvärde.

I stället införs nya gränsdragningar i en ny paragraf (43 kap. 16 b § IL). Regeln om att inte ha varit verksam på någon marknad alls, eller mindre än 7 år, behöver inte tillämpas om nettoomsättningen i den förvärvade verksamheten under föregående räkenskapsår var mindre än 10 % av företagets egen nettoomsättning.

Om verksamheten förvärvades under företagets första räkenskapsår ska jämförelsen i stället göras med företagets nettoomsättning fram till förvärvet av verksamheten.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev