En domarklubba illustrerar regeringens åtgärder i kampen mot ekonomisk brottslighet.
Domarklubba, verktyg i kampen mot ekonomisk brottslighet (Bild George Hodan, publicdomainpictures.net, beskuren)

Regeringen har avlämnat en lagrådsremiss som visar hur de tänker gå vidare med betänkandet Bolag och brott (SOU 2023:34). Lagrådets uppgift är att göra en juridisk granskning av förslagen. Efter lagrådets yttrande är nästa steg en proposition till riksdagen för beslut.

Lagrådsremissen innehåller förslag på 7 områden för att motverka brottslighet genom företag, som en del i bekämpningen av den kriminella ekonomin.

 • Avsnitt 5: Kontrollerna av Bolagsverkets register skärps
 • Avsnitt 6: Straffet för brott mot målvaktsförbudet skärps
 • Avsnitt 7: Det straffrättsliga skyddet mot företagskapningar skärps
 • Avsnitt 8: Förseningsavgifterna höjs
 • Avsnitt 9: Möjligheten till kontroll av ekonomiska föreningars årsredovisningar stärks
 • Avsnitt 10: Skyddet mot brottslighet i stiftelser skärps
 • Avsnitt 11: Revisionsplikt för små aktiebolag

Redigerat 3 juli 2024: I betänkandet finns också ett förslag om att slopa reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist och kontrollbalansräkning i aktiebolagslagen. Förslaget har välkomnats av näringslivet men finns inte med i lagrådsremissen. Av lagrådsremissen framgår bara att förslaget “bereds dock vidare inom regeringskansliet”.

Men vi börjar med revisionsplikten. Därefter går jag kort igenom vart och ett av de övriga avsnitten. Sist i artikeln skriver jag om när de nya reglerna ska börja gälla.

Avsnitt 11: Revisionsplikt

Enligt utredningsdirektiven (dir. 2021:115 från 22 december 2021) skulle utredningen redovisa fördelar och nackdelar med dagens undantag från revisionsplikt för små aktiebolag, och med ett återinförande av allmän revisionsplikt. Utredningen tog inte ställning i frågan men lämnade lagförslag till allmän revisionsplikt enligt direktiven.

Direktiven beslutades av dåvarande regeringen Magdalena Andersson den 22 december 2021. Betänkandet avlämnades enligt tidplan den 22 juni 2023, men till nuvarande regeringen Ulf Kristersson.

Från näringslivet har tanken på att slopa undantaget från revision för små bolag kritiserats starkt. Kritiken omfattar bland annat att revisionen genomförs i efterhand och därmed inte kan förhindra ekonomisk brottslighet.

Först nu vet vi alltså hur den nuvarande regeringen Ulf Kristersson ser på saken. Regeringen uttalar i lagrådsremissen:

“… det har visat sig vara svårt att påvisa att avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag har lett till förlorade skatteintäkter.

Revision kan också antas ha betydelse för möjligheten att upptäcka och förebygga brott, inte sällan överskattas dock revisorns möjligheter i detta avseende. Som utredningen konstaterar går det i dagsläget inte att göra någon närmare bedömning av i vilken utsträckning som förekomsten av en revisor direkt eller indirekt förhindrar kriminalitet.”

Lagrådsremissen s. 71

Lagrådsremissen lyfter också fram att det svenska undantaget från revisionsplikt är ytterst begränsat i ett EU-perspektiv. Jag håller med, undantaget skulle enligt min mening behöva höjas snarare än tas bort.

“Det ska också framhållas att Sverige internationellt sett redan har högt ställda krav på revision. Inom EU är det endast tre länder som har mer långtgående regler för revisionsplikt än Sverige. Den stora majoriteten EU-länder har inte krav på revision i företag som har upp till 50 anställda och balansomslutning eller nettoomsättning på högst 4 miljoner euro. En återinförd revisionsplikt för små aktiebolag skulle göra att kraven i Sverige i ännu högre grad än i dag skulle avvika från vad som gäller i många andra länder, vilket riskerar att medföra en konkurrensnackdel för svenska företag.”

Lagrådsremissen s. 71

9 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) säger att det svenska undantaget från revisionsplikt gäller aktiebolag som överskrider högst en av följande gränser under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

 • Medelantalet anställda: 3 personer
 • Balansomslutning (summa tillgångar): 1,5 mkr
 • Nettoomsättning: 3 mkr

2 § revisionslagen (1999:1079) innehåller samma undantag från revisionsplikt för handelsbolag med juridisk person som delägare.

Viktigast av allt, regeringens slutsatser.

Ett återinförande av revisionsplikten för små företag, i syfte att förebygga och beivra brott, skulle innebära att ett brett kollektiv av skötsamma småföretagare skulle få bära kostnaden för att motverka oegentligheter och regelöverträdelser i en minoritet av företagen. För att en sådan reglering ska vara motiverad måste det kunna fastslås att de positiva konsekvenserna för de skötsamma företagen, och för samhället i stort, står i proportion till kostnaderna. Enligt regeringens mening kan den slutsatsen inte dras.

Mot den bakgrunden bedömer regeringen att det för närvarande inte finns tillräckliga skäl att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag.

Lagrådsremissen s. 71-72

Ett mycket viktigt och i mina ögon helt riktigt besked!

Vi går vidare helt kort på de övriga områdena i remissen.

Avsnitt 5: Bolagsverkets kontroller

Regeringen har redan beslutat om ändring av 5 a § förordningen med instruktion för Bolagsverket (2007:1110), med ikraftträdande 1 april 2024. Ändringen klargör att kontroller ingår som en viktig del i Bolagsverkets uppdrag. Målen är bland annat att förhindra användningen av målvakter i bolagsregistret och att rätta till fel i registret över verkliga huvudmän.

I lagrådsremissen finns ytterligare förslag om förstärkta identitetskontroller genom personlig inställelse, och att felaktiga uppgifter om företrädare ska strykas i registren.

Avsnitt 6: Målvaktsförbudet

Maximalt straff för brott mot målvaktsförbudet ska höjas från fängelse upp till 1 år till fängelse upp till 2 år.

Målvaktsförbudet riktas mot den som uppsåtligen medverkar till att utse en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i strid med bestämmelserna i aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Avsnitt 7: Företagskapningar

En ny straffbestämmelse ska införas i brottsbalken om företagskapning.

Företagskapning är när “någon utger sig för att företräda en juridisk person genom att olovligen använda dennas identitetsuppgifter, om handlandet ger upphov till skada eller olägenhet för den som uppgifterna gäller. Straffansvaret ska förutsätta att handlandet sker i vinningssyfte. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år” (lagrådsremissen s. 46).

Avsnitt 8: Förseningsavgifterna höjs

Förseningsavgifterna för aktiebolag som är sena med att lämna in årsredovisningar till Bolagsverket ska höjas.

 • Privata AB
  • Avgift 1 och 2: 7 500 kr (i dag 5 000 kr)
  • Avgift 3: 15 000 kr (i dag 10 000 kr)
 • Publika AB
  • Dubbelt så höga avgifter som för privata AB, liksom i dag

Avsnitt 9: Ekonomiska föreningar

Vissa större ekonomiska föreningar ska i dag lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket.

I lagrådsremissen är förslaget att alla ekonomiska föreningar ska lämna in sina årsredovisningar till Bolagsverket, och att Bolagsverket ska registrera handlingarna i föreningsregistret.

Ekonomiska föreningar som är sena med att lämna in årsredovisningar ska betala förseningsavgift enligt samma regler som för privata aktiebolag. I dag finns ingen sådan skyldighet.

Observera att även bostadsrättsföreningar räknas som ekonomiska föreningar!

Bolagsverket kan i dag besluta om likvidation av större ekonomiska föreningar som inte lämnar in årsredovisning till Bolagsverket. Det gäller även bostadsrättsföreningar som inne lämnar in årsredovisning trots föreläggande. Lagrådsremissen innehåller förslaget att utvidga sanktionen om likvidation till samtliga ekonomiska föreningar.

Avsnitt 10: Stiftelser

Om en stiftelse är bokföringsskyldig och även ska upprätta årsredovisning så ska den lämna in årsredovisningen till registreringsmyndigheten (länsstyrelsen).

Stiftelser som är sena med att lämna in årsredovisningar kan få föreläggande om vite från länsstyrelserna, men regler om förseningsavgifter saknas.

Lagrådsremissen säger att stiftelser som är sena med att lämna in årsredovisningar ska betala förseningsavgift enligt samma regler som för privata aktiebolag.

Målvaktsförbudet för aktiebolag och ekonomiska föreningar saknar motsvarighet för stiftelser. Lagrådsremissen föreslår att motsvarande regler införs för stiftelser.

Dessutom innehåller lagrådsremissen ytterligare ett antal förslag för stiftelser.

Ikraftträdande

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2025.

Kravet på inlämning av årsredovisningar för samtliga ekonomiska föreningar ska gälla för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och senare.

De nya reglerna om förseningsavgifter för ekonomiska föreningar och stiftelser, och de höjda avgifterna för aktiebolag, ska gälla för räkenskapsår som börjar 1 januari 2025 och senare.


Utbildningar

Jag håller utbildningar och webbinarier om ämnen som jag täcker här i bloggen. Dels för uppdragsgivare som är Ledande arrangörer av utbildningar, dels i egen regi. Kurserna genomförs både på distans och för deltagare på plats.

Föreläsningar | Webbinarier | YouTube | Företagsanpassat
Mina bokningar 2025 | 2024 | 2023

I många fall är genomgångarna företagsanpassade, något som efterfrågas allt mer. Då gör jag genomgången hos företaget och utifrån behoven i din organisation.


Följ med i utvecklingen

Du har flera vägar att få information. Boka en Föreläsning med mig hos din organisation, prenumerera på mitt kostnadsfria Nyhetsbrev, kom med i mitt kontaktnät på LinkedIn, följ mig här på bloggen och på YouTube. Välkommen!


Metod: Från teori till praktik
Resultat: Nätbutiken
Information: Nyhetsbrev!

BESÖK NÄTBUTIKEN OCH BLI INSPIRERAD

Vill du hålla dig uppdaterad?

Gör som långt över 1 500 andra ekonomiproffs – Ta emot mina korta nyheter och länkar om redovisning och beskattning direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev